Planlama Haber Girişi : 23 Şubat 2022 18:08

1300 kişiye doğrudan istihdam alanı sağlanacak.

Sarıseki Tesisi yatırım büyüklüğü 2.5 milyar dolar olacak.
1300 kişiye doğrudan istihdam alanı sağlanacak.

"Kentsel Servis Alanı (Liman Geri Hizmet Alanı)” amaçlı “Hatay İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” [O36 no’lu Plan Paftasında (plan onama sınırı içerisinde kalan alan) ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu] 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi ve 97. maddesinin (h) bendi uyarınca 17.02.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

haber arası detay


Hatay İli İskenderun İlçesi Karayılan Mahallesi 1291 parsel nolu taşınmazın güney kısmında, 135.941,66 m² yüzölçümlü alanda, “Liman Geri Hizmet Alanı” olarak kullanılmak üzere Orman İşletme Müdürlüğü ön izni alınmıştır. Tosyalı Holding grup şirketlerinden Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. tarafından İskenderun II. Organize Sanayi Bölgesinde 2.5 milyar dolarlık yassı çelik üretim fabrikasının üretimi devam etmektedir. Pandeminin tüm olumsuz koşullarına rağmen Türkiye ekonomisine katkısını sürdüren Tosyalı Holding, İskenderun’da son yılların en büyük sanayi yatırımlarından birini gerçekleştirmektedir.
Başlangıçta hurdadan üretim yapacak olan Sarıseki Tesisi, orta vadede ise çelik üretimine geçecek olup, toplam yatırım büyüklüğü 2.5 milyar doları bulacak tesis devreye girdiğinde, yılda 4 milyon ton yassı çelik üretecek ve 1300 kişiye doğrudan istihdam sağlanacaktır.

Yatırımı devam eden tesis, Türkiye’nin yassı çelik ithalatının yarısını, diğer bir ifadeyle yıllık 4 milyar dolarlık ithalatını ikame etmektedir. Bu tesis ile birlikte Tosyalı Holding’in konsolide üretim rakamı da yıllık 10 milyon tonu bulacak. Bu rakamla Tosyalı, sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda tüm bölgenin en büyük üreticilerinden biri haline gelecektir. Böylelikle ülke ve bölge ekonomisine, bağlı olduğu sektörlerin iş hacmine, sağlayacağı istihdam ile ülkenin işsizlik sorununu ele almaya çok büyük katkı sağlayacaktır.
Sarıseki Tesisi bünyesinde bulunacak iki liman, Tosyalı’nın yıllık 2 milyar doları aşacak ihracat gücüne de önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca Sarıseki Tesisi ile daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Furnace teknolojisinin Türkiye’deki ilk kullanıcısı Tosyalı İskenderun olacak, Endüstri 4.0 uygulamalarını üretim süreçlerine edecek tesis, dijital dönüşümün dünya çelik üretimindeki en iyi örneklerinden biri
olacaktır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Çevre Düzeni Planlarına Dair Esaslar Bölümünün Revizyon ve değişiklikler başlıklı 20. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde “Planın temel strateji ve politikalarını değiştirecek bölgesel ölçekli yatırımların ortaya çıkması” c bendinde “Yeni verilere bağlı olarak, sonradan ortaya çıkabilecek ve bölgesel etkiye yol açabilecek arazi kullanım taleplerinin oluşması” durumunda Çevre Düzeni Planı revizyonu yapılır dendiğinden ve yukarıda bahsi geçen yatırıma dair teknik gerekçelerin de bu maddeyi desteklediği görülmektedir.  
Söz konusu Planlama Alanı, mevcut 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Orman Alanı” olarak planlı iken, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kentsel Servis Alanı” olarak plan değişikliği talep edilmektedir.

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinde arazinin özellikleri, eğim durumu, mülkiyet durumu, yatırımcıların talepleri dikkate alınmıştır. Planlama sürecinde aşağıdaki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve planlama çalışması esnasında bu kurum görüşleri doğrultusunda kararlar getirilmiştir:

Planlama alanı olan Hatay İli, İskenderun İlçesi, Karayılan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1291 sayılı parselin etrafı halihazırda İskenderun II. Organize Sanayi Bölgesine sınır olup, yapılaşmasını büyük ölçüde tamamlamıştır. Aynı zamanda “Liman Geri Hizmet Alanı” olarak kullanılması düşünülen söz konusu parselin; Sarıseki Tesisi bünyesinde bulunacak 2 limana da kolay erişim mesafesinde olması yer seçiminin belirlenmesinde önemli bir kriterdir. Bu bağlamda planlama alanı için önerilen Kentsel Servis Alanı kullanımı bölgesel yapılaşma kararları ile oldukça uyumludur. Bölgede yer alan sanayi tesislerine hizmet vermek ve sanayi alanlarının en büyük ihtiyaçlarından biri olan depolama ihtiyacını karşılamak plan teklifinin ana hedeflerindendir.


Planda Kentsel Servis Alanı olarak gösterilen alan sadece Depolama amaçlı kurulacak olup; olumsuz çevresel etki oluşturabilecek herhangi bir kullanım, atık ya da yapılaşma barındırmayacaktır. Bununla birlikte projenin hazırlık, inşaat ve işletme sırasında ya da işletme sonrasında, çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylı olarak, kısa veya uzun dönemde, geçici ya da kalıcı olası değişikliklere yönelik bütün önemler alınacaktır. Depolama Alanı olarak tasarlanan ve plan değişikliği ile parsel üzerinde gerçekleşecek olan fonksiyon değişimi bölgede herhangi bir nüfus yoğunluğu artışına sebep olmayacaktır. Doğrudan Liman bağlantı yolu kullanılarak ürünlerin depolanması planlanmakta ve dolayısıyla teknik altyapı alanları ve karayolları bağlantılarını etkileyebilecek bir yoğunluk oluşturmayacaktır. Planlama Alanı II. Organize Sanayi
Bölgesine sınır oluşturmakta ve doğrudan otoyol bağlantı sağlayabilecek güzergâhtadır.
Ayrıca alt ölçekli imar planlarda söz konusu planlama alanına hizmet üzere parsel içerinde otopark ve açık yeşil alan ayrılacaktır. Mevcut plan kararı Orman Alanı olan ve Kentsel Servis Alanı’na dönüştürülen alana
eşdeğer büyüklükte ve aynı nitelikte, İskenderun ilçesi sınırları içerisinde ilgili idarelerce uygun görülen alanlarda; Tosyalı Demir Çelik A.Ş. tarafından ağaçlandırma çalışması yapılacağı yatırımcı tarafından taahhüt edilmiştir

Hatay Plan değişikliği onama sınırı içinde kalan alan Kentsel Servis Alanı (Liman Geri Hizmet Alanı) amaçlı olup Hatay İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın “8.4.KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI/ 8.4.1. Kentsel Servis Alanları” başlığı altında yer alan hükümleri geçerlidir.
2. Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri ve diğer ilgili imar mevzuatı hükümleri ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclisince 10.05.2018 tarih 162 sayılı Karar ile onaylanan Hatay İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları ve Hükümlerine uyulacaktır. 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.