Planlama Haber Girişi : 17 Kasım 2021 19:11

Balıkesir ve Çanakkale imar Planlama soru ve cevaplar-1

İmar Planları yapım ve uygulama aşamaları

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları bütününü kapsayan alanlarda imar planları yapımı üst ölçek planlarda nasıl işlemler yapılmaktadır. Planlama üzerine terimler, yapılaşma koşulları ve planlama kararları ile ilgili soruların cevaplarını bulacaksınız.

haber arası detay

BALIKESİR VE ÇANAKKALE İL SINIRLARI BÜTÜNÜNÜ PLANLAMA VE YAPILAŞMA ESASLARINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

Alt ölçek plan ne demektir?

ilgili mevzuatına uygun olarak ilgili İdarelerince(büyükşehir belediyesi, diğer belediyeler ve il özel idareleri) hazırlanan 1/25.000 ile 1/5.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planları ve ilgili idaresi tarafından hazırlanan koruma amaçlı imar Planlarını ifade eder.

Kentsel Yerleşme Alanları neyi ifade eder?

Kentsel yerleşme alanları: kentsel yerleşik (meskun) alanlar ve kentsel gelişme Alanlarını birlikte ifade eder.

Kentsel Yerlişik Alanlar nedir?

Kentsel yerleşik alanlar: büyükşehir ve/veya il, ilçe ve diğer kentsel Yerleşimlerin sınırları içinde var olan, içinde boş alanları barındırsa da büyük Oranda yapılaşmış alanlardır.

Kentsel Gelişme Alanları Nereleridir?

Kentsel gelişme alanları: bu planın hedef yılına ilişkin nüfus kabulleri ile ilke Ve stratejilerine göre belirlenen kentsel yerleşim amaçlı kullanım alanlardır.

Kırsal Yerleşme Alanları Nereleridir.

Kırsal yerleşme alanları: kentsel yerleşme alanları dışında kalan köy ve Mezraları kapsayan, 3194 sayılı imar kanunu’nun ilgili yönetmeliği uyarınca yerleşik Alanı veya köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmış/yapılmamış ve bu Planda sembol olarak gösterilmiş veya plan ölçeği gereği gösterilememiş olan Alanlardır. 442 sayılı köy kanunu uyarınca belirlenmiş olan alanlar ile 6360 sayılı Kanun uyarınca mahalle statüsü kazanan ancak 3194 sayılı kanunun 8 maddesinin (ğ) Bendi kapsamına giren kırsal kimlik taşıyan alanlar da bu kapsamdadır.

Organize Sanayi Bölgeleri Nereleridir?

Organize sanayi bölgeleri (o.s.b.): 4562 sayılı organize sanayi bölgeleri Kanunu’na göre organize sanayi bölgesi statüsü kazanmış olan, sanayinin uygun Görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, düzensiz sanayileşme ve çevre Sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, Bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan Dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi Parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik Altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, Teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp, planlı bir şekilde ve belirli sistemler Dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu kanun hükümlerine göre İşletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir.

Sanayi ve Depoloma Bölgeleri Nereleridir?

Sanayi ve depolama bölgeleri: orta ve büyük ölçekli sanayi işletmeleri ve bu İşletmeler ile ilintili açık ve kapalı depolama tesisleri ile aynı zamanda endüstriyel Hammadde ve mamül ürünler ile tarım ürünlerinin açık ya da kapalı depolanması Amacıyla düzenlenmiş alanlardır.

Serbest Bölgeler Nereleridir?

Serbest bölgeler: 3218 sayılı “serbest bölgeler kanunu” ile serbest bölge Statüsü kazanmış; bir ülkenin siyasi sınırları içinde, ancak gümrük sınırları dışında Kalan, ihracatı geliştirmek amacıyla ticari ve sınai faaliyetlere özel teşvikler Sağlayan ve bu faaliyetlerin hızlı ve doğru şekilde yapılabilmesi için gerekli her türlü Hizmetlerin sunulduğu alanlardır.

Kentsel Servis Alanları Nereleridir?

Kentsel servis alanları: içerisinde belediye hizmet alanı, kamu hizmet alanı, Konut dışı kentsel çalışma alanı, toplu işyeri, küçük sanayi sitesi alanı yer aldığı Kentsel ölçekte çalışma alanlarıdır.

Kıyı Tesis Alanları Nereleridir?

Kıyı tesisleri alanları: 3621 sayılı kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği Kapsamında yapımına izin verilen liman/liman gerisi alan, yolcu iskelesi, balıkçı Barınağı, çekek yeri ve yat limanı ile bunlara bağlı yan tesislerin birlikte yer Alabileceği büyük ölçekli kıyı yapılarına ait alanlardır.

Tersane Alanları Nereleridir?

 Tersane alanları: her cins ve boy gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım Ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkan sağlayan teknik ve sosyal Altyapılara sahip kıyılarda kurulu tesis alanlarıdır.

Lojistik Bölgeler Nereleridir?

Lojistik bölgeler: kara, demir, deniz ve hava yollarıyla taşımacılık Faaliyetlerine yönelik tüm depolama, dağıtım ve destek hizmetlerinin yürütüldüğü Alanlardır. Bu alanlarda; konteynır alanları, antrepo ve depo, yükleme ve boşaltma Gibi tüm lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların yönetim Birimleri ile konaklamayı da içeren lojistik faaliyetleri destekleyici hizmetler yer Alabilir.

Endüstri Bölgeleri Nereleridir?

Endüstri bölgeleri: yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan türk İşçilerinin tasarruflarını türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye Girişinin artırılmasını sağlamak üzere 09.1.2002 tarihli ve 4737 sayılı endüstri Bölgeleri kanunu uyarınca kurulacak üretim bölgeleridir.

Organize Tarım ve Hayvancılık Alanları Nereleridir? Hangi Tesisler Yapılabilir?

Organize tarım ve hayvancılık alanları: 4562 sayılı organize sanayi bölgeleri Kanunu’na göre statü kazanmasına gerek olmaksızın; tarım ve hayvan yetiştiriciliğini Destekleyen, hububat, meyve, sebze üretimi için uygun tarım alanları, meralar, Mantarcılık, orman ürünleri, sebze ve çiçek yetiştiriciliği için seralar, depo veya Soğuk hava deposu, mandıra vb., sadece 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlanan “tarımsal yapılar” ile besicilik, süt sığırcılığı, Meyvecilik, sebzecilik, seracılık, çiçekçilik vb. Tarımsal üretim ve ürün işleme Faaliyetlerinin bir arada yapıldığı, tek elden sevk ve idare edildiği entegre veya Entegre nitelikte olmayan tarımsal amaçlı yapılar ve tarımsal sanayi tesislerinin yer Alabileceği alanlardır.

Tarımsal Amaçlı Yapılar Nereleridir? Bu bölgelerde hangi amaçlı yapılaşmaya izin verilmektedir?

Tarımsal amaçlı yapılar: toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, Entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile Zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, mandıralar, üreticinin Bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve Hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında Kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen Ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün Kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan Tesisler ile t.c. Gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı Olduğu kabul edilen, entegre nitelikte olmayan diğer tesislerdir. Gıda tarım Hayvancılık il müdürlüğünce kabul edilmesi halinde soğuk hava depoları da bu Yapılardan sayılır.

Tarımsal Amaçlı Entegre Tesisleri Nelerdir?

Tarımsal amaçlı entegre tesisler: bir veya birden fazla tarımsal işletmede Üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin, üretimden sonra işlenerek, fiziksel veya Kimyasal özellikleri değiştirilip, yarı mamul veya mamul hale getirildiği ve/veya Paketlendiği tesislerdir.

 

Kültür ve Turizm Koruma ve Geleşim Bölgeleri Nereleridir?

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri: tarihi ve kültürel değerlerin Yoğun olarak yer aldığı veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, Kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişmeyi sağlamak amacıyla Değerlendirmek üzere, 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu uyarınca, sınırları t.c. Kültür Ve turizm bakanlığı’nın önerisi ve bakanlar kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen Bölgelerdir.

Turizm Merkezleri Nereleridir?

Turizm merkezleri: kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya Dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen; yeri, mevki ve sınırları 2634 sayılı turizmi Teşvik kanunu uyarınca, t.c. Kültür ve turizm bakanlığı’nın önerisi ve bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden Önem taşıyan yerler veya merkezlerdir.

Turizm Bölgesi Ne demektir?

Turizm bölgeleri: turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi Faaliyetlerinin yapıldığı tesisler ile tamamlayıcı unsurlarının yer aldığı alanlardır.

Tercihli Kullanım Bölgeleri Nereleridir?

Tercihli kullanım bölgeleri: yürürlükteki planlarda “turizm + ıı. Konut” ya da “tercihli kullanım alanı” kullanımına ayrılmış alanları bütünleyecek biçimde Belirlenen alanlardır.

Günübirlik Turizm Alanları Nereleridir?

Günübirlik turizm alanları: yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor İmkanlarından birkaçını günübirlik olarak sağlayan, konaklama yapılmayan Tesislerin yer aldığı alanlardır.

Ekoturizm Alanları Nereleridir?

Ekoturizm alanları: doğal kaynakların sürdürülebilirliğini güvence altına Alarak; yayla turizmi, ornitoloji (kuş gözleme) turizmi, foto safari, akarsu sporları (kano-rafting), çiftlik turizmi, botanik (bitki inceleme) turizmi, bisiklet turları, atlı Doğa yürüyüşü, kamp-karavan turizmi, mağara turizmi ve dağ turizmi gibi doğal Çevreyi ve biyoçeşitliliği koruyan, yöre halkının refahını ve yöre kültürünü gözeten Turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanlardır.

Sağlık Turizmi Alanları Nereleridir?

Sağlık turizmi alanları: tedavi ve tatil amaçlı, şehirlerarası ya da ülkeler arası Yapılan ve ulusal/uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının Büyümesine olanak sağlayan, termal kaynaklı tedaviyi de kapsayabilen turizm Alanlarıdır.

Kamping Alanları Nereleridir?

Kamping alanları: karayolları güzergahları ve yakın çevrelerinde, deniz, göl, Dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi İmkanlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını Karşıladıkları tesislerin yer aldığı alanlardır.

Üniversite Alanları Nereleridir?

Üniversite alanları: yüksekokul, lisans, lisansüstü eğitim, araştırma-bilgi, Öğretim ve iletişim merkezi işlevlerini yüklenen ve içerisinde tekno-park tesisleri ile Konaklama birimlerinin de yer alabileceği alanlardır.

 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Nereleridir?

Teknoloji geliştirme bölgeleri: 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri Kanunu uyarınca kuruluşu gerçekleştirilen, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da Yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji Enstitüsü ya da ar-ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak Teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir Ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla Bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji Enstitüsü ya da ar-ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, Ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler veya bu özelliklere sahip teknopark Alanlarıdır.

Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanları Nereleridir?

 Kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanlar: kentte yaşayanların spor, dinlenme, Gezinti ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kentsel aktif ve pasif yeşil Alanlar olup ayrıca fuar, panayır, festival alanı gibi her türden ürün ya da Hizmetlerin teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin, tanıtımı, pazar  Bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceği yönelik ticari ilişki Kurulması ve geliştirilmesi için, belirli bir takvime bağlı olarak gerçekleştirilen, Zaman açısından sınırlandırılmış tanıtım ve etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği Açık ve kapalı sergileme ve satış tesislerinin yer alabileceği alanlardır.

Tarım Alanları Nereleridir?

Tarım alanları: 5403 sayılı kanun kapsamında toprak, topografya ve diğer İklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup halihazırda tarımsal üretim Yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, islah edilerek tarımsal üretim Yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen alanlardır.

Mutlak Tarım Arazileri Nereleridir?

Mutlak tarım arazileri: bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve Biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için Sınırlayıcı olmayan, topoğrafik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel Veya yerel önemi bulunan, halihazırda tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla Kullanıma elverişli olan arazilerdir.

Özel Ürün Arazileri Nereleridir?

Özel ürün arazileri: mutlak tarım arazileri dışında kalan; toprak ve Topografik sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının Tarımının yapılamadığı, ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri Yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi Bulunan arazilerdir.

Dikili Tarım Arazisi Nedir?

Dikili tarım arazileri: mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde Yöre ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı Yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazilerdir.

Marjinal Tarım Arazisi Nedir?

 Marjinal tarım arazileri: mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili Tarım arazileri dışında kalan; toprak ve sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece Geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı arazilerdir.

Örtü Altı Tarım Arazisi Nedir?

 Örtü altı tarım arazileri: iklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının Kaldırılması veya azaltılması için cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak Oluşturulan örtüler altında, ileri tarım teknikleri kullanılarak tarım yapılan Arazilerdir.

Mera Alanı Nedir?

Mera alanları: 4342 sayılı mera kanunu uyarınca saptanmış/saptanacak olan Çayır ve mera alanlarıdır. Çayır; taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen Yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan Yeri, mera; hayvanların otlatılması ve otundan faydalanılması için tahsis edilen veya Kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri ifade eder.

Doğal Karakteri Korunacak Alanlar Nereleridir?

Doğal karakteri korunacak alanlar: sazlık-bataklık, plaj-kumsal alanları ve Jeolojik oluşumları nedeniyle ya da erozyon sonucu topraksız kalmış kayalık-taşlık Alan niteliğinde olan doğal karakteri korunacak ya da korunarak kontrollü Kullanımı sağlanacak alanlardır.

Sulama Alanları Nereleridir?

Sulama alanları: 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair Tarım reformu kanunu uyarınca, sulamaya açılan veya projeleri bitirilmiş olup Sulama yatırımlarına başlanan ve devam eden alanlardır.

Orman Alanları Nereleridir?

Orman alanları: 6831 sayılı orman kanunu uyarınca belirlenmiş/belirlenecek Alanlardır. Bulundukları yörenin doğal bitki örtüsüne uygun olarak orman genel Müdürlüğünce ağaçlandırılması projelendirilen alanlar da bu kapsamdadır.

2b Alanlar Nereleridir?

2-b alanları: 6831 sayılı orman kanunu’nun 2. Maddesinin (b) bendine göre, Orman sınırları dışına çıkarılmış alanlardır.

Mesire Alanları Nereleridir?

Mesire alanları: 6831 sayılı “orman kanunu”na göre tespit ve tescil edilmiş veya Edilecek, sahalardır. 4.39. Askeri yasak ve askeri güvenlik bölgeleri: 2565 sayılı “askeri yasak bölgeler ve Güvenlik bölgeleri kanunu” kapsamında kalan alanlardır.

Maden Alanları Nereleridir?

Maden alanları: 3213 sayılı “maden kanunu” ve ilgili yönetmelik hükümlerine Tabi olan ve gruplara ayrılarak tanımlanmış maden alanları, madenlerin işletme Tesisleri, geçici tesisler ile maden ocaklarının yer aldığı alanlardır.

Su Ürünleri Üretim Alanları Nereleridir?

Su ürünleri üretim alanları: t.c. Gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı’nın Koordinasyonunda oluşturulan komisyonca, su ürünlerini üretmek ve yetiştirmek İçin 2872 sayılı “çevre kanunu” ve bu kanun uyarınca çıkartılan mevzuatta belirtilen Alanlar dışında, belirlenen/belirlenecek olan sahalarıdır.

Özel Kanuna Tabi Alanlar Nereleridir?

Özel kanunlara tabi alanlar: milli parklar, tabiatı koruma alanları, tabiat Parkları, tabiat anıtları, yaban hayatı geliştirme sahaları, turizm merkezleri, kültür Ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, özelleştirme kapsam ve programındaki Alanlar vb. Özel kanunlara tabi ya da planlama yetkileri farklı kurumlara ait olan Alanlardır.

Sit Alanları Nereleridir?

Sit alanları: 2863 sayılı “kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu” ve 644 Sayılı “çevre ve şehircilik bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun Hükmünde kararname uyarınca” ilan edilmiş/edilecek; tarih öncesinden günümüze Kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, Ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür Varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli Tarihsel olayların geçtiği yerler ve belirlenerek tabiat özellikleri ile korunması Gerekli görülen alanlardır.

Arkelojik Sit Alanları Nereleridir?

Arkeolojik sit alanları: insanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski Uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları Devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür

Doğal ( Tabii) Sit Alanları Nereleridir?

Doğal (tabii) sit alanları: jeolojik devirlere ait olup ender bulunmaları Nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip, yer üstünde, yer altında veya su altında Bulunan, korunması gerekli alanlardır.

Kentsel Sit Alanları Nereleridir?

Kentsel sit alanları: mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği Bulunan ve bir arada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha Fazla kıymeti olan kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki Örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar) birlikte bulundukları alanlardır.

Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Nereleridir?

 Kentsel-arkeolojik sit alanları: arkeolojik sit alanları ile birlikte, korunması Gerekli kentsel dokuları içeren ve bu özellikleri ile bütünlük arz eden, korumaya Yönelik özel planlama gerektiren alanlardır.

Tarihi Sit Alanları Nereleridir?

Tarihi sit alanları: önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve bu sebeple Korunması gereken alanlardır.

Milli Parklar Nereleridir?

Milli parklar: bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender Bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm Alanlarına sahip tabiat parçalarıdır.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri Nereledir?

Özel çevre koruma bölgeleri: ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, Çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik Çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek Kuşaklara ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin Yapılabilmesi ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve Projelerin tek elden hazırlanması amacıyla, bakanlar kurulu kararı ile ilan edilen Bölgedir.

Tabiat Anıtı Nedir?

Tabiat anıtı: tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve Bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarıdır.

Tabiat Varlığı Nedir?

Tabiat varlığı: jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup Ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer Üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerleri,

Tabiatı Koruma Alanları Nereledir?

Tabiatı koruma alanları: bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan, nadir, Tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların Meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup Sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarıdır.

Tabiat Parkları Nereleridir?

Tabiat parkları: bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara Bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır.

Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları Nereleridir?

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları: yaban hayatı değerlerine sahip, Korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak Olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahalar ile av ve yaban Hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği; av hayvanlarının Yerleştirildiği, yaşama ortamında iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel Avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahalardır.

Uluslararası Sözleşmelerle Belirlenen Koruma Alan Sınırı Nedir?

Uluslararası sözleşmelerle belirlenen koruma alan sınırı: Ramsar alanı: 28/12/1993 tarihli ve 3958 sayılı kanunla uygun bulunan ramsar Sözleşmesinin 2’nci maddesi gereğince, uluslararası öneme sahip sulak alanlar Listesine dahil edilen sulak alanlardır.

Diğer Özel Kanunlarla Belirlenen Alanlar Nereleridir?

Diğer özel kanunlarla belirlenen alanlar: Çanakkale savaşları gelibolu tarihi alanı: 19.06.2014 tarihli ve 6546 sayılı resmi Gazetede yayımlanan çanakkale savaşları gelibolu tarihi alan başkanlığı kurulması Hakkındaki kanunu kapsamındaki alandır.

Sulak Alanlar Nereleridir?

Sulak alanlar: doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya Akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı Metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların Yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu Alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak Alan kalan yerlerdir.

Sulak Alan Bölgeleri Nereleridir?

Sulak alan bölgeleri: açık su yüzeyleri, lagünler, nehir ağızları, tuzlalar, Geçici ve sürekli tatlı ve tuzlu su bataklıkları, sulak çayırlar, sazlıklar ve turbalıklar Gibi habitatların oluşturduğu bölgelerdir.

Sulak Alan Mutlak Koruma Bölgesi Nereleridir?

Sulak alan mutlak koruma bölgesi: koruma bölgeleri içerisinde yer alan, su Kuşlarının yoğun ve toplu olarak kuluçka yaptığı, konakladığı veya kışladığı Alanlar; nadir ve nesli tehlikedeki kuş türlerinin önemli üreme bölgeleri, Uluslararası ölçütlere göre tehlike sınırı en az hassas düzeyinde olan türlerin Bağımlı oldukları habitatlar ile nesli tehlikede ve dar yayılışlı olup, korunması Gerekli doğal bitki türlerinin bulunduğu, insan faaliyetlerinin mevcut olmadığı Bölgelerdir.

Sulak Alan Ekolojik Etkilenme Bölgesi Nereleridir?

Sulak alan ekolojik etkilenme bölgesi: sulak alan ekosistemi ile ilişkili ve Sistemi destekleyen deniz, kumul, kumsal, çalılık, ağaçlık, orman, çayır, mera ve çeltik Alanları gibi habitatların oluşturduğu bölgelerdir.

Sulak Alan Tampon Bölgesi Nedir?

Sulak alan tampon bölgesi: sulak alan havzasının coğrafi Durumu, topoğrafik özellikleri ve arazinin mevcut kullanım durumuna göre; sulak Alan ekosistemini korumak maksadı ile tanımlanan ve sulak alanın su toplama Sınırını geçmeyen veya topoğrafik, coğrafik olarak bir sınır değeri bulunmayan düz Alanlarda ise varsa sürdürülebilir kullanım bölgesi, yoksa hassas koruma bölgesi Sınırından itibaren bilimsel esaslara dayanarak alanın ekosistem özellikleri dikkate Alınarak komisyon (usak) tarafından belirlenen bölgeyi ifade eder.

Su Toplama Havzası Nedir?

Su toplama havzaları: “su kirliliği kontrolü yönetmeliği”nde tanımlanan ve Devlet su işleri genel müdürlüğü’nce belirlenen alanlardır.

İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarı Nedir?

İçme ve kullanma suyu rezervuarı: içme ve kullanma suyu temin edilen doğal Göller veya bu amaçla oluşturulan baraj rezervuarlarıdır. İçme Suyu Kaynağı Nedir? İçme ve kullanma suyu kaynakları: içme ve kullanma suyu temini amacıyla, İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik hükümlerine göre koruma altına Alınan su kaynaklarıdır. İçme ve kullanma suyu koruma kuşakları: “su kirliliği kontrolü Yönetmeliği”nde tanımlanan ve devlet su işleri genel müdürlüğü’nce maksimum su Seviyesine göre oluşturulan, derecelendirilmiş koruma kuşak alanlarıdır.

 Kaynak koruma alanları: insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelikte Tanımlanan kurul tarafından, kaynağın yer aldığı jeolojik formasyon, topoğrafik ve Hidrojeolojik şartlar göz önüne alınarak belirlenen alanlardır.

Enerji Üretim Alanları Nereleridir?

Enerji üretim alanları: enerji piyasası düzenleme kurumundan verilen lisans Ve/veya ilgili kurumlardan alınan izinler çerçevesinde; petrol, doğalgaz, kömür ve Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmek amacıyla ayrılan ve bu üretim ile Entegre tesislerin de yer alabileceği alanlardır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ne Anlama Gelmektedir?

Yenilenebilir enerji kaynakları: 5346 sayılı kanunda tanımlanan; hidrolik,Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), Dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını ifade eder. Enerji kaynak alanları: elektrik enerjisi üretmeye müsait, yenilenebilir enerji Kaynaklarının yer alabileceği alanlardır.

Enerji iletim tesisleri: enerji üretim tesislerinin 36 kv. Üstü gerilim seviyesinden Bağlı olduğu noktalardan itibaren, iletim salt sahalarının orta gerilim fiderleri de Dahil olmak üzere, dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesislerdir.

Atık Bertaraf depoloma tesis alanları Nereleridir?

Atık bertaraf, depolama ve geri kazanım tesisi alanları: üreticisi tarafından Atılmak istenen ve çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde bertaraf Edilmesi gereken katı atık maddelerin depolandığı, bertaraf edildiği, geri Dönüşümünün ve geri kazanımının sağlandığı tesislerin yer aldığı/alacağı Alanlardır.

Tehlikeli atık bertaraf tesisi alanları: “tehlikeli atıkların kontrolü Yönetmeliği”nde tanımlanan atıkların, aynı yönetmelikte tanımlanan kurallara Uygun olarak bertarafının sağlandığı tesislerin yer aldığı/alacağı alanlardır.

Atıksu arıtma tesisi alanları: her türlü sıvı atığın ilgili mevzuatta belirtilen Standartları sağlayacak şekilde arıtılması veya bertaraf edilmesi için kurulan Tesislerin yer aldığı/alacağı alanlardır.

Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanları Nereleridir?

Akaryakıt ve servis istasyonu alanları: dağıtıcı ve bunlarla tek elden satış Sözleşmesi yapmış bayilerce, ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak Kurulup, bir veya birden farklı alt başlıktan birer akaryakıt dağıtıcısının tescilli Markası altında faaliyette bulunan ve esas itibariyle araçların akaryakıt, madeni yağ, Otogaz lpg, temizlik ve ihtiyari olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü lpg hariç, diğer Asgari ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan tesislerin yer alabileceği Alanlardır.

Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanları Nereleridir?

Kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanları: birey ve toplumun kültürel, Sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam Kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim, Sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk Bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanları kapsayan Donatı alanlarıdır.

Planlamaya Dair Özel hükümler  Nelerdir?

Kentsel Yerleşm Alanlarının Planlaması Nasıl Yapılır?

Kentsel yerleşme alanların Planlama : kentsel yerleşme alanlarındaki yoğunluk dağılımı; bu planda kentsel Yerleşimler için atanmış nüfus kabulü esas alınarak, planlama ilkeleri çerçevesinde Alt ölçekli planlarında yapılacaktır. İmar planında yer alacak nüfus, o yerleşme için bu planla getirilen nüfus kabulünü Aşamaz.

Bu planda kentsel yerleşme alanı olarak gösterilmiş olsun ya da olmasın, bağlı Bulundukları kentsel yerleşme merkezlerinden kopuk biçimde konumlanan, belediye Sınırları içine alınarak mahalleye dönüşmüş/dönüşecek kırsal yerleşme alanlarında; Çevre düzeni planında önerilmiş gelişme alanı varsa bu alan sınırları dikkate Alınarak, gelişme alanı belirlenmemiş yerleşim birimlerinde ise varsa daha önce Belirlenmiş yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınırlar da dikkate alınarak, yerleşmenin Kendi ihtiyacı kadar alanın alt ölçekli planları hazırlanacaktır. Alt ölçekli planlarda, 05.06.2015 tarihli plan değişikliği onama sınırı Yerleşmenin sahip olduğu geleneksel doku ve yapılaşma özellikleri ile çevresindeki Alanın doğal özelliklerinin planlama aşamasında dikkate alınması ve koruma Kararlarına dönüştürülmesi zorunludur. Bu yerleşmelerin mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları bağlandıkları Belediyenin bu plan ile belirlenmiş nüfus kabulüne eklenir.

Bu alanlarda; konut ve konut kullanımına hizmet verecek sosyal, kültürel Donatı ve teknik altyapı tesisleri ile toptan ve perakende ticaret türleri yer alacaktır. Ticari depolama, konut dışı kentsel çalışma alanı, küçük sanayi siteleri ve turizm Kullanımları da yer alabilir. Bu alanlarda küçük sanayi kullanımları, sanayi Kullanımları ve sanayiye yönelik depolama kullanımlarına ilişkin planlama veya plan Değişikliği yapılamaz. Kentsel yerleşme alanlarında var olan sanayi tesisleri ve sanayiye yönelik depolama Kullanımları ekonomik ömrü dolduğunda sanayi alanlarına taşınacak ve/veya bu Kullanımların bulunduğu alanlar rehabilite edilecektir. Mevcut sanayi ve sanayiye Yönelik depolama kullanımlarına ilişkin yoğunluk arttırıcı ve sanayi türünü Değiştiren plan değişikliği yapılamaz.

Kentsel yerleşme alanlarının alt ölçekli planları bütüncül olarak yapılacak Olup, uygulamalar bu plan ile belirlenen nüfus kabullerine ve projeksiyon dönemine Göre denetimli olarak ve etaplar halinde yapılabilir. Bu alanlarda uygulama imar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

Kırsal Yerleşik Alanlarda Planlama Nasıl Yapılır?

Kırsal yerleşmeler ile bunların mahalle ve bağlı mezralarını kapsayan Alanlarda, bu planın koruma ve gelişme ilkelerine uygun, kırsal yapının korunmasına Yönelik imar planlarının hazırlanması esastır. Planlı kırsal yerleşme alanlarında Mevzuata uygun onaylı imar planları geçerlidir. Planı bulunmayan yerleşmelerde köy tasarım rehberi ve/veya imar planı Yapılıncaya kadar aşağıdaki koşullar uygulanır:

Kırsal yerleşik alanlarda, konut, tarımsal amaçlı yapılar, turizm tesisleri, Ticaret üniteleri, kamu hizmetine yönelik yapılar, sosyal ve teknik altyapı alanları, Açık ve yeşil alanlar yer alabilir. , konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin uygulamalar,

3194 sayılı imar kanunu’na bağlı “plansız alanlar imar yönetmeliği”nin 5. Bölümünde Belirtilen esaslara göre yapılır. 8.2.5 kırsal yerleşme alanlarında imar planları yapılıncaya kadar konut, tarım ve Hayvancılık amaçlı yapılarda yapılanma koşulları plansız alanlar imar yönetmliği Hükümlerine göre belirlenir. Silo, samanlık, yem deposu, vb. Yapılar için maksimum Bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda belirlenir.

Köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler (köy Konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, Ptt, karakol, ticarethane, mezarlık vb.) İçin yapılaşma koşulları ilgili idaresince Belirlenir.

Sosyal ve ticari tesisler kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (turizm, Günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret kullanımlar vb.) İmar planı yapılması Zorunlu olup; emsal: 0,50’ dir. Diğer yapılanma koşulları alt ölçekli planlarda Belirlenecektir.

07/05/2021 tarihli plan değişikliği onama sınırı : 8.2.6 bu alanlardaki yapılaşmalarda, renk, çatı kaplaması, cephede doluluk ve Boşluk oranları, bina birim ölçüleri vb. Gibi konularda çevre karakteristiklerine Uyularak, bölgenin tarihi ve kültürel kimliği korunacaktır.

Bu alanlardaki yerleşme karakteristiği ve yapılar, gelişme potansiyeli Açısından önemli niteliklere sahip ise, 3194 sayılı imar kanunun 8(ğ) maddesi Kapsamında öncelikle köy tasarım rehberinin hazırlanması esastır.

5543 sayılı iskân kanunu uyarınca belirlenmiş/belirlenecek kırsal yerleşme Alanları çevre düzeni planı değişikliğine gerek olmaksızın geçerli olacaktır. Belirlenen kırsal yerleşme alan sınırları veri tabanına işlenmek üzere ilgili idaresince Bakanlığa gönderilir.

Merkezi iş alanı ve tali merkezlerde Planlama Nasıl Yapılır?

İl ve ilçe merkezlerinin yerleşim birimlerinde ticaret, hizmet, turizm, toplu işyerleri Gibi kullanımların yoğunlaştığı, bu planda sembol olarak tanımlanan çalışma Alanlarını ifade eder. Bu alanlardaki kullanım kararları ve yapılaşma koşulları alt Ölçekli planlarda belirlenir.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.