Ekoturizm Haber Girişi : 10 Nisan 2022 23:58

İnovatif Sürdürülebilir Turizm faaliyetleri masaya yatırılacak.

Eko ve Agro turizm faaliyetleri masaya yatırılacak.
İnovatif Sürdürülebilir Turizm faaliyetleri masaya yatırılacak.

Kırsal yerleşme alanları veya mahalle ölçeğinde bir bütünlük oluşturan tarım, mera, orman ve benzeri alanlarda; tarım ve hayvancılık ile ekoturizm faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik "Geleneksel Tarım ve Ekoturizm Koruma-Geliştirme Bölgeleri"nin belirlenmesi ve bu planda "Tarım Alanı", "Kırsal Yerleşme Alanı", "Ekolojik Tarım Turizmi Alanı" ve "Agro Turizm Alanı" olarak belirlenmiş alanlarda yapılacak yapıların doğal yapıyı bozmadan yapılabilmesi amacıyla hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu İlavesi ve Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Turizm ve Fuarcılık – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu.

haber arası detay

 


T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.03-35                                                                                        07/04/2022              
Konu : Meclis Toplantı Gündemi
 
DUYURU
 
     İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 11/04/2022 tarihinde, saat:18.00’da, Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi, No:1087 Konak/İZMİR (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)’de gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur. 
 
      Sayın halkımıza duyurulur. 

 
 
                                                                                                                  Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                           İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi  11 Nisan 2022 Tarihli Meclis Gündemi Belli oldu
 
  
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2022 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-4/1                                                  Toplantı Tarihi    :11/04/2022 
Toplantı Yeri  : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi      Toplantı Saati      :18.00
                           No:1087 Konak/İZMİR
                            (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
 
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IV. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE ATANAN PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. 23 Temmuz 2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22’nci maddesinde "Büyükşehir Belediyesi personeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü ünvanlı olanlar ilk toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulur." denilmektedir. Bu nedenle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71’inci, 76’ncı maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18/i maddesi gereği; Halihazır Harita ve Aplikasyon Şube Müdürlüğü Mühendis kadrosunda bulunan Ömer GÜNGÖRMÜŞ'ün, 1’inci derece Harita ve CBS Dairesi Başkanı kadrosuna ataması yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.678415)


 
V. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİNİN GİZLİ OYLA SEÇİLMESİ
 
VI. ESHOT İDARE ENCÜMENİ ÜYELERİNİN GİZLİ OYLA SEÇİLMESİ
 
VII. MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ
1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
2- Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
3- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
4- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
5- Ulaşım Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
6- Hukuk Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
7- Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
8- Şirketler Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
9- Kent Konseyi Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
10- Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
11- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
12- Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
13- Kentsel Dönüşüm Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
14- Tüketiciyi Koruma Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
15- Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
16- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
17-Engelsiz İzmir Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
18-Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
19-Deprem ve Afet Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
20-Göç ve Uyum Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
21-Kooperatifler Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
22-Aile ve Çocuk Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
23-Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
24-İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
 
VIII. DENETİM KOMİSYONU RAPORU İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ
 
IX. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2021 YILI FAALİYET RAPORU
 
X. ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2021 YILI FAALİYET RAPORU
 
XI. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Belediye Meclisimizin 13/12/2021 tarihli ve 1436 sayılı Kararı ile Kentimiz İzmir ile Bosna Hersek Saraybosna kenti arasındaki kardeş kent ilişkisi doğrultusunda karşılıklı iş birliği ve çeşitli alanlarda fikir alışverişinin yanı sıra aramızdaki bağları güçlendirmek ve yaşanan acıları paylaşarak dayanışma içinde bulunmak üzere “Srebrenitsa Katliamı Anma Günü” kapsamında Kentimiz İzmir'i temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte Saraybosna'ya bir ziyaret gerçekleştirilecek olup, bu kapsamda önerge eki listede isimleri belirtilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin tamamının 10-12 Temmuz 2022 tarihlerinde Saraybosna'da gerçekleşecek Anma Gününe katılması, söz konusu seyahatte ulaşımın kara yolu olarak otobüsle gerçekleştirilmesi, seyahate katılacaklara gri pasaport temininin yapılması, günlük harcırah giderleri, konaklama giderleri ve (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderlerin Belediyemizin ilgili Müdürlüğünün Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Özel Kalem Şub.Müd.E.706573)


 
2. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.697451)
 
3. Tunceli ili, Pertek, Pülümür ve Hozat İlçe Belediye Başkanlıklarının talebi doğrultusunda; Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği tarafından 35 VH 729 plakalı, Mercedes Benz marka, 2010 model Ambulansın Tunceli Pertek Belediye Başkanlığına, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 35 TZ 114 plakalı Mitsubishi Canter marka, 2008 model, Merdivenli İtfaiye Aracının Tunceli Pülümür Belediye Başkanlığına, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından 35 RA 593 plakalı, BMC Levent marka, 2002 model, Açık Kasa Kamyonetin Tunceli Hozat Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İkm.Bak.ve Ona.Dai.Bşk.E.682223)
 
4. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında yer alan ve önerge eki Teknik Raporlarda durumları belirtilen otobüslerden; 35 UE 836 plakalı, 2003 model BMC BELDE 260 CB marka otobüsün Tunceli/Nazımiye Belediye Başkanlığına, 35 RY 126 plakalı, 2008 model, ISUZU CITIBUS marka otobüsün Erzincan/Mollaköy Belediye Başkanlığına, 35 RY 117 plakalı,  2008 model, ISUZU CITIBUS marka otobüsün Tunceli/Pülümür Belediye Başkanlığına, 35 KC 373 plakalı, 2001 model, 0345 KÖRÜKLÜ MERCEDES otobüsün Yalova-Subaşı Belediye Başkanlığına, 35 R 2788 plakalı, 2008 model, BMC BELDE 280 CB marka otobüsün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığına,  35 VZ 704 plakalı, 2008 model, BMC BELDE 280 CB marka otobüsün İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Ulaşım Yat. Dai.Bşk.E.70248/E.704491)
 
5. Çiğli Belediye Başkanlığının 17/03/2022 tarihli ve 6575 sayılı Yazısına konu; Balatçık, Yeni Mahalle, Küçük Çiğli Mahallelerinin ortak yolu olan 8780/1 no’lu Sokağın niteliğinin “Bulvar” olarak değiştirilerek “Murat KARAYALÇIN” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.689542)
 
6. Balçova Belediye Başkanlığının 15/03/2022 tarihli ve 17488 sayılı Yazısına konu; Çetin Emeç Mahallesinde bulunan “Yıldırım ÖNAL” Sokak isminin sehven “Yıldırım ÜNAL” Sokak olarak geçtiği belirtilerek gerekli düzeltmenin yapılması talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.680440)
 
7. Konak Belediye Başkanlığının 18/03/2022 tarihli ve 110334 sayılı Yazısına konu; İsmet Kaptan Mahallesinde bulunan 1368 no’lu Sokağa “Ömer ZEYBEK” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.680809)
 
8. Konak Belediye Başkanlığının 18/03/2022 tarihli ve 110361 sayılı Yazısına konu; Alsancak Mahallesinde bulunan 1466 no’lu Sokağa “Zeynel ERGİN” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.680750)
 
9. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 29/12/2021 tarihli ve 1544930 sayı ile ve aynı konulu 05/01/2022 tarihli, 17157 ve 17364 sayı ile kayıtlı başvurularına konu; Konak ilçesi, Alsancak Mahallesinde bulunan 1456 no’lu Sokağa “Dr. Ayhan SÖKMEN” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.689112)
 
10. Ödemiş Belediye Başkanlığının 15/03/2022 tarihli ve 30087 sayılı Yazısı ve eki Meclis Kararı ve krokiye konu; Gölcük Mahallesinde bulunan TOKİ Konutlarının bulunduğu bölgede onaylanan İmar Planına uygun olarak önerge eki krokide gösterilen yollardan kümeevler niteliğinde açılması planlanan yola “TOKİ” devamındaki caddeye ise “Kuvayı Milliye” isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.695091)
 
11. Menemen Belediye Başkanlığının 01/04/2022 tarihli ve 5441 sayılı Yazısı ve eki krokilere konu; Villakent Mahallesinde bulunan cadde ve sokakların imar planına uygun olarak yeniden güncellenmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.701850)
 
12. Foça Belediye Başkanlığının 21/03/2022 tarihli ve 9232 sayılı Yazısı ve eki krokilere konu; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun olarak yeniden düzenlenen ve Kazım Dirik Mahallesinde bulunan 417/2, 401 ve 1/5 no’lu Sokakların güncellenmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.695065)
 
13. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Bayındır ve Tire ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 719 no’lu noktada son bulan yaklaşık 46.558 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Bayındır Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile Tire Belediye Meclisinin 07/03/2022 tarihli ve 29 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.686397)
 
14. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan ve önergede yer alan mahallerin sınırları sayısal olarak belirlenmiş olup;  bu defa kesinleşen ilçe sınırı ile komşu olan Eğlenhoca ve Mordoğan Mahallelerine ait sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 04/01/2022 tarihli ve 005 sayılı Kararın, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.702499)
 
15. Bornova ilçesi, Meriç Mahallesi, MTK Sitesinin doğu yönünde bulunan 5746/9, 5746/16, 5717, 5745 Sokakların çevrelediği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında park alanı kullanımında kalan, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve Belediyemizce yaşayan park olarak projelendirilen rekreatif alan içerisinde önerge eki krokide işaretlenen sosyal tesis yerinin işletme hakkının Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel ile İZDOĞA A.Ş.’ye devri ile konuya yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İZDOĞA A.Ş. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.670786)
 
16. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Konak ilçesi, 2. Süleymaniye Mahallesi, 130 ada, 41  (3.689,92 m²) no’lu taşınmazdaki Belediyemize ait 9344375/342839692 (100,57 m²) hissenin imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.648194)
 
17. Karabağlar ilçesi, Karabağlar (Selvili) Mahallesinde yer alan 10652 ada, 5 no’lu taşınmazın (0.00) kotu kat planında meydan olarak düzenlenen kısmının, Belediye etkinliklerinde kullanılmak üzere 5 yıl süreli ve bedelsiz olarak Karabağlar Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.692816)
 
18. 04/04/2022 tarihinde süresi sona eren, Mülkiyeti Belediyemize ait, Menderes Mahallesi, Buca Kasaplar Meydanı, Erdem Caddesi No:97 Buca/İZMİR adresindeki sosyal tesisin işletme hakkının, 05/04/2022 tarihinden itibaren, Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza A.Ş'ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.697801)
 
19. Mülkiyeti Belediyemize ait, Konak ilçesi, Yeni Mahallede bulunan tapunun 390 ada, 30 parselinde kayıtlı, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Namazgâh Hamamında oluşan bozulmalara yönelik basit bakım onarım raporu hazırlanmış ve anılan rapor İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararı ile uygun bulunmuş ve Konak Belediyesince bakım onarım ön izin belgesi hazırlanmış olup, Namazgâh Hamamı Bakım Onarım İşinin yenileme alanında kalması sebebiyle önergede bahsi geçen Yönetmeliğe istinaden ihaleye çıkabilmesi için İzmir Tarih Tasarım Atölyesi Bakım Onarım İşinin 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 3. maddesine ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesine istinaden onaylanması hususunun görüşülmesi. (Kent Tar. ve Tan. Dai.Bşk.E.686398)
 
20. "İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği'' doğrultusunda oluşturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 05/04/2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında; yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda İzmir Optimum Alışveriş Merkezine 2 (iki) yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.702347)
 
21. Sanayi sektörünün ihtiyaçlarını ve vatandaş taleplerini karşılamak amacıyla ortak teknik eğitimler düzenlenecek olup, bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.701618)
 
22. Sanayi sektörünün nitelikli personel ihtiyacını ve vatandaş taleplerini karşılamak ve ortak teknik eğitimler düzenlenecek olup, bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.671068)
 
23. Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı kapsamında Nar Projesi (şiddetle mücadele farkındalık çalışmaları) Ortak Hizmet Protokolü ile insan haklarına saygılı bir yaşam biçimini vurgulamak, şiddete uğrayanlara verilecek destekle ilgili olarak yerel yönetimlerle iş birliği yapmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.692863)
 
24. İzmir ve Bergama’nın sahip olduğu kültürel mirasın ulusal ve uluslararası arenada kültür sanat aktiviteleri ile daha fazla anılmasını sağlamaya katkı sağlayacak Bergama Tiyatro Festivalinin gerçekleştirilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.619803)
 
25. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması sonucunda Belediyemiz ödül almaya hak kazanmış olup, anılan yarışma işlemlerinin tamamlanarak ödülümüzün verilebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.689436)
 
26. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş’nin talebi doğrultusunda; kişilerin öğrenci olup olmadığı ve kişilere ait öğrenim bilgilerinin Yükseköğretim Kurulunun belirlediği şekilde doğru ve güncel halde tutulması amacıyla bir web servise ihtiyaç duyulduğundan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında güncellenerek imzalanmak üzere yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.659983)
 
27. Belediye Meclisimizin 17/05/2019 tarihli, 05.400 sayılı Kararı ile onanan ve önergede belirtilen hizmet alımlarına yönelik işlerin 01/01/2023 tarihinden itibaren 21 aylık ihaleler halinde gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (Bilgi İşlem Dai.Bşk.E.652492)
 
28. Yapım çalışmaları devam etmekte olan ''Çiğli Tramvay Hattı Yapım İşi'' kapsamında Çiğli ilçesi Doğa Koleji Kavşağı ile Ekol Hastanesi Kavşağı arasında yapılacak çalışmalara engel teşkil eden GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait YG/AG hatların ve Aydınlatma Tesislerinin deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Raylı Sistem Dai.Bşk.E.692862)
 
29. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve bu bayram kapsamında düzenlenen etkinliklerin ülkemiz açısından önemi nedeniyle ilimizdeki öğrencilerimiz ile farklı illerden ve çeşitli ülkelerden ilimize gelecek olan öğrencilerin (6 - 15 yaş arası) ücretsiz girişlerden yararlanabilmeleri için 21 - 28 Nisan 2022 (Dâhil) tarihleri arasında söz konusu yaş arası öğrencilerin ve anılan tarihlerde öğrenciler grup halinde görevli personel nezaretinde geliyorsa görevli personel de dâhil olmak üzere İzmir Doğal Yaşam Parkına ücretsiz giriş yapabilmeleri hususunun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.676720)
 
30. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının Malzeme Giderleri tertibindeki ödeneğin bakım onarım malzemelerindeki fiyat artışları sebebi ile yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaşıldığından önerge eki tabloda belirtildiği şekilde toplam 100.000.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Mali Hiz.Dai.Bşk.E.71462/E.704442)
 
31. Tire Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesi ve Tarifelerinde; Fen İşleri Müdürlüğüne ait kazı işlemi tarife bedellerinin günümüz şartlarında yetersiz kalmasından dolayı güncellenmesine ihtiyaç duyulduğundan, Fen İşleri Müdürlüğü Kazı Tarife Bedellerinin önerge eki listede belirtildiği şekilde güncellenmesine yönelik 02/03/2022 tarihli ve 22 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.690027)
 
32. Dikili Belediye Meclisinin 02/02/2022 tarihli ve 12 sayılı Kararı doğrultusunda 46.35.14.04.0139 kurumsal ve fonksiyonel kodlu Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kadrosuna çevrildiği, kapatılan 46.35.14.04.0139 kurumsal ve fonksiyonel kodlu Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Veterinerlik İşleri Biriminin 46.35.14.35.0530 kurumsal ve fonksiyonel kodlu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlanmasından birimin sözleşmeli personel giderleri, sözleşmeli personel sosyal güvenlik giderleri, canlı hayvan alım bakım, diğer giderleri ve yem alımları Bütçelerinin aktarılmasına, kapatılan 46.35.14.04.0139 kurumsal ve fonksiyonel kodlu Destek Hizmetleri Müdürlüğünün veterinerlik ve 696 KHK personeli ile ilgili Bütçe kalemleri dışında kalan diğer Bütçe kalemlerinin 46.35.14.39.0610 kurumsal ve fonksiyonel kodlu Fen İşleri Müdürlüğüne bağlandığından Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve önerge eki cetvelde gösterilen ödeneklerin Bütçe içi toplam 15.904.392,24-TL aktarma yapılmasına yönelik, Dikili Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 43 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.685858)
 
33. Narlıdere Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında hazırlanan ve 2021-2026 yıllarını kapsayan 8. Beş Yıllık İmar Programına yönelik, 01/10/2021 tarihli ve 102 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.638690)
 
34. Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının Yazısı doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ''Tescilli'' ve ''Konaklama Tercihli Ticaret Alanı (T-H)'' kullanım kararında kalan; Konak ilçesi, Fettah Mahallesinde bulunan, 377 ada, 18 numaralı parsel ile otelin girişinin açılması için yine ''Konaklama Tercihli Ticaret Alanı (T-H) kullanım kararında kalan 377 ada, 12, 13, 14, 16 parseller ve Korunacak (Öncelikli Düzenlenecek) Sokaklar kullanımındaki 377 ada, 15 parselin Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.700553)
 
35.  Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, "2.Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı" olarak tescilli Kültürpark Alanına ilişkin Belediye Meclisimizin 13/12/2021 tarihli ve 05.1408 sayılı Kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilerek Kurul Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Raporu önerisinin; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.704452)
 
36. Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğünün Yazısı ile İzmir I Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda; Tire ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 414 ada, 1, 2 ve 3 parsellerin “İbadet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.700539)
 
37. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 188 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir İli genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi, Belediye Meclisimizin 13/08/2021 tarihli ve 05.952 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 13/10/2021 tarihinde değişiklikle onanmış olup, Karabağlar Belediye Başkanlığınca 28/10/2021-26/11/2021 tarihleri arasında askı ve ilan işlemleri gerçekleştirilen, Karabağlar Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 14 sayılı Kararına konu askı sürecinde yapılan itirazlar kapsamında uygun görülen alanların “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırına ilave edilmesine yönelik hazırlanan önerinin incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.665542)
 
38. Urla ilçesi, Kalabak Mahallesi, yürürlükteki Nazım İmar Planında "Kültürel Tesis Alanı" kullanım kararında kalan, 4760 ada, 1 parselin "Özel Sosyal Altyapı Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.699999)
 
39. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 29 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/10/2021 tarihli ve 12952 sayılı Kararı doğrultusunda; Doğanay Mahallesi, 3622 ada, 665, 666, 671, 672 parselleri üzerinde yer alan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli su toplama havuzunun kamusal yönde işlevlendirilmesi amacıyla kullanım kararının "Park Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.699205)
 
40. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/10/2021 tarihli ve 12941 sayılı Kararı doğrultusunda; Ergene Mahallesi, 456 Sokak üzerinde yer alan 8200 ada, 1 parsel ile tescilli taşınmazların tescil gösteriminin ve koruma alanının işlenmesi ile birlikte imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.688890)
 
41. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/07/2020 tarihli ve 11031 sayılı Kararı doğrultusunda; Kazım Dirik Mahallesi, 367/4 Sokak üzerinde Girit Anı Evinin bulunduğu alanın tescil gösteriminin ve koruma alanının işlenmesi ile birlikte imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.688658)
 
42. Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, "2.Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı" olarak tescilli Kültürpark Alanına ilişkin Belediye Meclisimizin 13/12/2021 tarihli ve 05.1418 sayılı Kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilerek Kurul Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan Raporu önerisinin; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.704528)
 
43. Ödemiş Belediye Meclisinin 07/02/2022 tarihli ve 42 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/08/2020 tarihli ve 11145 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen koruma alan sınırlarının ve Hükümet Meydanı ile eski Belediye Binasının bulunduğu Üçeylül Tayyare Parkının bir kısmını içerecek şekilde yer altı otopark alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.697632)
 
44. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 44 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sütçüler Mahallesi, L18-B-04- C-3-B numaralı imar paftası, Göktürk Sokak ve Akevler Sokak ile çevrili “Park Alanı’’ içerisinde 4.00 m x 4.00 m büyüklüğünde Regülatör Alanı ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.703056)
 
45. Aliağa Belediye Meclisinin 08/02/2022 tarihli ve 40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Aşağışakran Mahallesi 24M-IVA pafta, 285 ada, 1 parselin doğusunda yer alan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftasında kamuya terki yapılmış park alanı içerisinde 5.67 m x 3.60 m ebatlarında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.702938)
 
46. Tire Belediye Meclisinin 07/02/2022 tarihli ve 18 sayılı Kararı ile uygun görülen; Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğünün Yazısı ile İzmir I Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda; Ertuğrul Mahallesi, 414 ada, 1, 2 ve 3 parsellerin "İbadet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.700567)
 
47.  Urla Belediyesinin 21/02/2022 tarihli ve E-44195 sayılı Yazısı ve ekleri ile Belediyemize iletilen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/11/2021 tarihli ve 13070 sayılı Kararı doğrultusunda Özbek Mahallesi, Akkum Mevkii, 158 ada, 10 parseli kapsayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın imar planına aktarılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.686422)
 
48. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve E.44187 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; İçmeler Mahallesi, L17A20D4A paftada 1 adet, Torasan Mahallesi 19L1A paftada 2 adet, Güvendik Mahallesi 22C2C paftada 1 adet kamuya terkli Park Alanları içerisinde 8.00 m x 5.00 m ebatlarında olmak üzere toplamda 4 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.668405)
 
49. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve 44181 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Gülbahçe Mahallesi, 346 ada, 59, 60, 65, 66, 69, 70, 73, 76, 77, 80, 83 parsellerin mülga İl İdare Kurulunun 10/12/1992 tarihli ve 04.273 sayılı Kararı ile onaylı mevzii imar planındaki A-2, TAKS:0.15, KAKS:0.30 yapılaşma koşullarının yürürlükteki plana aktarılması ve söz konusu mevzii imar planının sınırlarının korunması amacıyla güncel kıyı kenar çizgisi gözetilerek, 31 ada 5 parsel ile 34 ada 1 ve 2 parseller arasındaki "Günübirlik Tesis Alanı" olarak planlı terkli alanın "Yaya Yolu" olarak planlanmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.694876)
 
50. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve E.44191 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen;  Atatürk Mahallesi, L17B11C3A paftada kamuya terkli park alanı içerisinde 6 m x 4 m ebatlarında; Atatürk Mahallesi, L17B11C3A paftada kamuya terkli otopark alanı içerisinde 8 m x 5 m ebatlarında toplamda 2 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin incelenmesi ve 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan önerisinin ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.696888)
 
51. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve 44178 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen;  Çamlıçay Mahallesi, 3664 ada, 1 parsele (eski Zeytinalanı 2073 ada, 1 parsel) ilişkin açılan davada, İzmir 4. İdare Mahkemesince alınan karar ve İZSU görüşü doğrultusunda, söz konusu parseldeki dere güzergâhının ve bu kapsamda parseldeki imar hatlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.697640)
 
52.  Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve 44194 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Urla Merkez Revizyon İmar Planı, Çeşmealtı Revizyon İmar Planı, Zeytinalanı Kıyı Kesimi Revizyon İmar Planı, Zeytinalanı Kıyı Arkası Uygulama İmar Planı, İçmeler Revizyon İmar Planı, İskele Uygulama İmar Planı Plan Notlarına, "Kademe hattı bulunan imar adalarında meydana gelen 1.5 metreye kadar olan kaymalar tecviz dahilinde kabul edilip, belediyesince plan değişikliğine gerek kalmaksızın mülkiyet sınırı kademe hattı kabul edilerek imar uygulaması yapılacaktır." hükmünün ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.701995)
 
53. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve 44193 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Çeşmealtı Revizyon İmar Planı ve Zeytinalanı Kıyı Kesimi Revizyon İmar Planı Plan Notlarının  21. maddesi Tercihli Turistik Alanlar başlığının a fıkrasına "Tercihli Turizm Alanlarında turizm tesisi yapılması istenildiğinde minimum ifraz koşulu 1000 m2’dir." hükmünün, c fıkrasına "Tercihli Turizm Alanlarında konut amaçlı ifraz yapılması taahhüt edilmesi durumunda minimum ifraz koşulu 500 m2 'dir. Bu karar encümen kararında belirtilerek tapuya şerh düşülür." hükmünün ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.702130)
 
54. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve 44192 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Çeşmealtı Revizyon İmar Planı ve Zeytinalanı Kıyı Kesimi Revizyon İmar Planı Plan Notlarının 20. maddesine "Turistik Tesis Alanlarında minimum ifraz koşulu 1000 m2'dir." hükmünün ilavesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.702061)
 
55. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 13 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ilıca mahallesinde, 67 ada, 1 parsel, 35 ada, 198 parsel, 6538 ada, 2 parsel ve 62 ada, 260 parseli kapsayan alanda karayolu kamulaştırma sınırı ile mülkiyet sınırları dikkate alınarak imar hatlarının yeniden düzenlenmesi, yapılaşma koşullarının Emsal: 1.5 Taks: 0.50 Yençok: 8 kat olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.674188)
 
56. Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 15/02/2022 tarihli ve 05.218 sayılı Kararı ile kabul edilen; Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait, yürürlükteki imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmiş olan 2110 ada, 6 parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin parselin kullanım yapılaşma koşullarının ve plan notunun tashih edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.701338)
 
57. Konak Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 219 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Bozkurt Mahallesi, 115 adada güncellenen kadastro verileri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.686550)
 
58. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (Strateji Gel.Dai.Bşk.E.708013)
 
59. Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk Mahallesi kısmında L17C20 ve L18D16D Nazım İmar Planı paftalarında hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.703731)
 
60. Bergama Belediye Meclisinin 05/01/2022 tarihli ve 22/3 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Çitköy Mahallesi, yeni 124 ada, 10 parseldeki (eski 280 Parsel) Köy Gelişim Planı ile aynı fonksiyonları taşıması sebebi ile adının Çitköy Mahallesi Uygulama İmar Planı olarak değiştirilmesine yönelik, Çitköy Mahallesi, 124 ada, 10 Parsel (eski 280 Parsel) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.701085)
 
61. Menderes Belediye Meclisinin 07/01/2022 tarihli ve 23 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüldür Atatürk Mahallesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.703822)
 
62. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli E.44179 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Yenikent Mahallesi, 3307, 3308, 3310, 3317 yapı adalarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Blok Nizam 3 Kat Yapılaşma Koşullu Ticaret Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.701979)
 
63. Urla Belediye Başkanlığının 23/03/2022 tarihli ve E.47923 sayılı Yazısı ile değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığımıza iletilen; Hacıisa Mahallesi, 19D-IVC paftada, 1188 ada 1 parselin kuzeyinde kalan kaldırım alanında 6.00 m x4.00 m büyüklüğünde Trafo Alanı ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.703251)
 
64. Dikili Belediye Meclisinin 02/02/2022 tarihli ve 14 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gazipaşa Mahallesi, 412 ada, 6 parselin yola cepheli olmaması nedeniyle imar planındaki çocuk bahçesinin 7 m yaya yolu ile düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.701003)
 
65. Foça Belediye Meclisinin 06/01/2022 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenifoça Mahallesi, 10173 adanın batısında yer alan karayolu kamulaştırma sınırının Kurum görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.702286)
 
66.  Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı, Alpkent, Ertuğrul, Yedi Eylül, Tepeköy, Atatürk, Yemişlik, Cumhuriyet, Muratbey Mahallelerinde yer alan sokakların, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 04/03/2022 tarihli ve 36 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.705814)
 
XII. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Mülkiyeti Belediyemize ait, Çiğli ilçesi sınırları içinde bulunan ve imar planlarında kamusal kullanıma konu alanlar dışında kalan taşınmazların öncelikle sağlıklı çevre oluşturmak, düzenli kentleşmeyi sağlamak, işgalleri sonlandırmak ve aynı zamanda ekonomiye kazandırmak açısından değerlendirilmesi planlanmakta olup, önerge eki listede belirtilen söz konusu taşınmazların satışı için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinin; Hukuk Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca Adalet ve Kalkınma Partisi Mensubu ve aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri olan Fatih TAŞTAN, Erhan ÇALIŞKAN ve Fikret MISIRLI’nın “Bahse konu yer toplam 27 bağımsız parselden oluşmaktadır. Bu parseller aynı 2 ada içinde bütün oluşturan imarlı ve yaklaşık 5 dönüme tekabül etmektedir. Çevresi tümüyle teşekkül etmiştir. Dolayısı ile son derece kıymetli bir gayrimenkuldür ve ileride para ile dahi bulunmayacak bir özelliktedir. Gerekirse BHZ olarak veya Çiğli Belediyesi ile ortak projeler üretilebilecek bir yerdedir. Satılması Belediyemiz adına telafisi mümkün olmayan zarar doğuracağı kanaatimiz bulunmaktadır.” şeklindeki muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Emlak Yön.Dai.Bşk.603044)
 
2. "2. Uluslararası Mülteci Filmleri Festivali" kapsamında karşılıklı yükümlülükler ve koşulları belirlemek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Halkların Köprüsü Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Kent Konseyi – Engelsiz İzmir – Göç ve Uyum Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.650535)
 
3. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda yeni düzenlemelere göre yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları ile yetkilerinin yeniden düzenlenmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 İlçe Belediyemizce Sokak Hayvanları bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren açılmış ve açılacak olan “Bakım Evleri Standartları ve Uygulama Esasları” belirleneceği Yönetmelik hazırlanması ve söz konusu Yönetmeliğe ilişkin İlçe Belediyelerimizce de uygulanacak yönetmelik çalışmalarının yapılması ve çıkacak Raporun Meclisimize sunulması için Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonumuza Meclisçe görev verilmesine yönelik Yazılı Önergenin; Hukuk – Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca; “Önergenin Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu tarafından takip, takdir, değerlendirme ve sonuçlandırılmasının” oybirliği ile uygun bulunduğuna, Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonunca; “Yönetmelik standartlarına göre İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğünün, 10/03/2022 tarihli ve PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü konulu Rapor ve listede belirtilen İlçe Belediyelerinde de uygulanabilecek Bakımevi Bilgi Cetvelinin uygulanmasının” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Raife KARABATAK, Sıla İLGİ AKKAŞ, Fikriye ARSLAN, Aybars YILDIRIM, Bülent SÖZÜPEK, Yahya YILDIZ, Turgut PINAR, Erol ÇOMAK, Fikret MISIRLI E.402749)
 
4. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.651512)
 
5. Aliağa Belediye Başkanlığının 09/02/2022 tarihli ve 61993 sayılı Yazısına konu; Aliağa ilçesi, Güzelhisar Mahallesinde bulunan Çamaltı Kümeevlerinin niteliğinin “Sokak” olarak değiştirilerek “Cevat YILDIRIM” isminin verilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.641628)
 
6. Balçova Belediye Başkanlığının 23/02/2022 tarihli ve 16344 sayılı Yazısına konu; Eğitim Mahallesinde bulunan “Rakım ELKUTLU” Sokak isminin sehven “Rakım ERKUTLU” Sokak olarak geçtiği belirtilerek gerekli düzeltmenin yapılması talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.635800)
 
7. Tire Belediye Başkanlığının 01/03/2022 tarihli ve 20476 sayılı Yazısına konu;  Tire ilçesinde hem “Halil Çulhaoğlu Caddesi” hem de “Halil Halil Çulhaoğlu Kümeevleri” olarak bulunan yolların isminin tekrarlı duruma düşmesi sebebiyle Karateke Mahallesindeki “Halil Halil Çulhaoğlu Kümeevleri”nin niteliğinin sokak olarak düzenlenip “Çulhaoğlu” olarak yeniden isimlendirilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.645657)
 
8. Kemalpaşa Belediye Başkanlığının 15/02/2022 tarihli ve 1607 sayılı Yazısı ve eki krokiye konu; Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut 9245 no’lu Sokağın 9164 no’lu Sokağa kadar uzatılarak yeniden düzenlenmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.621069)
 
9. Bornova Belediye Başkanlığının 17/02/2022 tarihli ve 72653 sayılı Yazısı ve eki krokilere konu; Erzene Mahallesinde bulunan 116/11 no’lu Sokağın önerge eki krokilerde belirtildiği şekilde Hasan Ali Yücel Caddesi’ni kesen noktadan bu caddenin güneyinde kalan kısmının mevcut şekli ile 116/11 no’lu Sokak olarak kalması fakat caddenin kuzeyinde kalan 116/11 no’lu Sokağa ait kısmın ise "116/20" olarak yeniden numaralandırılması talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.635365)
 
10. Foça Belediye Başkanlığının 03/02/2022 tarihli ve 8108 sayılı Yazısı ve eki krokilere konu; 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına uygun olarak düzenlenecek olan Mustafa Kemal Atatürk Mahallesinde bulunan Beste, Melodi, Hoşses, Müge, Nizam, Temiz, Ozan, Hasret, Kıraç, Çevik, Melda, Ufuk, Bulut, Yay, Siren, Sancak, Okyanus, Sevinç, Sis, Kızılsu, Gizem, Sumru, Niran, Talip, Timur, Öztürk, Şentürk, Şans Sokaklar ile Kemal Çınar ve Yavuzhan Caddesi şeklinde yeniden isimlendirilmesi ve ayrıca bu planda yol niteliğini kaybeden mevcut Kumsal Sokak, Hata Sokak, Kaçmaz Sokak ve Ergenekon Caddesi isimlerinin iptal edilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.649447)
 
11. Kemalpaşa Belediye Başkanlığının 02/03/2022 tarihli ve 2279 sayılı Yazısı ve eki krokilere konu; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 100, 134/2, 134/1, 110/1, 130/1, 134, 189, 192, 197, 202, 204, 233/4, 241/1, 233/6, 241/3, 241/2 no’lu Sokaklar ile Kemalpaşa Stadı ile Kirazlı Caddelerinin paftada işaretli şekliyle yeniden düzenlenmesi, paftada işaretli yeni açılan yollara 5013, 5013/1, 5013/2, 110/2, 110/3, 148/1, 157/3, 171/1, 171/2, 171/3, 810, 809, 808, 807, 807/1, 806, 806/1, 805, 804, 803, 802 ve 801 no’lu Sokak numaraları ile 19 Mayıs ve Nif Caddesi isimlerinin verilmesi, mevcut Çınarköy Kırovası Kümeevleri, Küplüce Altı Kümeevleri ve Kırovası Kümeevleri yollarının ise yeniden düzenlenmesi ve ayrıca 100/4 no’lu Sokağın iptali taleplerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.652838)
 
12. Aliağa Belediye Başkanlığının 04/03/2022 tarihli ve 66346 sayılı Yazısı ve eki krokilerde; İmar Planı ve kadastral parsellerde bulunan yollarla ilgili B. Hayrettin Paşa Mahallesinde bulunan Lale Kümeevlerinin niteliğinin değiştirilerek sokak olarak yeniden düzenlenmesi, Çaltılıdere Mahallesinde bulunan Aralık, Mayıs, Haziran, Nisan Sokaklar ile Çıtak Mahallesinde bulunan Alanya, Zafer, Çıtak Mehmet Akif, Çıtak İstiklal, Çıtak Mimar Sinan Sokaklar ile Çıtak Cumhuriyet Meydanı ayrıca Kurtuluş ve Kültür Mahallelerinin ortak yolu olan Çamlık Caddesi, Samurlu Mahallesinde bulunan Dere Sokak ve Yalı Mahallesinde bulunan Ziya Paşa Caddesinin önerge eki krokilerde belirtildiği şekilde düzenlenmesi taleplerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.653677)
 
44. Kırsal yerleşme alanları veya mahalle ölçeğinde bir bütünlük oluşturan tarım, mera, orman ve benzeri alanlarda; tarım ve hayvancılık ile ekoturizm faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik "Geleneksel Tarım ve Eko-Turizm Koruma-Geliştirme Bölgeleri"nin belirlenmesi ve bu planda "Tarım Alanı", "Kırsal Yerleşme Alanı", "Ekolojik Tarım Turizmi Alanı" ve "Agro Turizm Alanı" olarak belirlenmiş alanlarda yapılacak yapıların doğal yapıyı bozmadan yapılabilmesi amacıyla hazırlanan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu İlavesi ve Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Turizm ve Fuarcılık – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.607885)
 
45. Kırsal yerleşme alanları veya mahalle ölçeğinde bir bütünlük oluşturan tarım, mera, orman ve benzeri alanlarda; tarım ve hayvancılık ile ekoturizm faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik "Geleneksel Tarım ve Eko-Turizm Koruma-Geliştirme Bölgeleri"nin belirlenmesi ve bu planda "Tarım Alanı", "Kırsal Yerleşme Alanı", "Ekolojik Tarım Turizmi Alanı" ve "Agro Turizm Alanı" olarak belirlenmiş alanlarda yapılacak yapıların doğal yapıyı bozmadan yapılabilmesi amacıyla hazırlanan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu İlavesi ve Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Turizm ve Fuarcılık – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.607854)

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.