Ekoturizm Haber Girişi : 09 Mayıs 2022 19:00

Zonguldak, Bartın, Karabük Ektorizm planlama şartları değişti - 2022

Eko-turizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda min. parsel büyüklüğü=15.000 m²’dir.
Zonguldak, Bartın, Karabük Ektorizm planlama şartları değişti - 2022

Ekoturizmin (doğa turizmi ve kültür turizmi) gelişiminin desteklenmesi amacı ile; - Doğal güzellikleri bünyesinde barındıran alanlarda Doğa Turizminin; ekolojik değerler, geleneksel yapılaşma ve mimariyi koruyacak şekilde geliştirilmesi,

haber arası detay


- Kültür ve tabiat varlıklarını (sit alanları) bünyesinde barındıran yerleşmelerde Kültür Turizminin geliştirilmesi; Zonguldak, Bartın ve Safranbolu’daki kentsel sitlerin, kent kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla planlanarak etkinleştirilmesi, Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki yeri ve niteliğine uygun koruma politikaları ile geliştirilerek planlanması sağlanacaktır.

Planlama Bölgesi bütününde turizm alanlarının geliştirilmesine ve yeni ekoturizm alanlarının koruma – kullanma dengeleri içinde değerlendirilmesine yönelik “Turizm Ana Planı”, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak bu planın ilke, hedef ve stratejileri çerçevesinde yapılır.

Küre Dağları Milli Parkı, Tampon Bölgesi ile birlikte hazırlanacak 1/25.000 Ölçekli “Uzun Devreli Gelişme Planı” ile korunacaktır. Doğa turizmine açılacak alanlar planlanacak ve çevresel değerler ön plana çıkarılacaktır. Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Bölgesi içinde yer alan yerleşmeler, ekoturizme yönelik olarak planlanacak, doğa turizmine yönelik araştırma ve tanıtım merkezleri yer seçecektir. Bu yerleşimlerin mevcut doğal ve yerleşim karakterinin korunması esastır. 

ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE RAPORU
Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın; - “III.26.3. Eko-turizm Alanları: Doğal çevrenin korunması, geliştirilmesi ve sergilenmesi amacıyla oluşturulan, çevreye aykırı olmayan, biyoçeşitliliği koruyan, yerel halkın refahını gözeten, kültürlerini yok etmeden turizm faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlayan ve sürdürülebilir kalkınma amacıyla belirlenen turizm alanlarıdır.” tanımı ile 
- “VI.15.10. Eko-turizm Alanları” başlığı altında yer alan “VI.15.10.1. Milli Parklarda, planda (E) işareti ile gösterilen alanlarda/yerleşimlerde ve yaylalarda doğal ve kültürel kaynak zenginliği nedeniyle; klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinliği, dağ bisikleti etkinliği, dağcılık etkinliği, doğada serbest yürüyüş, kamping/çadırlı kamp, kayak, kuş gözlemciliği, mağaracılık, trekking, yamaç paraşütü etkinlikleri için uygun alanlar bilimsel yöntemlerle saptanacak ve çevreye olumsuz etki yapmayacak şekilde planlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. VI.15.10.2. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve halkın, turizm ile ilgili kararlara katılması sağlanacaktır.” hükümlerinin gelişen ulaşım bağlantıları ile erişim
olanaklarının da artmasıyla özellikle Covid-19 Pandemisi sonrasında turizm amacı dışında münferit veya site şeklinde konut yapılaşmalarına olanak tanıdığı ve şahısların talepleri doğrultusunda ilgili idareler tarafından bu kapsamda alt ölçekli planlar onaylandığı belirlenmiştir. Diğer yandan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’na eklenen “(Ek fıkra:18/7/2021-7334/4 md.) … Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almayan tesisler işletmeye açılamaz. Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınmasını müteakip, başka bir işleme gerek kalmaksızın onbeş gün içinde bu tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. Bu fıkra kapsamında sözleşmelerine aykırı olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira sözleşmeleri feshedilir ve taşınmazın tahliyesi sağlanır.” ibaresi ile turizm işletmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında hiçbir idare tarafından belge düzenlenemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu kapsamda ÇDP’nin “III.26.3. Eko-turizm Alanları” tanımı ile “VI.15.10. Eko-turizm Alanları” hükmünün turizm amacı dışında uygulamalara izin vermeyecek şekilde ve uygulamalarda, yetkili Bakanlık olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile eşgüdümü sağlayacak şekilde;
- “III.26.3. Eko-turizm Alanları” tanımının “Doğal ve kültürel değerleri koruyarak, bu alanlarda ve çevresinde yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik gelişimi için kaynak yaratabilen alternatif turizme dönük, doğal yaşama aktif katılımın sağlanabildiği, çevreye duyarlı alanlardır.” olarak
- “VI.15.10. Eko-turizm Alanları” hükmünün “VI.15.10.1. Bu plan ile belirlenen veya alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olan,
ekolojik yapı ile bütünleşik butik oteller, özel konaklama tesisleri ve kırsal turizm tesisleri ile bunlara bütünleşik spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir.

VI.15.10.2. Eko-turizm alanları için öncelikle yetkili idareye başvurulur. Yetkili idarenin uygun görüşü doğrultusunda bakanlığa başvuru öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması zorunludur.
VI.15.10.3. Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması sağlanacaktır.
VI.15.10.4. Eko-turizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda min. parsel büyüklüğü=15.000 m²’dir. Bu alanların % 45’lik kısmının arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmelik uyarınca umumi ve kamu hizmet alanlarına ayrılması zorunludur. Bu alanlarda yapılaşma koşulları: maks. Emsal=0,10; maks. bina yüksekliği 2 kattır. Kat yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenir. Bu tesislerde en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarda konaklama üniteleri yer alamaz, yalnızca servis alanı olarak kullanılabilen bu alanlar, emsale dahil değildir. Ayrı yapılar olarak düzenlenen konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir.
VI.15.10.5. Bu alanlarda yer alacak turizm belgeli konaklama tesisi tek bir bağımsız bölüm olacaktır. Bu alanlardaki konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez.” olarak düzenlendiği Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

EKOTURİZM PROJELERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLEŞİME GEÇİP BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

EKOTURİZM DESTEK İÇİN; Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80

Tüm Ekoturizm Haberlerini okumak ve Tüm Türkiye nerelerde ekoturizm projesi yapılabilir öğrenmek için bu linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Link; ekoturizm imarı nasıl alınır?

HANGİ HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ.

1. İnsanlı ve İnsansız Hava araçları ile her ölçekte halihazır harita yapımı

2. Meşcere Haritaları Yapımı

3. True Ortofoto Harita Yapımı

4. Ekoturizm İmar Planları Hazırlama

5. Üst Ölçek Plan Değişikliklerinin Yapılması

6. Tarım Arazileri Amaç Dışı Kullanım Onaylarının Alınması

7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.