Planlama Haber Girişi : 28 Aralık 2021 21:32

Torbalı Ayrancılar Kentsel gelişim alanı ÇDP değişikliği onaylandı.

Ayrancılar Kentsel Gelişim Alanı Planı onaylandı.
Torbalı Ayrancılar Kentsel gelişim alanı ÇDP değişikliği onaylandı.

07.07.2020 tarihli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına yapılan muhtelif itirazlar sonucunda; Torbalı Belediye Başkanlığının 09.02.2021 tarih ve E-30597936-121.02- 1434/1391 sayılı yazısı ile İzmir İli, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 49 hektarlık alanın kentsel gelişme alanı olarak planlanması talep edilmiştir

haber arası detay

.
Talep konusu alana ilişkin (eski 1452 parsel) yapılan inceleme sonucunda; -Uygulama imar planlarının mülga Ayrancılar Belediye Başkanlığı’nın 04.10.2002 tarih ve 6 sayılı kararı ile onaylandığı,
-İmar planlarında E:1.00 ve Hmax:24.50 yapılaşma koşulu belirlendiği,
-16.11.2015 onay tarihli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel gelişme alanı olarak tanımlanan bölge içerisinde yer almaktayken 10.10.2018 onay tarihli ÇDP Değişikliği
ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı dikkate alınarak “ağaçlandırılacak alan” olarak planlandığı,
-Mülga Köy Hizmetleri 16. Bölge Müdürlüğünün 04.10.1996 tarih ve 5084-7604 sayılı yazısı ile planlama çalışmalarına esas toprak etüt raporunun hazırlandığı,
-Mülga Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün 05.08.1996 tarih ve 17384 sayılı yazısında ise planlama alanına ilişkin etüt raporunun gönderildiği, bu rapora göre itiraza konu alanları kapsayan alanın (eski 1452 parsel) boş parsel olarak değerlendirildiği,-İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 07.06.1996 tarih ve 1591-6638 sayılı yazısında alanın ormanla ilişiğinin bulunmadığı, 

-Planlama alanı ile ilgili alınan diğer kurum görüşlerinin uygun olduğu,
-Alan içerisinde yer alan taşınmazların arsa vasıflı oldukları,
- Alan içerisinde yer alan bazı taşınmazların Torbalı Belediye
Başkanlığının mülkiyetinde olduğu ve bunların bir kısmının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satışının yapıldığı,
-Alan içerisinde yer alan bazı parseller için inşaat ruhsatı düzenlendiği hususları tespit edilmiştir.  İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın amaç, ilke ve stratejileri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin çevre düzeni planlarında değişiklikleri düzenleyen 20. Maddesinin 2. Fıkrasının “(d) Değişen verilere bağlı olarak planın güncellenmesi” hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda; İzmir İli, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve imar planları mülga Ayrancılar Belediye Meclisinin 04.10.2002 tarih ve 6 sayılı kararı ile onaylanan yaklaşık 49 hektarlık alanın İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “kentsel gelişme alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği hazırlanmıştır.