Ekoturizm Haber Girişi : 21 Aralık 2022 19:18

Aydın Muğla Denizli Ekoturizm Şartları Değişti; 19 Aralık 2022

Ayrı yapılar olarak düzenlenen konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir.
Aydın Muğla Denizli Ekoturizm Şartları Değişti; 19 Aralık 2022

Türkiye tüm iller dahil olmak üzere arazilerinizi arsa karşılığı imara açıyoruz. Arazi sahiplerinden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Arsa payı oranını arazinin konumu ve değeri üzerinden belirliyoruz. Herhangi bir başırısızlık durumunda tüm masraflar bizden çıkmış oluyor. İmar çalışmaları devam ederken arazi sahibi cayma hakkını tazminat ödemek şartı ile sonlandırabiliyor. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Beytullah Yılmaz - 0 544 608 84 80 

haber arası detay

Eko-Turizm Alanları: Doğal ve kültürel değerleri koruyarak, bu alanlarda ve çevresinde yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik gelişimi için kaynak yaratabilen alternatif turizme dönük, doğal yaşama aktif katılımın sağlanabildiği, çevreye duyarlı alanlardır.

 

Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren "Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 25.05.2021 tarihli ve 2021/08-22 sayılı kararı doğrultusunda 06.05.2022 onay tarihli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile “9.21.2. Eko-Turizm Alanları” başlığı altında yer alan plan hükümleri düzenlenmiştir.

Antalya Valiliğinin (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) 04.07.2022 tarih ve E.4060128 sayılı yazısı ve Isparta Valiliğinin (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) 23.06.2022 tarih ve E.3952921 sayılı yazısı ile 06.05.2022 onay tarihli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliğinin 30 gün süre ile askıya çıkarıldığı, anılan plan değişikliğine askı süresince herhangi bir itirazda bulunulmadığı belirtilmiştir.
Burdur Valiliğinin (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) 30.06.2022 tarih ve E.4033650 sayılı yazısı ile 06.05.2022 onay tarihli AntalyaBurdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliğinin 30 gün süre ile askıya çıkarıldığı, anılan plan değişikliğine askı süresince 1 adet ( Kaya Çelik’in 28.06.2022 tarihli başvurusu) itiraz başvurusunun yapıldığı belirtilmiştir.
Kaya Çelik’in 28.06.2022 tarihli itiraz başvurusunda, 06.05.2022 onay tarihli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği öncesinde ilgili idareye eko turizm alanı amaçlı imar planı başvurusunda bulunulduğu ve onay aşamasına gelindiği belirtilerek, değişiklik öncesinde verilen haklara göre işlem yapılmasına yönelik başvurusunun değerlendirilmesi talep edilmiştir.
Eko-turizm ilke kararlarında yer alan eko-turizm faaliyetinin yapılacağı taşınmazlara ilişkin yapılaşma koşullarının söz konusu faaliyete katkı sağlamak ve alan üzerinde gerçekleşecek eko-turizm faaliyetlerinin mekânsal birlikteliğinin sağlanması ihtiyacı ortaya çıktığından, eko/kırsal/agro turizm faaliyetleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca alınan 05.09.2022 tarihli ve 2022/11-01 sayılı ilke kararı doğrultusunda ve ayrıca ekoturizm alanı amaçlı 06.05.2022 onay tarihli ÇDP Değişikliği öncesinde ilgili idaresine eko-turizm alanı amaçlı imar planı/imar planı değişikliği için başvuru yapılmış ancak henüz sonuçlanmamış başvurular ile eko-turizm amaçlı onaylı imar planlarında yapılacak değişiklik taleplerine yönelik hususlara açıklık getirilmesi amacıyla Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli ÇDP-Plan Hükümlerinin “9.21.2. Eko-Turizm Alanları” başlığı altında yer alan;“9.21.2. EKO-TURİZM ALANLARI:
9.21.2.1. Bu plan ile belirlenen veya alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olan, ekolojik yapı ile bütünleşik butik oteller, özel konaklama tesisleri ve kırsal turizm tesisleri ile bunlara bütünleşik spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir.
9.21.2.2. Eko-turizm alanları için öncelikle yetkili idareye başvurulur. Yetkili idarenin uygun görüşü doğrultusunda Bakanlığa başvuru öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması zorunludur.
9.21.2.3. Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması sağlanacaktır.
9.21.2.4. Eko-turizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda Min. Parsel Büyüklüğü=15.000 m²’dir. Bu alanların %45’lik kısmının arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmelik uyarınca umumi ve kamu hizmet alanlarına ayrılması zorunludur.
Bu alanlarda yapılaşma koşulları: Maks. Emsal =0,10; Maks. Bina Yüksekliği 2 kattır. Kat yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenir. Bu tesislerde en fazla en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarda konaklama üniteleri yer alamaz, yalnızca servis alanı olarak kullanılabilen bu alanlar, emsale dahil değildir. Ayrı yapılar olarak düzenlenen konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir. 

9.21.2.5. Bu alanlarda yer alacak turizm belgeli konaklama tesisi tek bir bağımsız bölüm olacaktır. Bu alanlardaki konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez.” hükümlerinin,
“9.21.2. EKO-TURİZM ALANLARI:
9.21.2.1. Bu plan ile belirlenen veya alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun, ekolojik yapı ile bütünleşik kırsal turizm tesisleri ile bunlara hizmet veren spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir. Bu
alanlarda yer alacak konaklama tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik uyarınca “kırsal turizm tesisleri” olarak belgelendirilecektir.
9.21.2.2. Eko-turizm alanları için öncelikle imar planını onaylamaya yetkili idareye başvurulur. Başvuruların değerlendirilebilmesi için yetkili idarece Bakanlık/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü dahil ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınması zorunludur.

9.21.2.3 Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması sağlanacaktır.
9.21.2.4 Eko-turizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda uygulama öncesi toplam alan büyüklüğü en az 15.000 m2 olacaktır. Bu alanlarda uygulamalar ada bazında yapılacak, alanın toplam yüzölçümünün en az %30’luk bölümü, yapı yapılmayacak şekilde açık alan olarak planlanacaktır. Bu alanlarda min. ifraz şartı 10.000 m2 dir. 20.000 m2 üzerinde büyüklüğe sahip alanlar ise toplam inşaat alanı 2.000 m2 yi geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. Bu alanlarda yapılaşma koşulları: Emsal=0,10; Yençok: 2 kattır. Kat
yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenir.
Bu tesislerde en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarda konaklama
üniteleri yer alamaz. Bodrum katta yalnızca bakım ve işletme ihtiyaçlarını
karşılayacak üniteler yer alabilir. Ayrı yapılar olarak düzenlenen konaklama
birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir.
9.21.2.5 Bu alanlarda yer alacak turizm belgeli konaklama tesisi tek bir
bağımsız bölüm olacaktır. Bu alanlardaki konaklama birimleri üzerinde devre
mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez.
9.21.2.6 Konaklama tesisi için yetkili idareden işyeri açma ve çalışma
ruhsatı alınması sonrasında ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Kültür ve
Turizm Bakanlığından alınacak turizm işletmesi belgesi ilgili idaresine ibraz
edilecek ve bu plan hükmünün yetkili idare tarafından takibi ve denetimi
yapılacaktır.
9.21.2.7 06.05.2022 tarihinden önce, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş
alma süreci başlatılarak ilgili idaresine yapılan eko turizm amaçlı imar planı
başvuruları, eko turizm amaçlı onaylı imar planlarında emsal ve yoğunluk artışı
ve sınır değişikliğini içermeyen imar planı değişiklik başvurularına yönelik iş ve
işlemler, 06.05.2022 onay tarihli eko turizm amaçlı çevre düzeni planı hükmü
değişikliği öncesinde belirtilen koşullar doğrultusunda ilgili idaresince “Mekânsal
Planlar Yapım Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilir.”
şeklinde düzenlenebileceği hususu ile 1 adet itirazın değerlendirilmesine
yönelik Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planı Değişikliği hazırlanmıştır.
9.21.2 EKO-TURİZM ALANLARI:
9.21.2.1 Bu plan ile belirlenen veya alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan
bu alanlarda; turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine
uygun, ekolojik yapı ile bütünleşik kırsal turizm tesisleri ile bunlara hizmet
veren spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir.
Bu alanlarda yer alacak konaklama tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik
uyarınca “kırsal turizm tesisleri” olarak belgelendirilecektir.
9.21.2.2 Eko-turizm alanları için öncelikle imar planını onaylamaya yetkili
idareye başvurulur. Başvuruların değerlendirilebilmesi için yetkili idarece
Bakanlık/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü dahil ilgili kurum
ve kuruluşlardan uygun görüş alınması zorunludur.
9.21.2.3 Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun
korunması sağlanacaktır.
9.21.2.4 Eko-turizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda uygulama öncesi
toplam alan büyüklüğü en az 15.000 m² olacaktır. Bu alanlarda uygulamalar
ada bazında yapılacak, alanın toplam yüzölçümünün en az %30’luk bölümü,
yapı yapılmayacak şekilde açık alan olarak planlanacaktır. Bu alanlarda min.
ifraz şartı 10.000 m²’dir. 20.000m² üzerinde büyüklüğe sahip olanlar ise
toplam inşaat alanı 2.000 m²’yi geçmeyecek şekilde düzenlenecektir.
Bu alanlarda yapılaşma koşulları Emsal:0,10 Yençok: 2 kattır. Kat
yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak
belirlenir. Bu tesislerde en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarda
konaklama üniteleri yer alamaz. Bodrum katta yalnızca bakım ve işletme
ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler yer alabilir. Ayrı yapılar olarak düzenlenen
konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir.
9.21.2.5 Bu alanlarda yer alacak turizm belgeli konaklama tesisi tek bir
bağımsız bölüm olacaktır. Bu alanlardaki konaklama birimleri üzerinde devre
mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez.
9.21.2.6 Konaklama tesisi için yetkili idareden işyeri açma ve çalışma ruhsatı
alınması sonrasında ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Kültür ve
Turizm Bakanlığından alınacak turizm işletmesi belgesi ilgili idaresine ibraz
edilecek ve bu plan hükmünün yetkili idare tarafından takibi ve denetimi
yapılacaktır.
9.21.2.7 06.05.2022 tarihinden önce, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alma
süreci başlatılarak ilgili idaresine yapılan eko turizm amaçlı imar planı
başvuruları, eko turizm amaçlı onaylı imar planlarında emsal ve yoğunluk
artışı ve sınır değişikliğini içermeyen imar planı değişiklik başvurularına
yönelik iş ve işlemler, 06.05.2022 onay tarihli eko turizm amaçlı çevre düzeni
planı değişikliği öncesinde belirtilen koşullar doğrultusunda ilgili idaresince
“Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilir

Etiketler : ekoturizm
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.