Planlama Haber Girişi : 17 Kasım 2021 19:58

Balıkesir ve Çanakkale imar Planlama soru ve cevaplar-3

Sit Alanlarında Planlama Nasıl Yapılır?

haber arası detay

bu plan kapsamındaki tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarında T.c. kültür ve turizm bakanlığı ve t.c. çevre ve şehircilik bakanlığı tabiat varlıklarını Koruma genel müdürlüğü ile ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu ve tabiat Varlıklarını koruma merkez ve bölge komisyonu kararlarına göre uygulama Yapılacaktır.

sit alanlarında kullanım kararları, ilgili kurum ve kuruluşların Görüşleri alınmak ve bu planın ilke ve stratejilerine aykırı olmamak koşuluyla ilgili İdaresince hazırlanacak olan koruma amaçlı imar planları ile belirlenecek olup Kültür varlıklarını koruma bölge kurulu ve/veya tabiat varlıklarını koruma bölge Komisyonunun uygun görüşünün alınması zorunludur.

çevre düzeni planında yerleşme alanı olarak gösterilmiş olan sit Alanlarında yapılacak koruma amaçlı imar planlarının nüfusu, sit alanının Bulunduğu ilçe için çevre düzeni planında kabul edilen nüfus dahilinde Değerlendirilecektir.

bu planda sit alanı olarak gösterilmiş olan alanlar ile bu planda Gösterilmemiş dahi olsa, kültür varlıklarını koruma bölge kurulu ve tabiat Varlıklarını koruma merkez ve bölge komisyonunca ilan edilen/edilecek olan sit Alanları geçerlidir.

sit ilan edilen, statüsünde değişiklik yapılan veya statüsü kaldırılan sit Alanlarında aşağıdaki plan hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir.  Bu planın onayından önce mevzuata uygun olarak onaylanmış imar planı, Mevzi imar planı bulunan alanların sit alanı ilan edilmesi durumunda, 2863 sayılı Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 644 sayılı kanun hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelikleri ile ilke kararları ve yeni koruma statüleri Doğrultusunda, sit alanı ilanı öncesinde onaylanan imar planlarındaki kararların İncelenerek ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, mevzuat gereği Yapılması gerekli olan koruma amaçlı imar planları, bu planda değişikliğe gerek Olmaksızın ilgili idaresince onaylanabilir.

Bu planın onayından önce mevzuatına uygun olarak onaylanmış imar planı, Mevzii imar planı varken, sonrasında sit ilan edilen alanların koruma statüsünün Kaldırılması durumunda, sit alanı ilanından önce onaylanan imar planlarındaki Kararlar incelenerek mevzuat gereği zorunlu olan imar planına ilişkin Düzenlemeler, bu planda değişikliğe gerek olmaksızın alt ölçekli planlar mekansal Planlar yapım yönetmeliği çerçevesinde ilgili idaresince onaylanabilir.

Onaylı koruma amaçlı imar planı bulunan sit alanlarında, 2863 sayılı kültür Ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 644 sayılı kanun hükmünde kararname ve T.c. çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı Mekânsal planlama genel müdürlüğü  balıkesir-çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı İlgili yönetmelikleri uyarınca hazırlanan bilimsel araştırma raporu sonucuna göre Koruma statüsünde değişiklik olması durumunda, bu alanlara ilişkin koruma amaçlı İmar planlarına ilişkin değişiklikler, belirlenen yeni statü dikkate alınarak bu planda Değişikliğe gerek olmaksızın 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, 644 sayılı kanun hükmünde kararname, ilgili yönetmelikler ve ilke kararları Gereğince onaylanabilir.

Su ürünleri üretim alanları planlama Nasıl Yapılır?

8.31.1 bu planda gösterimi yapılmamakla birlikte su ürünleri üretim alanlarının 1380 Sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri uyarınca yapılacak yer seçimlerinde, İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması ve bu planla kullanım kararı Belirlenmiş alanlara (turizm alanları, yerleşme alanları, kıyı yapıları, korunan Alanlar vb.) Olası olumsuz etkilerinin önlenmesi için mesafe, akıntı hızı, akıntı yönü, Derinlik vb. Kriterlerin göz önünde bulundurulması esastır. Bu alanlara ilişkin Koordinatlar ve onaylanan planlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir.

bu alanlarda, 1380 sayılı “su ürünleri kanunu”, 3621 sayılı “ kıyı kanunu”, 2872 Sayılı “çevre kanunu” ve ilgili yönetmelikleri ile yürürlükteki diğer mevzuat Hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

Kıyı tesisleri alanları, tersane alanları ve tekne-yat imalat alanları 8.32.1 bu alanlarla ilgili çalışmalar 3621 sayılı “kıyı kanunu” ve ilgili yönetmelikleri, 6237 sayılı “limanlar inşaatı hakkında kanun” ve 5775 sayılı “limanların inşaa, tevsii, Islah ve techizine dair kanun”, 2634 sayılı “turizmi teşvik kanunu” ve “yat turizmi Yönetmeliği”, 1380 sayılı “su ürünleri kanunu” ile ilişkili “balıkçı barınakları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

bu alanlarda yapılanma koşulları; 3621 sayılı kıyı kanunu, 2872 sayılı çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde hazırlanacak alt ölçekli planlarda Belirlenecektir.

bu alanlardaki uygulamalarda, varsa bütünleşik kıyı alanı planı Stratejilerinden faydalanılabilir. bu planda tanımlanan kıyı ile bağlantılı sanayi alanları ve enerji üretim ve Depolama alanlarında yapılan faaliyet ile entegre kıyı yapılarının ihtiyacı olan ve 3621 sayılı kıyı kanunu kapsamında tanımlanan alansal kullanımlara ilişkin imar Planları, 3621 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikleri kapsamında sonuçlandırılabilir.

Karayolu kenarında ve diğer kara ulaşım güzergâhlarında yapılacak tesislerin Planlaması Nasıl Yapılır?

belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında karayolları kenarında Yapılacak tesislerde, 2918 sayılı “karayolları trafik kanunu” ve “karayolları Kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik” ile 5015 sayılı “petrol Piyasası kanunu” ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

t.c. karayolları genel müdürlüğü’nün sorumluluğundaki karayolu Güzergâhlarında, belirlenmiş olan standartlardan az olmamak üzere, yapı yaklaşma Mesafesi bırakılacaktır. Karayolları genel müdürlüğü tarafından planlanacak yeni Devlet yollarının kent içi geçişlerinde; kamulaştırma sınırının o yolun çevreye Vereceği olumsuzlukları göz önüne alacak biçimde standardında belirtilenden daha Geniş tutulması sağlanacaktır.

 t.c. karayolları genel müdürlüğü’nün sorumluluğundakı güzergâhlarda Akaryakıt ve lpg ıstasyonları ıle bunlara bütünleşık olan, konaklama tesısı, yeme ıçme Tesısı, v.b. karayoluna hizmet verecek tesisler ile teşhire ve ticarete yönelik tesısler Yer alabılır. Bu alanlarda yapılacak ımar planları ılgılı kurum ve kuruluş görüşlerı Doğrultusunda, bu planda değışıklık yapılmaksızın ılgılı ıdaresınce onaylanabılır. Bu Alanlarda yapılanma koşulları: Maks. Emsal= 0.40

Yapı yapılabılecek mın. Parsel büyüklüğü= 5.000 m2.olacaktır. 8.35.4 t.c. karayolları genel müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındakı güzergahlarda Ve köy yollarında, mevzuata uygun olmak koşulu ıle akaryakıt ve lpg ıstasyonları Yapılabılır. Bu alanlarda yapılacak ımar planları ılgılı kurum ve kuruluş görüşlerı Doğrultusunda, bu planda değışıklık yapılmaksızın ılgılı ıdaresınce onaylanabılır. Bu Alanlarda yapılanma koşulları:

Maks. Emsal= 0.20 Yapı yapılabılecek mın. Parsel büyüklüğü= 2.000 m2.olacaktır.

 Enerji üretim alanlarında Planlama Nasıl Yapılır?

bu alanlarda enerji üretim tesislerine bağlı yan tesisler, kjyı yapıları ve Depolama alanları ile bunların üretiminden kaynaklanan atıkların hammadde Olarak kullanıldığı entegre sanayi faaliyetleri yer alabilir.

çanakkale-balıkesir il sınırı ile şevketiye yerleşimi arasında 03.12.2013 tarihli ve 03 sayılı mahalli çevre kurulu kararı ile belirlenmiş sınırlar içinde, ithal ve yerli Kömüre dayalı termik santral kurulumuna ilişkin talepler; ilgili kurum-kuruluş Görüşleri doğrultusunda, bu planın amaç, ilke ve stratejileri kapsamında bakanlıkça Değerlendirilir.

03.12.2013 tarihli ve 03 sayılı mahalli çevre kurulu kararı ile belirlenmiş sınırlar Dışındaki alanlarda yerli kömüre dayalı termik santral talepleri; her bir tesis için 40 Milyon ton kömür rezervinin maden işleri genel müdürlüğünce belgelenmesi, bu Rezervin sadece talebe konu santral alanında kullanılması, enerji piyasası düzenleme Kurumu tarafından lisans verilmiş olması ve ilgili kurum-kuruluşların uygun Görüşlerinin alınması kaydıyla bu planın amaç, ilke ve stratejileri kapsamında Bakanlıkça değerlendirilebilir.

mahalli çevre kurulu kararı ile enerji üretim ve depolama alanlarına yönelik Bu plan kararlarını genişletici kararlar alınamaz.  bu plan kapsamında yer alacak enerji üretim ve depolamaya ilişkin Yatırımlarda, mevcut tesisler de dikkate alınarak çevresel etki değerlendirmesi Yapılır. kurulmuş/kurulacak tesislerde, ilgili mevzuat çerçevesinde çevresel tüm Önlemlerin alınması zorunludur. bu planın onayından önce onaylanmış olan alt ölçekli imar planları Geçerlidir.

bu alanlara ilişkin alt ölçekli planlar bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın İlgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu alanlarda yer Alacak kullanımların büyüklük ve yapılaşma koşulları alt ölçekli planlarda Belirlenir. Ancak bu alanlarda uygulamaya geçilebilmesi için çevresel etki Değerlendirmesi (çed) olumlu kararı aranır.

Bozcaada ve gökçeada için palanlama kararları nelerdir? Gökçeada ve Bozcada imar planları yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Bozcaada ve gökçeada ilçelerindeki arazi kullanım kararlarının kesin sınırları; Doğal, yapay ve yasal eşikler, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ile aşağıda yer alan Plan hükümleri kapsamında alt ölçekli planlarda ilgili idarelerince belirlenir. bozcaada ve gökçeada ilçelerinde, alt ölçekli planlar ve uygulamalardan Önce ada bütününde kentsel tasarım rehberinin belediyesince hazırlanması Zorunludur.

bozcaada ve gökçeada ilçelerinde, bu plan kararlarına uygun olarak yer Alacak arazi kullanımlarına ilişkin uygulamalar öncesinde ve/veya alt ölçekli Planlama çalışmalarında; doğal sit alanları için, “tabiat varlıklarını koruma bölge Komisyonu” görüşü, arkeolojik sit alanları ve kentsel sit alanları için, “kültür  Varlıklarını koruma bölge kurulu” görüşü, birden fazla sit kararının bulunduğu Alanlar için, ilgili kurul ve komisyonun görüşlerinin alınması zorunludur.

bozcaada ve gökçeada ilçelerine özgü hazırlanacak kentsel tasarım Rehberlerinin; adaların mevcut kimliklerini oluşturan doğal, kültürel, mekansal ve Sosyal değerlerinin nicelik ve niteliklerini ortaya çıkararak, ada kimliğinin Korunması ve değer kazandırılmasını, yapıların birbirleriyle ve çevresiyle uyum İçerisinde, ada ile bütünlük oluşturmasını sağlayacak biçimde ve detayda (ada Bütünündeki tüm arazi kullanım kararlarına yönelik olmak üzere; parsel tipolojileri, Yapılaşma koşulları, yapı malzemeleri, mimari proje vb. Nitelikleri tanımayan) alt Ölçekli planlara ve uygulamalara esas kullanılacak belge niteliğinde hazırlanması Esastır.

bozcaada ve gökçeada ilçelerinin özgün niteliklerini korumaya ve Sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak alınması gerekli çevresel önlemler ve Bu kapsamda ihtiyaç duyulacak yönetim modelleri, kentsel tasarım rehberi Kapsamında tanımlanacaktır

Bozcaada ve gökçeada ilçelerinde, hangi kullanıma ayrılmış olursa olsun, Münferit tescilli yapıların kullanımına yönelik olarak kültür varlıklarını koruma Bölge kurulu müdürlüğü’nün uygun göreceği avan proje ve restorasyon projesi Doğrultusunda yapı fonksiyonu değiştirilebilir.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.