Planlama Haber Girişi : 28 Aralık 2021 18:26

Bergama Batı Anodolu Serbest Bölgesi imar planı onaylandı.

Serbest bölgede 4 milyar dolar ticaret hacmi hedefleniyor.
Bergama Batı Anodolu Serbest Bölgesi imar planı onaylandı.

Batıanadolu serbest bölgesi, İzmir ilinin Bergama ilçesi ve Çandarlı limanına yaklaşık 20km mesafede yeralmaktadır.

haber arası detay

"Ülkemiz ve İzmir'imiz için hayırlı olsun. İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz. Buradaki temel amacımız, serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak olduğu dile getirildi.

Batı Anadolu Serbest Bölge Planlan Açıklama Raporu
İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine konu olan alan; 08.09.2021 tarih ve 31592 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4482 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak belirlenen alanı kapsamaktadır.
Çevre düzeni planı değişikliğine konu alan 1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı içerisinde J17-J18 numaralı paftalar içerisinde yer almaktadır. 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliğine esas olacak araştırma ve plan değişikliği çalışmalarında, yürürlükte bulunan imar mevzuatı, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde bulunan gösterimlere uyulmuştur.

Bergama; 1.573 km²’lik alanı ile 30 ilçesi bulunan İzmir’in alan bakımından en büyük ilçesidir. Planlama alanı Bergama İlçe sınırları içerisinde yer almaktadır. İzmir-Çanakkale (D550) Karayolunun yaklaşık 1800 metre güneyinde bulunan alan Bergama kent merkezine 17 km, Dikili kent merkezine 12 km mesafede bulunmakta olup Aşağıkırıklar köy yerleşimi ile birleşik durumdadır. 

Alanın güneydoğusunda Aşağıkırıklar Mahallesi doğu sınırında rüzgar türbinleri ve tarlalar, güney, kuzey ve batı yönlerinde ise tarlalar bulunmaktadır. Alanın yaklaşık 3.5 km batısında Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje sahası bulunmaktadır. Alan ve çevresi genel olarak düz bir yapıya sahiptir. Eğimli araziler İzmir Çanakkale karayolunun kuzey bölümünde bulunmaktadır. 

Planlama alanı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, genel arazi kullanım kararları itibariyle "Tarım arazisi", "Çayır-Mera” ve “Sulama Alanı” olarak tanımlanan bölge içerisinde yer almaktadır.

İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının Plan Hükümlerinde; "7.2. Bu plandan ölçü alınarak uygulamaya geçilemez. Bu plan ile belirlenen kentsel yerleşme alanları, bu alanların tamamının yerleşime açılacağını göstermez. Bu alanların sınırları, alt ölçekli planlama çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile doğal, yapay ve yasal eşikler doğrultusunda, bu planda ve plan hükümleri ekinde yer alan tabloda belirlenen hedef nüfus dikkate alınarak kesinleştirilir.",


 Tarım Arazileri (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Tabi Araziler)
Bu kapsamdaki tarım arazileri, 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde tanımlanan tarım arazileri sınıflarına ayrılmamış olup tarım arazilerinin sınıflaması, ilgili kurum ya da kuruluşlarca yapılacaktır.
8.7.2. Bu kapsamdaki tarım arazileri ve fiilen sulanan veya sulama projeleri ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanmış ve yatırım programına alınmış/alınacak tarım arazilerinin tarımsal üretim amaçlı korunması esastır.
8.7.3. Yapılacak ifrazlarda 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.
8.7.4. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı taleplerinde, 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu ve T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığının izni çerçevesinde bu plan karar ve hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

8.7.5. 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar bu planda belirlenen koşullara göre gerçekleştirilecektir.
8.7.6. Zeytinlik Alanlarda, 3573 sayılı "Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun" hükümleri geçerlidir. bu alanlarda, zeytinyağı fabrikaları ile zeytinyağı işletme tesisleri, T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın izni doğrultusunda, bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın alt ölçekli planlar ile yapılabilir.
8.7.7. 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca mutlak tarım arazisi ve marjinal tarım arazisi olarak belirlenen tarım arazilerinde; T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında tarımsal amaçlı yapılar (tarımsal kalkınma kooperatiflerince uygulanan projeler, üretici birlikleri/kooperatifleri tarafından uygulanan projeler, avrupa birliği kaynaklı projeler, dünya bankası destekli projeler, sosyal riski azaltma projesi kapsamında uygulanacak projeler gibi) ile destekleme projeleri ile en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş ve üzeri kapasiteli hayvancılık veya 50.000 adet ve üzeri kapasiteli kanatlı hayvancılık yatırımlarında yapılaşma emsali %50 oranında arttırılabilir.
8.7.8. Bu planın onay tarihinden önce, ilgili bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında tarımsal amaçlı yapılar (tarımsal kalkınma kooperatiflerince uygulanan projeler, üretici birlikleri/kooperatifleri tarafından uygulanan projeler, avrupa birliği kaynaklı projeler, dünya bankası destekli projeler, sosyal riski azaltma projesi kapsamında uygulanacak projeler gibi) ile destekleme projeleri kapsamında yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemler başvuru yapılan idarelerce
değerlendirilerek sonuçlandırılır.
8.7.9. Fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan tarım arazilerinde bu plan hükümlerinin 8.7.7 maddesinde tanımlanan emsal artışlarından faydalanılamaz. 
8.7.10. Bu planın onayından önce yürürlükteki mevzuat uyarınca inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni verilmiş olan tarımsal amaçlı yapılara ilişkin haklar saklıdır.
8.7.11. Tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için bu plan ile verilmiş olan yapılaşma koşulları aşılmamak ve maksimum bina yüksekliği projeyi onaylayan idaresınce ihtiyaç doğrultusunda belirlenmek kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. bölümünde belirtilen esaslara uyulur.
8.7.12.5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun Geçici 1. maddesi ve Geçici 4. maddesi kapsamında tarım dışı amaçla kullanıma açılmış alanlarda ve T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı veya Tarım Ve Orman İl Müdürlüğünün söz konusu kanun kapsamında görüş veremediği alanlarda, bu plan hükümlerinin 8.7.22. Marjinal Tarım Arazileri hükümleri uygulanır.
8.7.13.İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının bulunduğu havzalarda, kısa mesafeli koruma kuşaklarında yapılan tarımsal faaliyetlerde, organik tarım özendirilecektir.
8.7.14. Organik tarım faaliyetleri 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
8.7.15. Tarım arazilerinde örtü altı tarım yapılması durumunda seralar emsale dahil değildir.
8.7.16. Tarımsal amaçlı yapılar amacı dışında kullanılamaz ve başka bir kullanıma dönüştürülemez.
8.7.17. Tarım arazisi olarak gösterilmiş alanlarda, mera vasıflı alanlar bulunması durumunda, bu alanlarda
8.9.Çayır-mera Alanları plan hükümleri doğrultusunda uygulama yapılır.
8.7.18. Tarım arazilerinde tarımsal amaçlı faaliyetin gerektirdiği (hayvancılık, seracılık gibi) yapılar ile çiftçinin barınabileceği yapılar dışındaki yapılara izin verilmez.


8.10. Çayır-Mera Alanları
8.10.1. Bu alanların ıslah edilmesi ve tarımsal amaçlı kullanılması esastır.
8.10.2. Bu alanlardaki tescilli mera arazilerinde, 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında uygulama yapılacaktır.
8.10.3. Bu planın onayından önce, alt ölçekli planlarla arazi kullanım kararı getirilmiş tescilli meralarda, mevzuata uygun olarak mera vasfı kaldırılmadan imar uygulaması yapılamaz. inşaat izni verilemez." hükümleri yer almaktadır.

1/25.000 ÖLÇEKLİ İZMİR KUZEY BÖLGESİ NAZIM İMAR PLANI
Planlama alanı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince 09.03.2020 tarih ve 05.261 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  kapsamında “Tarım Alanı" ve "Sulama Alanı" olarak belirlenen bölge içerisinde yer almakta olup ayrıca alan içerisinde "Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı", "Enerji Nakil Hattı" ve "Dere" yer almaktadır.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI
İzmir İli, Bergama İlçesi, Aşağıkırıklar Mahallesi, 103 ada 51 nolu parsel ile 104 ada 465, 466. 467, 468, 469, 470, 471 ve 472 nolu numaralı taşınmazlardan oluşan alan 08.09.2021 tarih ve 31592 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4482 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak ilan edilmiştir.
Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilmektedir. Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde gelişen uluslararası ilişkiler rekabeti artırmakta ve firmaları yeni pazar arayışlarına yönlendirmektedir. Hızla yükselen bu rekabet ortamında uluslararası kurumlar ve şirketler aynı zamanda maliyetleri de en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Serbest bölgelerin sunduğu alt yapı hizmetleri, ucuz işgücü temini ve sübvanse edilen vergiler söz konusu firmalara cazip gelmektedir.


Küreselleşen ekonomide verimliliği ve kaliteyi üst düzeye çıkarabilen ülkeler yüksek rekabet gücü elde edebilmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlarla gelen ileri teknoloji ve know-how ile oluşan yönetim tecrübesi ülkelerin dış pazarlara açılmasını kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda gelen yatırımlar gelişmekte olan ülkelerde istihdam oluşturmakta ve ülkelerin ekonomik kalkınmalarında etkili olabilmektedir. Bu anlamda Serbest Bölgeler kalkınmada önemli bir yere sahiptir.
Serbest bölgelerin kurulması için Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren girişimler yapılmış olmakla birlikte; ancak 24 Ocak 1980 Ekonomik istikrar Kararları sonrasında ekonomide dışa açılma süreci ile birlikte 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile 15.06.1985 tarihinden itibaren Türkiye’de ticaret ve sanayide daha geniş muafiyet ve teşvik unsurlarını uygulamayı amaçlayan serbest bölgeler kurulmaya başlanmıştır. Bugün Türkiye’de 18 serbest bölge faaliyette olup, yıllık yaklaşık 20 milyar dolar ticaret hacmiyle Türkiye’nin dış ticaretinde yaklaşık %5 paya sahiptir.
İzmir İlinde de faaliyette olan iki adet serbest bölge bulunmaktadır. 2019 yılı verilerine göre bu bölgelerden Ege Serbest Bölgesi, yaklaşık 4 milyar dolar yıllık ticaret hacmi ve 20.720 kişilik istihdamı ile Türkiye’nin en büyük serbest bölgesi ve ihracat üssü durumundadır. İzmir Serbest Bölgesi ise ağırlıklı olarak Deri Sanayicilerini barındıran bir serbest bölge durumunda olup 3844 kişilik istihdam kapasitesi ile 10. ticaret hacmi açısından ise 11. sırada yer almaktadır. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 1. maddesinde, bölgelerin kuruluş ve işletilme
amaçları;
 İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek,
 Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak,
 İşletmeleri ihracata yönlendirmek,
 Uluslararası ticareti geliştirmek,
olarak ifade edilmiştir.
Serbest Bölgeler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli ekonomik etkilere sahiptir. Gelişmiş ülkeler ucuz işgücü ararken gelişmekte olan ülkeler ise düzenli döviz girişi sağlayarak ekonomik kalkınmayı amaçlamaktadırlar.
Serbest Bölgelerde yakalanan bu ticaret hacmi ve buna bağlı döviz girişi, yaratılan istihdam miktarı ve bu bölgelere olan yatırımcı talebi nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından İzmir İlinde yeni bir Serbest Bölge Kurulması çalışmalarına başlanılmıştır. Bu kapsamda İzmir İli, Bergama İlçesi, Aşağıkırıklar Mahallesi, 103 ada 51 nolu parsel ile 104 ada 465, 466. 467, 468, 469, 470, 471 ve 472 nolu numaralı taşınmazları kapsayan alan Serbest Bölge Alanı olarak seçilmiş ve 08.09.2021 tarih ve 31592 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4482 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile alanın Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak belirlendiği ilan edilmiştir.
Hazırlanan 1/100000 Ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği Önerisinde; 08.09.2021 tarih ve 31592 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4482 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen alan “Serbest Bölge” alanı olarak belirlenmiş, alanın servis alabilmesi için kuzeyinden geçen İzmir-Çanakkale yoluna bağlanan 3.Derece bir yol bağlantısı önerilmiş ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.11.2014 tarih ve 4423 sayılı kararı ile tescil edilen ve 10.04.2019 tarih ve 11084 sayılı karar ile sınırları sayısallaştırılarak yeniden belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının bulunduğu alana “A-Arkeolojik Sit Alanı” sembolü eklenmiştir. 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.