Planlama Haber Girişi : 17 Kasım 2021 19:26

Balıkesir ve Çanakkale imar Planlama soru ve cevaplar-2

Organize Sanayi Bölgelerinde Planlama Nasıl Yapılır?

haber arası detay

Organize sanayi bölgeleri : Bu alanlarda 4562 sayılı “organize sanayi bölgeleri kanunu” ve ilgili yönetmelik Hükümleri geçerlidir. Mevcut organize sanayi bölgelerindeki çevre kirliliğini önlemek amacıyla, Arıtma tesisi olmayan bölgelerde arıtma tesisleri iş termin planına göre yapılacaktır. Bu tesislerin verimli çalıştırılması zorunludur.

Sanayi ve depolama bölgeleri Planlama Nasıl Yapılır?

Sanayi ve Depolama  alanlarda sanayi tesisleri, sanayi hammadde ve üretim malzemeleri ile Bitkisel ve hayvansal ürünler için, açık ve kapalı depolama ve stok alanları, yükleme Ve boşaltma alanları ve bunların ihtiyacı olan açık ve kapalı otoparklar, garajlar ve Altyapı tesis alanları yer alabilir.

bu planla belirlenmiş sanayi alanlarının, organize sanayi bölgeleri (osb) Olarak geliştirilmesi için, ilgili idarelerce, t.c. bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı Nezdinde girişimde bulunulabilir.

Plan döneminde oluşacak sanayi tesisi taleplerinin bu planla belirlenmiş Sanayi alanlarına yönlendirilmesi ve aynı sanayi faaliyet türlerinin bir araya Getirilmesi sağlanacaktır.

Bu alanlarda yapılaşma koşulları; mevzuat, tür, teknoloji vb. Unsurlar Dikkate alınarak alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Bu alanlarda niteliği gereği “tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av Malzemesi ve benzerlerinin üretimi ithali taşınması saklanması depolanması Kullanılması yok edilmesi denetlenmesi esaslarına ilişkin tüzük” kapsamında kalan Tesisler yer alamaz.

Anılan tüzükte tanımlanan maddelerin üretimi, atık bertarafı, depolanması, tesis yer Seçimi, izin, ruhsata ilişkin her türlü iş ve işlemler; ilgili mevzuatı doğrultusunda Hazırlanacak alt ölçekli planları ilgili idaresince onaylandıktan sonra yapılır. Onaylanan planlar sayısal ortamda-koordinatlı olarak, veri tabanına işlenmek Üzere, bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesis alanları amacı dışında kullanılamaz.

Mevzuata uygun yapılaşmış olan sanayi tesisleri, ilgili mevzuat çerçevesinde Kirliliği önleyici her türlü tedbiri almak ve gerekli altyapıyı oluşturmak zorundadır. Henüz yapılaşmaya gidilmemiş sanayi alanlarında atıklara ilişkin gerekli tedbirler Alınıp altyapı tesisleri gerçekleşmeden iskan ruhsatı verilemez.

Bu alanlarda kurulacak sanayi ve depolama tesislerinde, türlerine göre "işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik" uyarınca, tesis mülkiyeti İçerisinde sağlık koruma bandı bırakılacaktır.

Bu alanlardaki, çevre kirliliğini önlemek amacıyla alınacak önlemler ile Birlikte, atık suların bertarafında “su kirliliği kontrolü yönetmeliği”nin “teknik Usuller tebliği”nde belirtilen kriterler sağlanacaktır. Bu alanlarda yer alacak tesislerin çevresel etki değerlendirmesine (çed) tabi Olması halinde, çed yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

BU alanlarda yer alacak ve türüne göre arıtma tesisi bulundurması gereken Sanayi tesislerine, arıtma tesisi yapılıp devreye girmeden yapı kullanma ya da işletme İzni verilemez. İşletmede olup da arıtma tesisi bulunmayan ve türüne göre arıtma Tesisi bulundurması gereken sanayi tesislerinde ise iş termin planına göre arıtma Tesisleri yapılması ve işletilmesi zorunludur.

Bu planın onayından sonra, ihtiyaç duyulabilecek olan sanayi alanları, planın Koruma kullanma dengelerini gözeten ilke kararları kapsamında, öncelikle toprak Niteliğinin düşük olduğu alanlarda, t.c. bilim, sanayi ve tekonoloji bakanlığı’nın ve İlgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak, organize sanayi bölgesi Statüsünde veya minimum 50 hektar alana sahip olacak sanayi alanları şeklinde Oluşturulabilir. Ancak bu alan büyüklüğü ihtisaslaşmış madene dayalı sanayi alanı İhtiyacı olması halinde minimum 30 hektardır. Bu alanlar için çevre düzeni planında Değişiklik yapılması zorunludur.

Gecic tesis niteliğinde olmayan ve çed yönetmeliği kapsamında kalan maden Sanayileri, öncelikle bu planda yer alan sanayi alanlarına yönlendirilecektir. Ancak, İşletme izni alınan maden sahalarında çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek Duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının Gerektiği durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri Doğrultusunda, bakanlığın uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar Tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.

Kentsel Servis Alanları Planlama Nasıl Yapılır?

 Kentsel servis alanları : Bu alanlara ilişkin imar planları ilgili kurum ve kuruluşların görüşü Doğrultusunda, ilgili idarece onaylanmadan uygulamaya geçilemez. Yapılanma Koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.

Lojistik bölgeler Planlama Nasıl Yapılır?

Bu alanlarda tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeler ve av malzemesi ve Benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, Yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin tüzük’te belirtilen depolamalar Yapılamaz. Lojistik bölgelerde sanayi faaliyetleri yer alamaz: 8.7.3 yapılaşma koşulları, alt ölçekli planlarda, bu alanlarda yer alacak Faaliyetlere göre belirlenecektir.

Serbest bölgelerde Planlama Nasıl Yapılır?

Bu alanlarda 3218 sayılı serbest bölgeler kanunu ve ilgili yönetmelik Hükümleri geçerlidir. Bu alanlarda yer seçecek kullanımlar ve yapılaşma koşulları alt ölçekli Planlarda belirlenir.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde Planlama Nasıl Yapılır?

Bu alanlarda 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu geçerlidir. Yapılaşma Koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.

Tercihli kullanım bölgeleri Planlama Nasıl Yapılır?

Bu alanların kentsel yerleşim amaçlı kullanımı halinde; 3194 sayılı imar kanunu Ve ilgili yönetmelikleri kapsamında belirlenmiş olan sosyal ve teknik alt yapı Alanlarının ayrılması ve yöresel mimari ve kültürel özelliklerin dikkate alınması Esastır.

Bu bölgelerde nazım imar planlarının bütüncül olarak hazırlanması Gerekmekte olup uygulama imar planları etaplar halinde yapılabilir. Bu alanlara ilişkin yapılanma koşulları çevre imar bütünlüğü gözetilerek alt Ölçekli planlarda belirlenecektir.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri Planlama Nasıl Yapılır?

Bu alanlardaki yapılaşma koşulları, bu planla belirlenen arazi kullanımlarına ve Plan kararlarına uygun olarak hazırlanacak alt ölçekli planarda belirlenecektir.

Turizm bölgeleri Planlama Nasıl Yapılır?

Bu bölgelerde turizme yönelik tesisler ile tamamlayıcı unsurları yer alabilir. Turizm tesisleri ve yapıları sonradan hiç bir biçimde başka kullanım amacına Dönüştürülemez. Bu amaçla tapu kütüğünün beyanlar hanesine toplumun Yararlanmasına ayrılan yapı ve turizm tesisi olduğu yazılacak ve tescil işlemi Yapılmadan inşaat ruhsatı verilmeyecektir.

Bu bölgelerde 2634 sayılı “turizmi teşvik kanunu” ve ilgili yönetmelikleri Doğrultusunda uygulama yapılacaktır. yapılanma koşulları imar planları kapsamında belirlenecektir. İmar planları İlgili idarece onanmadan uygulamaya geçilemez. bu imar planları ile mimari projeler topografya ve doğal bitki örtüsüne Uygun olarak hazırlanacaktır. Turistik tesislerde renk, çatı kaplaması, cephede Doluluk ve boşluk oranları, bina birim ölçüleri vb. Gibi konularda çevre Karakteristiklerine uyularak, bölgenin tarihi ve kültürel kimliği korunacaktır.

Günübirlik turizm alanlarında Planlama Nasıl Yapılır?

Bu alanlarda kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, Soyunma kabini, wc gibi altyapı tesislerinin yanı sıra yeme-içme, eğlence ve spor Tesisleri ile yerel özellik taşıyan el sanatları ürünlerinin sergi ve satış ünitelerini İçeren yapı ve tesisleri yer alabilir.

bu alanlarda konaklama tesisi yapılamaz.  bu alanlarda yapılanma koşulları, ilgili mevzuat (kıyı kanunu vb.) İle Bulunduğu bölgenin çevre karakteristiklerine uyularak alt ölçekli planlarda Belirlenecektir.

Golf Turizm Alanlarında Planlama Nasıl Yapılır?

Golf turizmi alanları:  bu alanlarda, 2634 sayılı “turizmi teşvik kanunu” ve ilgili yönetmelikleri Doğrultusunda uygulama yapılacaktır. golf tesislerinde; konaklama, yeme-içme, spor ve eğlence tesislerine golf Alanlarını daraltmamak ve golf oyuncusu kapasitesiyle uyumlu olmak koşullarıyla Yer verilebilir.

bu alanlar içinde yer alacak farklı kullanım türleri ve bunlarla ilgili Yapılanma koşulları imar planlarında belirlenecektir. İmar planları, ilgili kurum ve Kuruluşların görüşü doğrultusunda, ilgili idarece onaylanmadan uygulamaya Geçilemez.

golf tesisleri tamamlanmadan konaklama tesisleri işletmeye açılamaz bu alanlarda yer altı ve yer üstü sularının korunması ile ilgili her türlü önlem, İlgili idare veya yatırımcılar tarafından alınmak zorundadır.

golf tesisi içinde 18 delikli en az bir golf sahası yapılması zorunlu olup golf Sahasının parkur alanı 50 hektardan az olamaz. Golf tesislerinin emsal hesabı, golf Tesis alanının bütünü göz önüne alınarak hesaplanır. Bu kapsamda, şahıs Mülkiyetindeki bir golf tesisinde maksimum emsal=0.09; kamu mülkiyetindeki bir golf Tesisinde maksimum emsal=0.06 olacaktır. Golf klübü için yapılanma koşulu: maks. Bina yüksekliği=8,50 m (2 kat) maks. İnşaat alanı=6.000 m’dir. 8.15.

Sağlık turizmi alanlarında planlama nasıl yapılır?

bu alanlarla ilgili yapılanma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecek olup Doğal kaynakların korunmasına ilişkin her çeşit önlem yatırımcı tarafından alınır.

Planlama bölgesinde konusuna göre ilgili kurum ve kuruluşların uygun Görüşü alınmak, ilgili mevzuat çerçevesinde, alt ölçekli planları hazırlamak ve ilgili İdarece onaylanmak koşuluyla sağlık turizmine yönelik tesisler yapılabilir.

Ekoturizm Alanları Planlama Nasıl Yapılır? Ekoturizm imar yoğunlu emsal kaçtır?

Ekoturizm planlama bölgesinin doğal ve kültürel kaynak zenginliği nedeniyle; agro (çiftlik) turizm, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinliği, dağ bisikleti etkinliği, Dağcılık etkinliği, doğada serbest yürüyüş, kamping/çadırlı kamp, kayak, kuş Gözlemciliği, mağaracılık, trekking, yamaç paraşütü etkinlikleri için uygun alanlar Bilimsel yöntemlerle belirlenecek ve çevreye olumsuz etki yapmayacak şekilde Planlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu alanlarda aile işletmeciliği şeklinde pansiyonlar, çiftlik evleri, dağ evleri vb. Konaklama kullanımları, yeme-içme tesisleri ile yöresel ürünlerin satış üniteleri yer Alabilir. Geleneksel mimarinin ve doğal yapının korunması esastır. Yerel kaynakların Kullanımını sağlanacaktır. Bu kapsamdaki uygulamalarda turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

Bu alanlarda yapılanma koşulları: maks. Emsal=0,10 maks. Bina yüksekliği=7,50 M. (2 kat) yapı yapılabilecek min. Parsel büyüklüğü=5.000 m2’dir.

Kamping alanları Planlama Nasıl Yapılır?

alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; konaklama ihtiyacını Karşılamak üzere, çadır, karavan v.b. gibi taşınabilir üniteler ve emsal dahilinde  Kalmak koşulu ile sadece ortak kullanıma ayrılan; duş, tuvalet, çamaşır yıkama, Mutfak, depo, servis üniteleri ve resepsiyon gibi yapılar yer alabilir.

bu alanlarda yapılanma koşulu: emsal (e) = 0.05, max. Bina yüksekliği (h)= 4.50m. (1 kat), yapı yapılabilecek min. Parsel büyüklüğü=5.000 m2’dir.

Kentsel ve Bölgesel Yeiş ve Spor alanlarında planlama Nasıl Yapılmadır?

Kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanları 8.18.1 bu alanlarda bölgenin doğal nitelikleri göz önüne alınarak, kullanım türleri Ve yapılanma koşulları imar planlarında belirlenmek üzere, temalı parklar, spor Alanları, fuar, panayır, festival ve rekreasyon alanları v.b. gibi kullanımlar yer Alabilir.

 bu alanlar için bütüncül özel proje çalışmalarının yapılması zorunludur.  yerleşme alanları içindeki aktif kentsel yeşil alanların dağılımı, 3194 sayılı “imar kanunu” ve ilgili yönetmeliklerindeki standartlar çerçevesinde belirlenecektir

Üniversite alanlarında Planlama Nasıl Yapılır?

bu alanlarda üniversite ve yükseköğrenim kurumlarının eğitim ve öğretim Tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, idari kullanımlar ile teknopark ve teknoloji Gelişim merkezleri yer alabilir. Bu alanlarda öğrenci yurtları ile kampüs içi konaklamaya yönelik lojman yapıları Dışında konut amacına yönelik yapı yapılamaz. bu alanlarla ilgili yapılanma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.

Tarım alanları planlama ve yapılaşma koşulları nelerdir?

sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununa tabi araziler bu gösterim altında yer alan, 5403 sayılı kanun kapsamındaki tarım Arazileri ve fiilen sulanan veya sulama projeleri ilgili kuruluşlar tarafından Hazırlanmış ve yatırım programına alınmış/alınacak tarım arazilerinin tarımsal Üretim amaçlı korunması esastır.

bu alanlarda yapılacak ifraz işlemlerinde; 5403 sayılı kanun ve bu kanuna Dayanılarak çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.  bu alanlarda 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu ve t.c. Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı’nın izni çerçevesinde bu plan karar ve Hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uyarınca Belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı Yapılaşmalar bu planda belirlenen koşullara göre gerçekleştirilecektir. bu planda tarım alanları gösterimi altında yer alan, 5403 sayılı toprak Koruma ve arazi kullanımı kanunu ve ilgili yönetmeliği kapsamındaki tarım Arazilerinin sınıflaması, ilgili kurum ya da kuruluşlarca yapılacaktır.

fiilen sulanan ya da sulama projesi kapsamı dışında kalan marjinal tarım Arazilerinde, yerel kalkınmanın sağlanması için planlama bölgesinde yer alan sadece Bölgeye özgü özel ürünlerin (zeytin, meyve gibi) işlenmesine yönelik küçük ölçekli Tarımsal amaçlı entegre yapılar ile ürün kalitesini korumaya yönelik soğuk hava Depoları tarım, gıda ve hayvancılık bakanlığı’nın vereceği izinler ve ilgili diğer kurumkuruluşlardan alınacak görüşler doğrultusunda bu planda değişikliğe gerek Olmaksızın yapılabilir.

Küçük ölçekli tarımsal amaçlı entegre yapı yapılacak parsellerin en az 20.000 m2 Büyüklüğe sahip olmaları gerekmekte olup maks. Emsal= 0.10’dur. Parselin tamamı İçin toplam inşaat alanı 5.000 m2’yi geçemez.

Soğuk hava depoları yapılacak parsellerde maks. Emsal= 0.20 olup parselin büyüklüğü Ve toplam inşaat alanı projesine göre gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğü Tarafından belirlenir.

başbakanlık, gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve Bunların bağlı kuruluşları tarafından desteklemeye başvurulduğuna yönelik Belgelendirilen projeye dayalı tarımsal amaçlı yapılar (tarımsal kalkınma Kooperatiflerince uygulanan projeler, üretici birlikleri/kooperatifleri tarafından Uygulanan projeler, avrupa birliği kaynaklı projeler, dünya bankası destekli projeler, Sosyal riski azaltma projesi kapsamında uygulanacak projeler gibi) 5403 sayılı toprak Koruma ve arazi kullanımı kanunu ve 3083 sayılı sulama alanlarında arazi Düzenlenmesine dair tarım reformu kanunu kapsamında gıda, tarım ve hayvancılık il Müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Desteklenen projeler dışında en az 50 büyükbaş, 100 küçükbaş ve üzeri hayvancılık Kapasiteli veya 25.000 adet kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli tarımsal amaçlı Yapılar da 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve 3083 sayılı sulama Alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu kanunu kapsamında gıda,

Tarım ve hayvancılık il müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılır. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda tanımlanan Tarım arazilerinden fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan tarım Arazilerinde; bu planın, organize tarım ve hayvancılık alanları hükmü çerçevesinde İlgili idarelerce yapılacak olan uygulamalar haricinde öncelikle gıda, tarım ve Hayvancılık bakanlığı ile orman ve su işleri bakanlığı’ndan ve ilgili diğer kurum ve Kuruluşlardan uygun görüş alınması kaydıyla tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir.

fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan tarım arazilerinde Bu plan hükümlerinin 8.20.1.7 numaralı maddesinde tanımlanan emsal artışı Yapılamaz.

tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için bu plan ile Verilmiş olan yapılanma koşulları aşılmamak kaydıyla, 3194 sayılı imar kanunu “plansız alanlar imar yönetmeliği”nin 6. Bölümünde belirtilen esaslara uyulur.

bu planın onayından önce yürürlükteki mevzuat uyarınca inşaat ruhsatı Veya yapı kullanma izni verilmiş olan tarımsal amaçlı yapılara ilişkin haklar saklıdır. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununun geçici 1. Ve Geçici 4. Maddeleri kapsamında tarım dışı amaçla kullanıma açılmış alanlarda ve t.c. Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı veya gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğünün Söz konusu kanun kapsamında görüş veremediği, 5403 sayılı kanun kapsamı dışında Kalan alanlarda bu planın marjinal tarım arazilerine ilişkin hükümleri uygulanır.

içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının Bulunduğu havzalarda, kısa mesafeli koruma kuşaklarında yapılan tarımsal Faaliyetlerde, organik tarım özendirilecektir.

organik tarım faaliyetleri 5262 sayılı organik tarım kanunu ile organik Tarımın esasları ve uygulanmasına dair yönetmelik koşullarına uygun olarak Gerçekleştirilecektir.

tarım arazilerinde örtü altı tarım yapılması durumunda seralar emsale Dahil değildir. tarımsal amaçlı yapılar kullanım amacı dışında kullanılamaz ve Dönüştürülemez.

tarım arazisi olarak gösterilmiş alanlarda, mera vasıflı alanlar Bulunması durumunda, bu alanlarda bu planın mera alanları başlığı altındaki plan Hükümleri doğrultusunda uygulama yapılır.

tarımsal amaçlı faaliyetin gerektirdiği (hayvancılık, seracılık gibi) Çiftçinin barınabileceği yapılar ve müştemilatları dışında tarım alanlarında barınma Amaçlı yapılara izin verilmez.

mutlak tarım arazilerde planlama nasıl yapılır? Emsal Kaçtır?

Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Tarımsal amaçlı yapılar için maks. Emsal = 0,05’dir. Parselin tamamı için maksimum inşaat alanı 2000 m2’yi geçemez.

özel ürün arazileri planlama nasıl yapılır?

Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale Dahil olup inşaat alanı 75 m2’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapılar için maks. Emsal =

0,05’dir. Parselin tamamı için maksimum inşaat alanı 2000 m2’yi geçemez.

Dikili tarım arazilerinde planlama nasıl yapılır?

Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale Dahil olup inşaat alanı 100 m2’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapılar için maks. Emsal = 0,05’dir. Parselin tamamı için maksimum inşaat alanı 2000 m2’yi geçemez.

Marjinal tarım arazileri Planlama ve Yapılaşma Koşulları Nelerdir?

Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale Dahil olup inşaat alanı 150 m2’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapı yapılacak parsellerin 5.000 m2‘ye kadar büyüklüğe sahip olanları için maks. Emsal: 0,30’dur. 5.000 m2 den Büyük parsellerde ise geri kalan parsel alanı için maks. Emsal: 0,10’dur. Parselin Tamamı için toplam inşaat alanı 5000 m2’yi geçemez.

3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair tarım reformu Kanununa tabi araziler bu arazilerde, ilgili kanun kapsamında yapılan/yapılacak uygulamalarda Bu plan kararlarına uyulacaktır.

yapılacak ifrazlarda 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlemesine Dair tarım reformu kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca işlem Yapılacaktır.

bu arazilerin tarımsal üretim amaçlı korunması esastır. Uygulama Alanlarında, imar planları ve mücavir alanlar dışında kalan ve sulama alanlarında Arazi düzenlenmesine dair tarım reformu kanunu uygulama yönetmeliği Hükümlerine göre, sahibine bırakılan, dağıtılan veya t.c. gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığı’nın emrine geçen tarım arazisi, tarım dışı amaçla kullanılamaz.

bu arazilerde; tarımsal amaçlı yapı ile çiftçinin barınabileceği yapı ve Müştemilatları dışında yapı yapılamaz. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup İnşaat alanı 75 m2’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapı yapılacak parsellerin 5.000 m2’ye Kadar büyüklüğe sahip olanları için maks. Emsal: 0,10’dur. 5.000 m2 den büyük Parsellerde ise geri kalan parsel alanı için maks. Emsal: 0,05’dir. Parselin tamamı için Toplam inşaat alanı 2.500 m2’yi geçemez. tarımsal faaliyetin gerektirdiği (hayvancılık, seracılık..vb.) Çiftçinin Barınabileceği yapı haricinde barınma amaçlı yapı yapılamaz.

3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair tarım reformu Kanunu kapsamı dışına çıkarılması durumunda, bu arazilerde bu alanlarda bu planın 8.20.1.7 numaralı maddesinde tanımlanan emsal Artışı yapılamaz.

Organize tarım ve hayvancılık alanları

bu alanlar içerisinde; tarımsal amaçlı yapılar ile hububat, meyve ve sebze Üretimi için uygun tarım alanları, sebze ve çiçek yetiştiriciliği için seralar, Mantarcılık, hayvancılık ve et entegre tesisleri, otlaklar, tarımsal işletmeler, Tarımsal ürün işleme ve paketleme tesisleri, meyve işleme tesisleri, soğuk hava Depoları, yem depoları, tarımsal işletmelerinin ön arıtma ya da toplu arıtma Tesisleri, organik atıkların geri dönüşüm tesisleri, hayvan klinikleri, kireçli ölü Hayvan gömü çukurları, tarımsal araç-gereç parkları, tarımsal ürün toplama, Depolama, saklama ve pazarlama hizmetleri, ürün borsası, tarımsal eğitim Merkezleri, tarım ve hayvancılığa yönelik ar-ge ve laboratuvar alanları gibi gıda, Tarım ve hayvancılık bakanlığının bölge stratejisine uygun görüş verdiği tesisler ile Çalışanların ihtiyacına yönelik sosyal ve kültürel donatı alanları, ihtiyaçlara ve Planlama ilkelerine uygun şekilde toplu olarak (organize şekilde) yer alacaktır.

bu alandaki yapılanma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Bu Planda gösterilenlerin dışında ihtiyaç olması halinde tarım ve hayvancılığın Desteklenmesine yönelik olarak en az 20 ha. Olacak şekilde, ilgili kurum ve kuruluş Görüşlerine bağlı olarak, ilgili il toprak koruma kurulu marifetiyle en az 20 (yirmi) Hektarlık alan için yer seçimi yapılabilir. Yer seçimi yapılan alanlara ilişkin imar planı Yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, imar planları bu planda değişikliğe gerek Olmaksızın ilgili idaresince hazırlanır ve onaylanır. Onaylanan planlar sayısal Ortamda veri tabanına işlenmek üzere bakanlığa gönderilir. Bu alanlara ilişkin yapılaşma koşulları, tesis türleri, teknoloji ve yöresel özellikler Dikkate alınarak imar planlarında belirlenecektir.

bu alanlarda çevre kirliliğini önlemek için her türde atığa ilişkin teknik altyapı Önlemleri alınacaktır.

bu alanlarda yer alabilecek sera bölgelerine yönelik olarak kullanılabilecek Termal enerjiden yararlanacak tesisler desteklenecek ve bu tesislerin yapımına Öncelik verilecektir.

Mera alanlarına imar planı yapılabilir mi?

bu alanlarda 4342 sayılı “mera kanunu” kapsamında uygulama yapılacaktır. Planda hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, mera kanunu’na tabii olduğu Tespit edilen alanlarda mera kanunu hükümlerine uyulur.

 planda “mera alanı” olarak gösterilmiş alanlarda mera kanunu dışında ve Özel mülkiyete konu alanlar bulunması halinde, alanın tarım arazisi sınıfına göre Plan hükümlerinin tarım alanlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

bu planın onayından önce, alt ölçekli planlarla kullanım kararı getirilmiş Tescilli meralarda, mevzuata uygun olarak mera vasfı kaldırılmadan imar Uygulaması yapılamaz. İnşaat izni verilemez.

Orman alanlarında İmar Planı Yapılabilir mi? Yapılaşma Koşulları Nelerdir?

bu planda “orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi Şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, özel ormanlar, muhafaza Ormanları olup 6831 sayılı “orman kanunu” hükümlerine tabi alanlar ile Bulundukları yörenin doğal bitki örtüsüne uygun olarak orman genel Müdürlüğünce ağaçlandırılması projelendirilen alanlardır.

planlama bölgesi içindeki orman alanları, orman genel müdürlüğü’nden Alınan orman amenajman planı esas alınarak bu plana işlenmiştir.  orman sınırları konusunda tereddüt oluşması durumunda veya imar Planlarının yapımı sırasında orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum Görüşünün alınması şarttır.

bu planda hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan Ve orman genel müdürlüğü’nce tahsisi yapılan alanlar, t.c. orman ve su işleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın Tahsis süresi dahilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir.

bu planda orman alanı olarak belirlenmiş, ancak özel mülkiyete tabi olup Mülkiyeti kesinleşmiş ve tapuya tescil edilmiş orman vasfında olmayan parsellerde, Kadastral bir yola cephesi olmak şartıyla, bu planın “tarım alanları” başlığı altında Yer alan plan hükümleri geçerlidir. Ancak, dört tarafı orman alanı ile çevrili olan Parsellerde kadastral bir yola cephesi olmak şartıyla, sadece, tarımsal amaçlı yapılar İle çiftçinin barınması amaçlı yapılar ve müştemilatları yer alabilir. Çiftçinin Barınması amaçlı yapılar ve müştemilatlar emsale dahildir. Bu alanlar için yapılaşma Koşulu: min. Parsel=5000 m² emsal=0.05 hmaks=2 kat maks. İnşaat alanı= 250 m²’dir.

Mesire alanlarında İmar Planı Uygulaması Nasıl Olur? Yapılaşma Koşulları Nelerdir?

Bu planda hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın; - (a) ve (b) tipi mesire alanlarında, t.c. orman ve su işleri bakanlığı tarafından, ilgili Kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan/ hazırlanacak gelişme Planları doğrultusunda, mesire alanlarının büyüklüğüne göre hazırlanacak imar Planları ilgili idaresince onaylanacak ve yapılara ilişkin ruhsatlandırmalar ilgili İdaresince yapılacaktır.

- (c) tipi orman içi dinlenme yerleri ve (d) tipi kent ormanlarında ise, t.c. orman ve su İşleri bakanlığı, orman genel müdürlüğü ya da orman bölge müdürlüklerince Hazırlanan/hazırlanarak onaylanacak vaziyet planları doğrultusunda uygulama Yapılır.

Doğal karakteri korunacak alanlar Planlama Yapılabilir mi?

bu alanlardan erozyon sebebiyle kayalık taşlık vasfında olanlar veya jeolojik Oluşumlardan kaynaklı kayalık taşlık alanların doğal karakterlerinin korunması Esastır. Bu alanlarda yapı yapılamaz.

bu alanlardan sulak alan niteliğinde olan sazlık-bataklık alanların doğal Karakterlerinin korunması esastır. Sazlık-bataklık alanlarda kirlenme ve bozulmaya Yol açacak müdahalelerde bulunulamaz. Özel mülkiyete konu olan kısımlarında Balıkçılığı destekleyici faaliyetler dışında hiçbir tesise izin verilmez. Mevcut doğal yapı Korunacaktır.

bu alanlardan plaj-kumsal niteliğinde olan alanlarda 3621 sayılı kıyı kanunu Kapsamında doğal yapıyı koruma-kullanma esasları gözetilerek uygulama yapılır.

Sulak alanlarda Planlama Yapılabilir mi?

bu alanlarda sulak alan yönetim planlarının hazırlanması ve bu plana göre Uygulama yapılması esastır. Bu alanlarda yönetim planları hazırlanıncaya kadar, “sulak alanların korunması yönetmeliği” hükümlerine uyulması, yapılacak alt Ölçekli planlamalarda t.c. orman ve su işleri bakanlığı’nın görüsünün alınması Zorunludur. Ulusal sulak alan komisyonu (usak) tarafından alana ilişkin yönetim Planı’nın oluşturulması durumunda, çevre düzeni planı değişikliğine gerek kalmadan Yönetim planı hükümleri geçerli olacaktır.

bu alanlarda yapılacak tüm uygulamalarda, t.c. orman ve su işleri bakanlığı, Uygun görüşünün alınması zorunludur. sulak alanlarda hiçbir amaçla doldurma ya da kurutma yapılamaz. Koruma Bölgelerinden kum alınamaz, doğal yapıyı bozacak uygulamalarda bulunulamaz. sulak alan niteliğinde olup henüz sulak alan statüsü kazanmamış alanlar Korunacaktır.

Su toplama havzaları, içme ve kullanma suyu koruma kuşakları, yer altı suyu Kaynakları ve kaynak koruma alanları suyun dengeli kullanımı esastır. Su kullanımında suyun verimli kullanılması Sağlanacaktır. Havzada su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmalar su kirliliği Kontrolü yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından yapılacaktır.

içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının Korunmasında su kirliliği kontrolü yönetmeliği’nin ilgili hükümleri geçerlidir. bu plan kapsamında kalan su havzalarının tamamında ilgili idare tarafından “havza planı”nın hazırlanması esastır.

içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarına ilişkin özel Hüküm belirleninceye kadar su kirliliği kontrolü yönetmeliği hükümleri geçerlidir. İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının su kirliliği Kontrolü yönetmeliği 16’ncı maddesi kapsamında özel hüküm belirleme çalışmasının Yapılması durumunda belirlenen özel hükümlerin her tür ve ölçekteki planlara İşlenmesi zorunludur.

içme ve kullanma su kaynaklarının sürdürülebilir koruma ve kullanımına Yönelik yapılacak olan havza koruma veya özel hüküm belirleme çalışmalarında bu Plan ilkeleri ve nüfus kabulleri esas alınır.

bu plan sınırları içerisinde ilgili idarece bu planın projeksiyon hedef yılı baz Alınarak su projeksiyonlarının yapılması esas olup suyun verimli kullanılması için Gerekli tedbirler (suyun fiyatlandırılması, vergilendirilmesi, su kullanım yöntemleri, Geri kazanım, açık kanaldan kapalı kanala ve yağmurlama veya damlatma sistemine Geçilmesi vb.) İlgili idarece alınacaktır.

ilgili kurum tarafından su dağıtımı konusunda sistem kurulmasına ilişkin Entegre proje üretilecektir. Yeraltı sularının gelişigüzel kuyular açılarak kullanımı Önlenecektir. yeraltı su kaynaklarının fiziksel, kimyasal, biyolojik ve bakteriyolojik Özelliklerini olumsuz yönde etkileyecek atıksu deşarjına izin verilemez.

içme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynaklarının korunması Amacıyla kuyunun çevresi, ilgili mevzuatta belirtilen mesafeler kapsamında Çevrilerek bu alan tapu kaydına işlenir.

yeraltı su kaynaklarının mevcut miktarının korunması için her türlü Kullanıma iliskin olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve tahsis belgesi alınması Zorunludur. yer altı suyunda bir kirlilik oluştuğunun ilgili idarece yapılan izleme ve Denetimler sonunda belirlenmesi durumunda gerekli tedbirler alınacak ve t.c. çevre Ve şehircilik bakanlığı’na bildirilecektir.

yeraltı su seviyesinin tehlikeli boyutlara düşmesini engellemek için, Yeraltı su potansiyeli dsi genel müdürlüğünce belirlenir. Dsi genel müdürlüğünce Belirlenen yeraltı su potansiyelini korumak amacıyla verilen tahsisler iptal edilir Veya yeniden düzenlenir. Su kaynaklarının mutlak koruma alanı içindeki bütün Yapılar dondurulmuş olup, kanalizasyon şebekesine bağlanacak, toplanan Kanalizasyon suyu havza dışındaki arıtma tesisine boşaltılacaktır. su kaynaklarının zarar görmesine neden olacak biçimde, su kaynakları Koruma alanları içinde taş ocağı, maden işletmesi vb. Ocaklar açılamaz, patlatma Yapılamaz.

Korunacak alanlarda Planlama Nasıl Yapılır?

bu alanlar sit alanları, uluslararası sözleşmelerle belirlenen koruma alanı, Milli parklar, tabıatı koruma alanları, tabiat parkları, tabiat anıtı, yaban hayatı Koruma ve geliştirme alanları, özel çevre koruma bölgeleri, ilgili mevzuatı Kapsamında belirlenen/belirlenecek olan diğer koruma alanlarını ifade eder ve bu Alanlarda ilgili kanun hükümleri geçerlidir.

plandaki gösteriminde farklılıklar olsa dahi, özel kanunlarla düzenlenmiş bu Alanlarla ilgili olarak, yetkili kurumlarca belirlenmiş olan sınırlar geçerlidir. Bu Sınırlarda değişiklik olması durumunda, kabul edilen yeni sınırlar plan değişikliğine Gerek olmaksızın geçerli olacaktır. İlan edilen sınırlar sayısal ortamda-koordinatlı Olarak bu planın veri tabanına işlenmek üzere bakanlığa gönderilir.

bu alanlarda, bu planın onayından önce ilgili mevzuat uyarınca yürürlüğe Girmiş olan her tür ve ölçekteki planların bu plan kararlarına uygun olan kararları Geçerlidir.

Ancak sit alanlarına ilişkin olarak; bu planın onayından önce koruma statüsüne Göre döneminin mevzuatına uygun olarak gerekli izin ve görüşler alınarak daha Önce onaylanan imar planları ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulu ve/veya Tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonunun kararları yürürlüktedir.

bu alanlarda, ilgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile yetkili kurum ve Kuruluşlarca yapılacak planlama çalışmalarının, bölgesel bütünlük ve Sürdürülebilir kalkınma gözetilerek bu plan kararları doğrultusunda yapılması Esastır.

yetkili bakanlık ya da kurum ve kuruluşlarca yapılacak veya yaptırılacak Planlarda, bu alanlar içerisinde bulunan hassas alanlar, orman alanları, tarım Alanları, sulak alanlar, kumullar vb. Gibi alanları tehdit edici yönde ve tahribata yol Açacak yoğunlukta yapılaşma kararı getirilemez. bu alanlarda çevre kirliliğini önlemek için her tür önlemin alınması Zorunludur. Her tür atığın bertarafı için gerekli tesisler yapılır ve atıklar, önlemler Alınmadan alıcı ortama verilemez.

bu alanlar içerisinde yer alan içme ve kullanma suyu ile yüzeysel su Kaynaklarının korunması esas olup su kirliliği kontrolü yönetmeliği hükümlerine Uyulacaktır. bu alanlarda, bu plan ile belirlenmiş/belirlenecek, hassas alanların ve Ekosistem bütünlüğünün devamlılığının sağlanması esastır.

Sit Alanlarında Planlama Nasıl Yapılır?

bu plan kapsamındaki tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarında T.c. kültür ve turizm bakanlığı ve t.c. çevre ve şehircilik bakanlığı tabiat varlıklarını Koruma genel müdürlüğü ile ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu ve tabiat Varlıklarını koruma merkez ve bölge komisyonu kararlarına göre uygulama Yapılacaktır.

sit alanlarında kullanım kararları, ilgili kurum ve kuruluşların Görüşleri alınmak ve bu planın ilke ve stratejilerine aykırı olmamak koşuluyla ilgili İdaresince hazırlanacak olan koruma amaçlı imar planları ile belirlenecek olup Kültür varlıklarını koruma bölge kurulu ve/veya tabiat varlıklarını koruma bölge Komisyonunun uygun görüşünün alınması zorunludur.

çevre düzeni planında yerleşme alanı olarak gösterilmiş olan sit Alanlarında yapılacak koruma amaçlı imar planlarının nüfusu, sit alanının Bulunduğu ilçe için çevre düzeni planında kabul edilen nüfus dahilinde Değerlendirilecektir.

bu planda sit alanı olarak gösterilmiş olan alanlar ile bu planda Gösterilmemiş dahi olsa, kültür varlıklarını koruma bölge kurulu ve tabiat Varlıklarını koruma merkez ve bölge komisyonunca ilan edilen/edilecek olan sit Alanları geçerlidir.

sit ilan edilen, statüsünde değişiklik yapılan veya statüsü kaldırılan sit Alanlarında aşağıdaki plan hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir.  Bu planın onayından önce mevzuata uygun olarak onaylanmış imar planı, Mevzi imar planı bulunan alanların sit alanı ilan edilmesi durumunda, 2863 sayılı Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 644 sayılı kanun hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelikleri ile ilke kararları ve yeni koruma statüleri Doğrultusunda, sit alanı ilanı öncesinde onaylanan imar planlarındaki kararların İncelenerek ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, mevzuat gereği Yapılması gerekli olan koruma amaçlı imar planları, bu planda değişikliğe gerek Olmaksızın ilgili idaresince onaylanabilir.

Bu planın onayından önce mevzuatına uygun olarak onaylanmış imar planı, Mevzii imar planı varken, sonrasında sit ilan edilen alanların koruma statüsünün Kaldırılması durumunda, sit alanı ilanından önce onaylanan imar planlarındaki Kararlar incelenerek mevzuat gereği zorunlu olan imar planına ilişkin Düzenlemeler, bu planda değişikliğe gerek olmaksızın alt ölçekli planlar mekansal Planlar yapım yönetmeliği çerçevesinde ilgili idaresince onaylanabilir.

Onaylı koruma amaçlı imar planı bulunan sit alanlarında, 2863 sayılı kültür Ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 644 sayılı kanun hükmünde kararname ve T.c. çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı Mekânsal planlama genel müdürlüğü  balıkesir-çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı İlgili yönetmelikleri uyarınca hazırlanan bilimsel araştırma raporu sonucuna göre Koruma statüsünde değişiklik olması durumunda, bu alanlara ilişkin koruma amaçlı İmar planlarına ilişkin değişiklikler, belirlenen yeni statü dikkate alınarak bu planda Değişikliğe gerek olmaksızın 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, 644 sayılı kanun hükmünde kararname, ilgili yönetmelikler ve ilke kararları Gereğince onaylanabilir.

 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.