Planlama Haber Girişi : 16 Kasım 2021 20:07

Balıkesir İmar Planı yeni yerler plan değişikliği onaylandı. 2021

Balıkesir İmar Planı yeni yerler plan değişikliği onaylandı. 2021

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çanakkale Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından Balıkesir- Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP)’na yönelik kurumsal verilere bağlı düzenlemeler, OSB ilanları, rezerv yapı alanı ilanları, maddi hataların ve uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesine ilişkin düzenleme talepleri ile anılan idarelere iletilen 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişiklik teklifleri değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmiştir.

haber arası detay


BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Bakanlığımıza iletilen plan değişikliği talepleri, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile BalıkesirÇanakkale 1/100. 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) amaç, ilke, esasları ve ilgi yazılar ile iletilen bilgi ve belgeler çerçevesinde incelenmiş olup yapılan değerlendirmeler aşağıda verilmektedir.
A) 1/100.000 ölçekli ÇDP’nin 7.4 numaralı plan hükmü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesince onaylanan ÇDP değişikliklerine ilişkin; Balıkesir 1. İdare Mahkemesinin 07.11.2018 tarihli, E:2017/1154, K:2018/1520 kararında “1/100.000 ölçekli ÇDP’de değişiklik yapma yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olduğu “yetki devri”nin söz konusu 7.4 numaralı plan hükmü ile sağlanamayacağı” belirtilerek verilen yürütmeyi durdurma ve dava konusu işlemin iptali kararı dikkate alınarak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 11.04.2017 tarihli/ 9040 sayılı ve 19.04.2017 tarihli/ 10387 sayılı yazıları ile anılan plan hükmü kapsamında onaylandığı bildirilerek Bakanlığımıza iletilen 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişiklikleri, plan değişikliği gerekçe raporları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararları ile bilgi/belgelerde yapılan inceleme neticesinde;
A-1) Mülga Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü)’nın 03/11/2016 tarihli ve 37419779-453.01/TR/10-E.4868 sayılı yazısı ile “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” nin 20. maddesi gereğince “Balıkesir-Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi (OSB)”nin yerinin kesinleştirilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığının bildirildiği ve anılan Bakanlık tarafından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilen, 24/11/2016 tarihli ve 37419779-453.01/TR/10-E.5229 sayılı yazı ile sınırları kesinleşmiş olan “BalıkesirDursunbey OSB” yerinin 1/100.000 ölçekli ÇDP’ye işlenmesinin” talep edildiği hususları ile Organize Sanayi Bölgeleri yer seçiminin 4562 sayılı “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu” ve ilgili yönetmelikleri uyarınca yapılmakta olduğu dikkate alınarak; Yer Seçimi Komisyonunca uygun görülen yaklaşık 102 hektar büyüklüğündeki alanın, “Organize Sanayi Bölgesi (OSB)” (I-20 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alanlar) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

A-2) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.06.2014 tarihli ve 14529 sayılı yazısı ile, Balıkesir İli Kepsut İlçesi Büyükdere Mahallesi, Ulupınar Mevkiinde “Arkeolojik Sit Alanı” belirlendiğinin bildirildiği ve plan değişikliği gerekçe raporunda yer alan açıklamalarda “Kepsut Belediye Başkanlığı’nın 04.03.2015 tarihli ve 474 sayılı yazısı ile 1/100.000 ölçekli ÇDP’ye yaptığı itirazların içinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından
“Arkeolojik Sit Alanı” olarak onaylandığı” bildirilen 6 farklı bölgenin “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ve “2. Derece Arkeolojik Sit Alanı” (I-20 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alanlar) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. 

A-3) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 11.04.2017 tarihli ve 9040 sayılı yazısı ile iletilen plan değişikliği gerekçe raporunda “19.10.2015 tarih ve 2396 sayılı Başkanlık oluru ile Dursunbey İlçesi sınırlarında 16.02.2015 t.t'li 1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı kararları doğrultusunda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları çalışmalarına başlandığı, yapılan çalışmalarda konut alanları ile iç içe geçmiş sanayi alanlarının, kentte sağlıksız alanlar oluşturduğunun tespit edildiği, kent merkezine yakın bir lokasyonda bulunan bahse konu alanın, kentin imajını olumsuz yönde etkilediği, bu alanların kent merkezine baskısını azaltmak ve konut, ticaret alanları arasındaki ilişkilerin yeniden kurgulanması bağlamında dönüşümünün amaçlandığı” belirtilen yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanın; “Kentsel Meskun (Yerleşik) Alan” (I-21 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alanlar) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Meri 1/100.000 ölçekli 

A-4) Bandırma ilçesi, Yenimahalle mahallesinde bulunan, 1/100.000 ölçekli ÇDP’de “Askeri Alan” kullanımında kalan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 19.04.2017 tarihli ve 10387 sayılı yazısı ile iletilen plan değişikliği gerekçe raporu eklerinde yer alan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın, bila tarihli ve 331 sayılı yazısı ile “11.02.2016 tarih ve 2309 yevmiye numarası ile toplu konut alanı olarak değerlendirilmek üzere Maliye Hazinesi tarafından TOKİ’ye devri yapıldığı” bildirilen ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından Bandırma ilçesi kent silueti ile uyum gösterecek karma projeler geliştirilerek kentsel altyapının iyileştirilmesi, kentin sosyal, turistik ve ticari hayatına katkıda bulunacak fonksiyonlar oluşturarak alanın şehir ekonomisine kazandırılmasının amaçlandığı belirtilen yaklaşık 20 hektar büyüklüğündeki alanın; “Kentsel Meskun (Yerleşik) Alan” (H-19 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alanlar) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

A-5) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 19.04.2017 tarihli ve 10387 sayılı yazısı ekinde iletilen plan değişikliği gerekçe raporunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından bölge halkının sosyal, peyzaj ve rekreatif ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmak istendiği belirtilen, Bandırma ilçesi, Edincik mevkiinde yer alan ve 1/100.000 ölçekli ÇDP’de “Tarım Alanı” ile “Mera Alanı” kullanımında kalan yaklaşık 65 hektar büyüklüğündeki alanın “Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı” (H-19 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alanlar) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. 


B) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 23.10.2020 tarihli ve 42752 sayılı yazısı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün 21.07.2020 tarihli ve 160298 sayılı yazısında “Balıkesir Kuzey Çevre Yolu projesi Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazısıyla  uygulamadan kaldırıldığının” bildirildiği ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29.09.2020 tarihli ve 674 sayılı kararı ile “söz konusu iptal kararı çerçevesinde 1/100.000 ölçekli ÇDP’de düzenleme yapılması hususunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmasının uygun olduğuna” karar verildiği belirtilerek 1/100.000 ölçekli ÇDP’de gerekli düzenlemeler yapılmak üzere Bakanlığımıza iletilmiştir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 16.12.2020 tarihli ve 50316 sayılı yazısı ile; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 1/100.000 ölçekli ÇDP’nin 7.4 numaralı Genel Hüküm maddesi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.12.2016 ve 23.11.2017 tarihlerinde 1580 ve 1295 sayılı kararları ile onaylanan 1/100.000 ölçekli ÇDP değişiklikleri ile kurumsal verilere bağlı düzenlemeler, OSB ilanları ve maddi hataların giderilmesine ilişkin değişiklikler yapıldığı, Balıkesir 1. İdare Mahkemesinin 07.11.2018 tarihli, E:2017/1154, K:2018/1520 kararında “1/100.000 ölçekli ÇDP’de değişiklik yapma yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olduğu “yetki devri”nin söz konusu 7.4 numaralı plan hükmü ile
sağlanamayacağı” belirtilerek yürütmeyi durdurma ve söz konusu işlemin iptali kararı alındığı; ayrıca Altıeylül-Karesi ilçeleri için 1/100.000 ölçekli ÇDP’de 2040 yılı projeksiyon nüfusunun 586.990 olarak belirlendiği, BASKİ Genel Müdürlüğünce anılan ilçede 163.932 su abonesi olduğu, bu çerçevede anılan ilçelerin 2040 yılı nüfusunun 646.990 olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilerek halihazırdaki nüfusun abonelikler dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve anılan Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan, yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilen, 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliklerinin kapsadığı alanlarda yaşanan aksaklıkların giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir.
22.01.2021 tarihli ve 115384 sayılı yazımız ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanan, Büyükşehir Belediye Meclis kararları alınan ve 16.12.2020 tarihli/ 50316 sayılı yazı ile Bakanlığımıza iletilen 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişiklikleri ile talep edilen hususların plan değişikliği gerekçe raporu ve alınmış/alınacak kurum/ kuruluş görüşleri ile birlikte Bakanlığımıza iletilmesi halinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 20. Maddesi uyarınca değerlendirme yapılabileceği bildirilmiştir.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.05.2021 tarihli ve 20251 sayılı yazısı ile, 22.01.2021 tarihli ve 115384 sayılı yazımızda belirtilen hususlar üzerine 1/100.000 ölçekli ÇDP’nin I-19 numaralı paftasına ait plan değişikliği, talepler ve kurum görüşlerini içeren plan açıklama raporu Bakanlığımıza iletilmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 01.04.2021 tarihli ve 14362 sayılı yazısı ile Bakanlığımız Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.11.2020 tarihli ve E.82851299-504-254357 sayılı yazısında Balıkesir İli Karesi İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, 11484 ada 1 parsel, 11485 ada 1 ve 4 parsel, 11486 ada 9 parsel ve Kabakdere Mahallesi, 108 ada 16 parselin (eski 714 parsel) “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edildiği bildirilerek, söz konusu alanda “Kentsel Gelişme Alanı” amaçlı hazırlanan 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği teklifi ve anılan teklife ilişkin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince alınan
Büyükşehir Belediye Meclis Kararı gönderilerek, söz konusu 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği talebi değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmiştir. 

Yukarıda yer alan yazılar ve eklerinde iletilen Büyükşehir Belediye Meclis Kararı, plan değişikliği gerekçe raporu ve bilgi/ belgeler doğrultusunda; B-1) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 23.10.2020 tarihli/ 42752 sayılı ve 16.12.2020 tarihli/ 50316 sayılı yazıları ile Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün 21.07.2020 tarihli ve 160298 sayılı yazısında bildirilen “Balıkesir Çevre Yolu Projesinin iptaline” ilişkin olarak iletilen 29.09.2020 tarihli ve 674 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile bilgi/belgeler doğrultusunda; Balıkesir İli Karesi İlçesi kuzeyinden geçen “1. Derece Yol”un (I19 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan) kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

B-2) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.05.2021 tarihli ve 20251 sayılı yazısı ekinde iletilen plan değişikliği gerekçe raporunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından “Balıkesir il bütününde ve Büyükşehir’e bağlı Merkez ilçelerdeki kamu ve özel ve/veya vakıf bağlamında amaca dönük yatırım alabilmek ile kentin ve il bütününün gelişimine bilimsel temel sağlamak” amacıyla yerel talepler çerçevesinde yapılmak istendiği belirtilen ve Balıkesir İli, Karesi İlçesi kuzeyinde yer alan plan değişikliği onama sınırı içinde kalan alanın “Üniversite Alanı” (I-19 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alanlar) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

B-3) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.05.2021 tarihli ve 20251 sayılı yazısı ile iletilen plan değişikliği gerekçe raporu eklerinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı (İl Komutanlığı)’nın 09.02.2016 tarih ve 7645 sayılı yazısında listesi iletilen anılan kuruma ait tahsisli taşınmazlar kapsamında yapılan inceleme doğrultusunda;
-Balıkesir İli, Altıeylül ilçesinde yer alan ve 1/100.000 ölçekli ÇDP’de “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi Alanı” olarak gösterilen bir kısım alanların sınırları yeniden düzenlenerek “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi Alanı” dışında kalan bölgenin mevcut arazi kullanım durumu dikkate alınarak “Kentsel Meskun (Yerleşik) Alan” (I-19 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alanlar) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

-Balıkesir İli, Karesi İlçesinde yer alan ve 1/100.000 ölçekli ÇDP’de “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi Alanı” olarak gösterilen bir kısım alanların sınırları yeniden düzenlenerek “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi Alanı” dışında kalan bölgenin mevcut arazi kullanım durumu dikkate alınarak “Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı” ile “Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı”(I-19 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alanlar) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

-1/100.000 ölçekli ÇDP-Plan hükümlerinin 4. Tanımlar başlığı altına; “4.67.Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanları: Birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanları kapsayan donatı alanlarıdır.” tanımı ile, “8.42.Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanları” başlığı ve altına, “8.42.1 Bu alanlarda yer alacak faaliyetlere göre yapılaşma koşulları, alt ölçekli planlarda ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda belirlenecektir.” hükmünün eklenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

B-4) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 16.12.2020 tarihli/ 50316 sayılı ve 09.05.2021 tarihli/ 20251 sayılı yazıları ile iletilen plan değişikliği gerekçe raporlarında yer alan Mülga Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 02.10.2017 tarih ve E.3948 sayılı yazısında; “Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İlave Alan yer seçim etüt çalışmalarının 30/06/2015- 03/07/2015 tarihleri arasında mahallinde yapıldığı ve ekli 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritada sınırları gösterilen yaklaşık 773,5 ha alanın “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” nin 20. maddesi gereğince Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi İlave Alanı olarak sınırlarının kesinleştirildiğinin” bildirildiği ve Organize Sanayi Bölgeleri yer seçiminin 4562
sayılı “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu” ve ilgili yönetmelikleri uyarınca yapılmakta olduğu hususları dikkate alınarak; Yer Seçimi Komisyonunca uygun görülen alanın, “Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Alanı” (I-19 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alanlar) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

B-5) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.05.2021 tarihli ve 20251 sayılı yazısı ile iletilen plan değişikliği gerekçe raporu eklerinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2016 tarih ve 0196 sayılı yazısı ile; “…yapılan arşiv taraması sonucunda tespit edilen sit alanı ve kültür varlıklarına ilişkin sayısal verisi olanların sayısal olarak, diğerlerinin tescil kararı ve eki listeleri” gönderildiği bildirilen 6 farklı alanın “2. Derece Arkeolojik Sit Alanı”, “3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ve “2. Derece Doğal Sit Alanı”, (I-19 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alanlar) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

B-6) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.05.2021 tarihli ve 20251 sayılı yazısı ile iletilen plan değişikliği gerekçe raporu eklerinde yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Proje ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü’nün 11.01.2016 tarih ve 56 sayılı yazısı ile iletilen “gerçekleştirilmesi planlanan projelere” istinaden, Altıeylül ilçesinin batısında ve Karesi İlçesinin kuzey-doğusunda yer alan 2 alanın “Katı Atık Tesisleri Alanı” (I-19 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alanlar) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

B-7) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 01.04.2021 tarihli/ 14362 sayılı ve 09.05.2021 tarihli/ 20251 sayılı yazıları ile 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği talebine ilişkin Bakanlığımıza iletilen 25.02.2021 tarihli ve 225 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ve bilgi/belgeler doğrultusunda;
-Plan değişikliği teklifine konu alanların yürürlükte bulunan 1/100.000 Ölçekli ÇDP’de hakim fonksiyon olarak “Tarım Alanı” nda kısmen de “Kentsel Gelişme Alanı”nda kaldığı, kuzeyinden dere geçtiği,
-Plan değişikliği teklifine konu alanın yaklaşık 140 hektar olduğu,
-Bakanlığımız Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.11.2020 tarihli ve E.82851299-504-254357 sayılı yazısında “Balıkesir İli, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Altıeylül, Karesi ve Susurluk ilçeleri sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait toplamda yaklaşık 200.43 hektar büyüklüğe sahip 29 adet taşınmazın, Bakanlık Makamı'nın 19/12/2019 tarih ve 300867 sayılı Olur'u ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlendiği ve söz konusu alana ait iş ve işlemleri yürütmek üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın geçici olarak yetkilendirildiğinin” bildirildiği ve söz konusu yazı ekinde iletilen “taşınmaz sınır krokileri ve koordinat listesi”nde yapılan incelmede anılan yazıya konu rezerv yapı alanı ilan edilen parsellerin Balıkesir İli Karesi İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, 11484 ada 1 parsel, 11485 ada 4 parsel ve 11486 ada 9 parseli içerdiği,
-Bakanlığımız Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarihli ve E.82851299-504-132492 sayılı yazısında “Balıkesir ili Karesi İlçesi Kabakdere Mahallesi sınırları içerinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları verilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yaklaşık 12.13 ha. büyüklüğüne sahip 714 parsel numaralı taşınmaz Bakanlık Makamının 23/06/2020 tarihli ve 127887 sayılı Olur’u ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlendiği”nin bildirildiği,

-Plan değişikliği raporunun ekinde yer alan “tapu kayıt bilgisi” belgesinden 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği teklifine konu taşınmazlardan 11485 ada 1 parselin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde olduğu ve anılan rapor ekinde yer alan “Tapu” belgelerinden Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, 11484 ada 1 parsel, 11485 ada 4 parsel ve 11486 ada 9 parsellerin ise “Maliye Hazinesine kayıtlı iken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz devir” olduğu,
-6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6. Maddesinin 6. Fıkrasında “(Değişik:29/11/2018-7153/23 md.) Bakanlık, riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlarda da dahil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi halinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya yetkilidir.” hükmünün yer aldığı,
-Plan değişikliği teklifine konu alana ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 27.10.2020 tarih ve 43490 sayılı yazısı ile “Balıkesir İli Karesi İlçesi sınırlarında yapılması planlanan “Kentsel Gelişme Alanı” amaçlı 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği, 1/5000 ölçekli İlave +Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave +Revizyon Uygulama İmar Planı
yapılmasına esas kurum görüşlerinin” alındığı,
Karesi Belediye Başkanlığı’nın 06.11.2020 tarihli ve 7004 sayılı yazısı ile “ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alındıktan sonra 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği, 1/5000 ölçekli İlave +Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave +Revizyon Uygulama İmar Planının yapılması hususunda Belediyelerince bir sakınca bulunmadığının” bildirildiği, DSİ Genel Müdürlüğü, 25. Bölge Müdürlüğü’nün 11.12.2020 tarihli ve 800551 sayılı yazısı ile, “… belirtilen hususlara uyulması ve diğer gerekli tüm izinlerin alınmış olması kaydıyla ilgili alanda planlama yapılmasında Kurumumuz mevzuatı açısından bir sakınca bulunmadığının” bildirildiği,
Balıkesir Valiliği (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)’nin 09.02.2021 tarihli ve 412412 sayılı yazısı ile “söz konusu talep, İlimiz Toprak Koruma Kurulunun 29.01.2021 tarih ve 133 sayılı oturumunda görüşülerek uygun bulunmuş olup, …” bildirildiği hususları anlaşılmıştır. Balıkesir İli Karesi İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, 11484 ada 1 parsel, 11485 ada 4 parsel, 11486 ada 9 parsel ve Kabakdere Mahallesi, 108 ada 16 parselleri (eski 714 parsel) içeren alanın, 6306 sayılı Kanun uyarınca rezerv yapı alanı ilan edildiği, Adnan Menderes Mahallesi 11485 ada 1 parselin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde olduğu, söz konusu rezerv alan ilan işlemi sırasında ilgili kurum/kuruluşların görüşlerinin alındığı, Bakanlığımız Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yukarıda bahsi geçen yazıları ile anılan rezerv alanlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karesi Belediye Başkanlığı’nın yetkilendirildiği ve 1/100.000 ölçekli ÇDP-Plan Hükümlerinin Genel Hükümleri başlığı altında yer alan “7.2. numaralı plan hükmü” uyarınca ÇDP’de belirlenen kullanım alanlarının şematik olduğu ve kullanım sınırlarının alt ölçekli planlama çalışmalarında ilgili kurum/kuruluşların görüşleri doğrultusunda kesinleşeceği hüküm altına alındığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, Balıkesir İli Karesi İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, 11484 ada 1 parsel, 11485 ada 1 ve 4 parsel, 11486 ada 9 parsel ve Kabakdere Mahallesi, 108 ada 16 parsel (eski 714 parsel)’in bulunduğu yaklaşık 118 hektar alanın “Kentsel Gelişme Alanı” (I19 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan) olarak, gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

B-8) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 16.12.2020 tarihli/ 50316 sayılı ve 09.05.2021 tarihli/ 20251 sayılı yazıları ile iletilen plan değişikliği gerekçe raporunda; 1/100.000 ölçekli ÇDP nüfus kabullerinde Altıeylül ve Karesi ilçeleri için 2040 yılı nüfus projeksiyonunun 586.990 kişi olduğu, BASKİ Genel Müdürlüğünce anılan ilçede 163.932 su abonesi bulunduğu belirtilerek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Altıeylül –Karesi ilçelerine yönelik olarak talep edilen plan değişiklikleri ile merkezde oluşacak nüfus yoğunluğu da düşünülerek anılan ilçelerin 2040 yılı nüfusunun 646.990 kişi olarak yeniden düzenlenmesi talep edilmiş olup, 1/100.000 ölçekli ÇDP kararları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde; -1/100.000 ölçekli ÇDP’de Altıeylül-Karesi ilçeleri için 2040 yılı kentsel nüfusunun 525.530 kişi
olarak belirlendiği,
-BASKİ Genel Müdürlüğünce bildirilen abone sayısının (163.932 su abonesi) tüm abonelikleri içerdiği anlaşıldığından, projeksiyon nüfus hesaplamalarında kullanılmasının uygun olmadığının değerlendirildiği,
-Mülga Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 02.10.2017 tarih ve E.3948 sayılı yazısı gereği 1/100.000 ölçekli ÇDP’de yapılan düzenleme ile Altıeylül İlçesinde yer alan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi İlave Alanının (B-4 maddesi) İlçeye ilave çalışan nüfus getireceği ve -Söz konusu İlçelerde ilan edilen “rezerv yapı alanı” kararları doğrultusunda 1/100.000 ölçekli ÇDP’de 118 hektar alanın “Kentsel Gelişme Alanı” (B-7 maddesi) olarak düzenlenmesiyle, söz konusu bölgede yapılacak alt ölçekli planlama çalışmalarında uygulanacak ortalama yapı yoğunluğu, konut büyüklüğü ile hanehalkı büyüklüğü verileri, dikkate alınarak; Altıeylül-Karesi İlçeleri 2040 yılı kentsel nüfusu 540.000 kişi olarak, buna bağlı olarak anılan ilçelerin toplam nüfusu 601.460 kişi, Balıkesir İli kentsel nüfusu 1.684.005 kişi ve toplam nüfusu 1.977.500 kişi, planlama bölgesi kentsel nüfusu 2.404.122 kişi ve toplam nüfusu ise 2.839.275 kişi olarak yeniden düzenlenmiştir. 


C) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 25.06.2021 tarihli ve 26367 sayılı yazı ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından Balıkesir İli Susurluk ilçesi, Sultaniye Mahallesinde yer alan Maliye Hazinesine kayıtlı 161 ada 2 parselin anılan Üniversiteye tahsisinin yapıldığı bildirilerek, “Üniversite Alanı” amaçlı hazırlanan 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince değerlendirilmesinin talep edildiği ve söz konusu talep doğrultusunda 31.05.2021 tarihli ve 542 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı alındığı belirtilerek, anılan 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği talebi değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmiş olup söz konusu yazı ekinde iletilen Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği talebi, plan değişikliği gerekçe raporu ve bilgi/belgeler
doğrultusunda;
- Plan değişikliği teklifine konu parselin yürürlükte bulunan 1/100.000 Ölçekli ÇDP’de “Askeri
Yasak ve Güvenlik Bölgesi” nde kaldığı,
-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasında 161 ada 2 parselin “Askeri Kışla” niteliğinde ve 15,6 hektar büyüklüğünde olduğu,
- Susurluk Kaymakamlığı (Milli Emlak Servis Şefliği)’nın 17.02.2020 tarihli ve 6650 sayılı yazısında; “söz konusu taşınmazın (Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Sultaniye Mahallesi, 161 ada 2 parsel numaralı 156.556,00 m2 yüzölçümlü, mülkiyeti hazineye ait imar planında askeri alanda kalan tapu kütüğünde “korunması gerekli kültür varlığıdır” ve “II. grup yapıdır” şerhi bulunan) 5018 sayılı Kanunun 47. Maddesi ile I no.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ek yerleşkesi olarak kullanılmak üzere 2 (iki) yıl süreli ön tahsisinin Bakanlığımız 13.02.2020 tarihli ve 36421 sayılı yazı ile uygun görüldüğünün”
bildirildiği,
- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 31.05.2021 tarihli ve 542 sayılı Meclis Kararında, “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebi doğrultusunda “Üniversite Alanı” amaçlı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Bakanlığımız onayına sunulmasının uygun bulunduğu” nun belirtildiği,
hususları anlaşılmış olup; Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Sultaniye Mahallesi, 161 ada 2 parselin bulunduğu alanın “Üniversite Alanı” (I-20 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

D) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 13.09.2021 tarihli ve 37506 sayılı yazısı ile, Burhaniye Ticaret Odası tarafından Burhaniye İlçesi Şarköy mahallesinde yer alan 458 ada 56, 121, 145 ve A (hazine adına ihdaslı) parseller ile 455 ada 1,2,3 ve 77 parsellere yönelik hazırlanan “Kentsel Servis Alanı” amaçlı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği talebinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletildiğinden bahisle, söz konusu değişiklik teklifi ve konuya ilişkin alınmış Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı iletilerek konunun Bakanlığımızca değerlendirilmesi talep edilmiş olup söz konusu yazı ekinde iletilen 28.08.2021 tarihli ve 904 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği talebi, plan değişikliği gerekçe raporu ve bilgi/belgeler doğrultusunda;
- Söz konusu plan değişikliği teklifi ile Burhaniye İlçesi Şarköy mahallesinde yer alan 458 ada 56, 121, 145 ve A (hazine adına ihdaslı) parsellerin bulunduğu alanın “Kentsel Servis Alanı” olarak, 455 ada 1, 2, 3 ve 77 parsellerin kuzey-batı yönünde bulunan mevcut kadastral yolun ise kentsel servis alanı ulaşım bağlantısının sağlamak amacıyla “3. Derece Yol” olarak düzenlenmesinin talep edildiği,
-Yürürlükte bulunan 1/100.000 ölçekli ÇDP’de plan değişikliği teklifine konu parsellerden 458 ada A parselin “Organize Sanayi Bölgesi Alanı”nda, 458 ada 56, 121, 145 parsellerin ise “Katı Atık Tesisleri Alanı”nda, kaldığı ve yaklaşık 15 hektar büyüklüğünde olduğu, -Plan değişikliği teklifine konu alana ilişkin Burhaniye Belediye Başkanlığı tarafından kurum/kuruluş görüşlerinin alındığı,
Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma OSB Başkanlığı’nın 14/07/2021 tarihli ve 100 sayılı yazısı ile iletilen; anılan OSB alanına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 02/04/2021 tarihinde onaylandığı bildirilen “1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı”nda yapılan incelemede, 1/100.000 ölçekli ÇDP’de “Organize Sanayi Bölgesi Alanı”nda kalan ve “hazine adına ihdaslı bulunan 458 ada A parselin söz konusu revizyon planların dışında olduğu, ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 18/04/2021 tarihli ve 2510422 sayılı yazısında “.. Karıncaderesi 3. Derece Doğal Sit Alanı 21/11/2006 tarihinde yer seçimim ve 06/08/2014 tarihinde onaylanan ilk imar planı sırını içerisinde “Park Alanı (Sit Alanı)” olarak yer alıyorken, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün itirazı sonrasında 08/06/2016 tarihinde kesinleşen revizyon imar planı ile OSB dışına çıkarıldığının” bildirildiği, Balıkesir Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)’nin 31/08/2020 tarihli ve 25440 sayılı yazısında; “… söz konusu planlama alanının 2863 sayılı Kanunun Kurumumuza verdiği yetkiler kapsamında doğal sit alanında kalmamaktadır” denildiği, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 31/12/2020 tarihli ve 282481 sayılı yazısında; “Burhaniye İlçesi Şarköy mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kuru özel ürün arazisi vasfında olan 455 ada 3 parsel, 458 ada 121 ve 145 parsellere ilişkin 30/12/2020 tarihli Bakan Oluru ile Kamu Yararı Kararı” verildiğinin bildirildiği, Balıkesir Valiliği (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)’nin 06/07/2021 tarihli ve 1930855 sayılı yazısı ile Burhaniye İlçesi Şarköy Mahallesinde yer alan 458 ada 121-145 ve hazine adına
ihdas A parseller ile 455 ada 3 numaralı parselin “Kentsel Servis Alanı” amaçlı plan değişikliği yapılmasının uygun görüldüğünün bildirildiği, 

-Söz konusu plan değişikliği teklifine ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 28.08.2021 tarihli ve 904 sayılı Meclis Kararında, “Burhaniye İlçesi Şarköy mahallesinde yer alan 458 ada A parsel, 455 ada 1,2,3 ve 77 parseller ile 458 ada 56, 121 ve 145 parsellere ilişkin hazırlanan “Kentsel Servis Alanı” amaçlı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Bakanlığımız onayına sunulmasının uygun bulunduğu” nun belirtildiği, hususları anlaşılmış olup; Burhaniye İlçesi Şarköy mahallesinde yer alan 458 ada 56, 121, 145 ve A (hazine adına ihdaslı) parsellerin bulunduğu yaklaşık 15 hektar alanın “Kentsel Servis Alanı” ve 455 ada 1, 2, 3 ile 77 parsellerin kuzey-batı yönünde bulunan mevcut kadastral yolun “3. Derece Yol” (J17 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

E) Çanakkale Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)’nin 27.08.2021 tarihli ve 1603996 sayılı yazısı ile; Lapseki Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) tarafından Çanakkale İli Lapseki İlçesi Çardak Beldesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait ve üzerinde Zincirbozan Askeri Tesislerinin bulunduğu 449 ada 174 parsel sayılı taşınmaza ilişkin “Turizm Alanı” amaçlı 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği yapılmasının istendiğinden bahisle, söz konusu plan değişikliği talebi değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmiş olup, anılan yazı ekinde iletilen 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği talebi, plan değişikliği gerekçe raporu ve bilgi/belgeler doğrultusunda; 

-Plan değişikliği talebine konu taşınmazın bulunduğu alanın yürürlükte bulunan1/100.000 ölçekli ÇDP’de “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi” ile “3. Derece Yol” kullanımında kaldığı, -1/100.000 ölçekli ÇDP-Plan Hükümlerinin “8.1 Kentsel Yerleşme Alanları” başlığı altında “8.1.3 Bu alanlarda; konut ve konut kullanımına hizmet verecek sosyal, kültürel donatı ve teknik altyapı tesisleri ile toptan ve perakende ticaret türleri yer alacaktır. Ticari depolama, konut dışı kentsel çalışma alanı, küçük sanayi siteleri ve turizm kullanımları da yer alabilir. …”hükmünün yer aldığı,
-Çanakkale Valiliği (mülga Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü)’nin 12/08/2015 tarihli ve 4710 saylı Olur’u ile plan teklifine konu taşınmazın Milli Savunma Bakanlığı’na olan tahsisinin kaldırıldığı,
-Lapseki Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği)’nin 28/06/2021 tarihli ve 1200770 sayılı yazısında; “Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden alınan 03/06/2021 tarih ve 1047191 sayılı yazısı ile, Çardak Beldesinde bulunan 449 ada 174 parselin Vilayetler Birliği tarafından tahsis talebine ilişkin bilgi/belge istemesi üzerine “yapılan değerlendirme neticesinde taşınmazın atıl durumu ve beldenin ihtiyaçları birlikte düşünüldüğünde söz konusu taşınmazın birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere sosyal tesis (vilayetler evi) olarak Vilayetler Birliğine tahsisinin uygun olduğunun” bildirildiği, hususları anlaşılmış olup; Çanakkale İli Lapseki İlçesi Çardak Beldesinde yer alan mülkiyeti hazineye ait ve üzerinde Zincirbozan Askeri Tesislerinin bulunduğu 449 ada 174 parsel sayılı taşınmazın Milli Savunma Bakanlığı’na olan tahsisinin kaldırıldığı ve sosyal tesis (vilayetler evi) olarak Vilayetler Birliğine tahsisinin yapılmak istendiği dikkate alınarak, 1/100.000 ölçekli ÇDPPlan Hükümlerinin 8.1.3 numaralı plan hükmü doğrultusunda; söz konusu taşınmazın bulunduğu yaklaşık 2 hektar alanın “Kentsel Gelişme Alanı” (H17 no’lu Plan Paftasında Plan Değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan) olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.