Planlama Haber Girişi : 29 Ekim 2021 13:50

Ekoturizm Planlama tüm Türkiye için değişiyor, Mersin örneği

Ekoturizm planlamada değişim bekleniyor.

Ekoturizm Planlama Kararları ve işaretlerler yeniden belirleniyor; Ekoturizme olan ilgi artmasıyla birlikte Ekoturizm planlamala kararları büyük değişim olması bekleniyor. Özellikle Çanakkale- Balıkesir planlama bölgesi birleştirilip, Planlama karar merkezinin Balıkesir'e alınması gündemde. Yeni değişime göre Turizm amaçlı planmalar Balıkesir'den yönetilecek. Yeni kararlara göre Ekoturizm planma amacına uygun, daha kırsal kesimlerde, Kırsal kesimi kalkındırma ve Turizm sezonunu 12 aya yayma hedeflendiği için tarımsal alanlar ekoturizm kapsamından çıkarılacak, Mersin bölgesinde olduğu gibi 100 binlik çevre düzeni planlarında Ekoturizm Lejantının olduğu bölgelerde ekoturizm amaçlı planmaya izin verilmesi gündemde... Turizm alanları 100 binlik çevre düzeni planlarında, Yayla turizmi, Mesire alanı, Agro Turizm, Ekoturizm, Doğa turizmi, Kültür Turizmi, inanç turizmi, termal turizm, golf alanları açık bir şekilde işaretlendirme yapılacak. Turizm amaçlı planlamalar amacı dışında kullanıma izin verilmeyecek. 

haber arası detay

Mersin Turizm Amaçlı Planlama Bölgesi Örnek Teşkil edecek.

Ekoturizm Nedir ? " Ekoturizm doğal ve kültürel çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı, düşük ziyaretçi etkisi olan seyahat biçimini ifade etmektedir." Doğa turizminin bir alt türü olarak da ele alınan eko-turizm açısından Mersin bütünü potansiyel arz etmektedir. Toroslar ilçesinde ağırlıklı olarak eko-turizm ve yayla turizm planlanmıştır. Bunun temelde iki hedefi bulunmaktadır Bunlardan birincisi eko-turizmin doğal değerlere ve kırsal yaşama zarar vermemesi, ikincisi ise kırsal kalkınmaya destek verecek bir değere sahip olmasıdır. Yayla turizmi ise ilçede yayla özelliği gösteren alanlarda konumlandırılmıştır.

Bunların yanı sıra ilçenin yerleşik alanının kuzeyinde, iki adet günübirlik turizm alanı belirlenmiştir. İlçe sınırlarındaki bir diğer turizm değeri ise termal alanlar olarak görülmektedir. Bu bağlamda termal turizmin desteklenmesi adına potansiyel bir bölge de planda önerilmektedir.
Ekosistemlerin sürekliliği, bio-çeşitliliği, sulama imkanları ile yıllık yağış-güneşlenme özellikleri ve çevre kirletici parametrelerden konumsal uzaklığı göz önünde tutularak bazı köylerde ekolojik tarım ve bu tarımın destekleyicisi olarak eko turizmin gelişmesi desteklenmelidir. 

Bunların dışında Akdeniz Bölgesi’nin kimliği kapsamında önemli bir yer tutan yaylacılık-yayla turizmi, eko ve agro turizm alanları öngörülmektedir. Bu turizm alanlarının yanı sıra doğa turizmi kapsamında dağ yürüyüşü, rafting yapılabilecek alanlar saptanmıştır. Plan revizyonu çalışmasında, agro turizm, doğa turizmi, inanç turizmi ve kültür turizmi eko turizm kapsamında değerlendirilerek planda gösterimi yapılmıştır.

Ekoturizm; 
Ekoturizm doğal ve kültürel çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı, düşük ziyaretçi etkisi olan seyahat biçimini ifade etmektedir. Doğa turizminin bir alt türü olarak da ele alınan eko-turizm açısından Mersin bütünü potansiyel arz etmektedir. Bu bağlamda öne çıkan yerleşimler aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
 Anamur ilçesi; Karalarbahşiş ve Çukurabanoz
 Silifke ilçesi; Mağara ve Kavakköy
 Yenişehir ilçesi, Değirmençay
 Erdemli ilçesi; Küçükfındıkpınarı ve Hacıalanı
 Mezitli ilçesi; Fındıkpınarı
 Toroslar ilçesi; Gözne, Güzelyayla ve Arslanköy
 Çamlıyayla ilçesi; Sebil ve Fakılar

Agro-turizm
Agro-turizm; tarım faaliyetlerini deneyimlemek amacıyla gerçekleştirilen rekreatif eylemleri içeren, tarımsal kaynakların sürdürülebilirlik ilkesiyle turistik amaçlarla kullanılmasını ifade etmektedir. Söz konusu turizm türü özellikle kırsal kalkınma açısından gelir elde etme noktasında önemli bir faaliyettir. Kırsal çevreyle, tarımsal faaliyetlerle bağlantılı bir çiftlikte, kampta veya pansiyonda konaklama, eğitsel gezi, yeme-içme, rasyonel faaliyetler ve çiftlikte ürün ve el sanatlarının satılmasıyla ilişkili faaliyetler bütünü olarak tanımlamaktadır. Yukarıdaki açıklamalardan hareketle tarımın önemli bir unsur olduğu Mersin’in tüm ilçeleri agro-turizm açısından fırsat sunmaktadır.
 Çamlıyayla ilçesi; Sarıkavak
 Tarsus ilçesi; Boğazpınarı
 Gülnar ilçesi; Mollaömerli ve Zeyne
 Mut ilçesi; Hacıahmetli, Dağpazarı, Diştaş yerleşimleri bu bağlamda öne çıkan
yerleşimlerdir.
Kültür Turizmi
Kültür turizmi; doğal alanları, anıtsal ya da sivil mimari yapılarını, sanat ürünlerini, koleksiyonları, kültürel kimlikleri, gelenekleri ve farklı dilleri kapsayan, somut ve somut olmayan kültür mirasının tüm ürünlerini paylaşmayı ve tanımayı amaçlayan bir gezi türüdür. 
Mersin İli; özellikle arkeolojik sit alanları, doğal sit alanları, anıtsal yapılar, sivil mimarlık örnekleri bakımından oldukça zengin bir olması sebebiyle Kültür Turizminin geliştirilmesi için oldukça elverişli bir bölgedir. Bu bağlamda Mersin genelinde;
Tarsus ilçesinde; Sağlıklı, Bozyazı Merkez, Anamur Merkez Sahil Kesimi, Aydıncık Merkez, Mut’un Kozlar mahallesi, Silifke’de Narlıkuyu, Atayurt, Uzuncaburç ve Mağara yerleşimleri, Mezitli Merkez, Akdeniz Merkez, Erdemli’de Limonlu Mahallesinin kuzeyi Kültür Turizminin potansiyel arz ettiği alanlar olarak belirlenmiştir.

Mezitli ilçesinde Alternatif Turizm olanaklarından temel olarak dört turizm türü yer almaktadır. Bunlardan birincisi kültürel turizmdir. Söz konusu turizm türü Mezitli’de arkeolojik alanlarında kümelendiği bölgede konumlandırılmıştır. İkincisi Fındıkpınarı Kırsal Yerleşim Merkezi’nde planlanan eko-turizmdir. Mihrican, Güzle, Yıldırım, Fındıkpınarı ve Bozon Güzlesi çevresinde yayla turizminin gelişmesi öngörülmektedir.
İlçe genelinde planlanan 467 hektarlık Tali Merkez Alanı genellikle önemli anayollar boyunca uzanan konut altı ticaret alanlarından oluşmaktadır. Yaklaşık 9500 hektarlık tarım alanı ve ağırlıklı olarak Narenciye bahçelerinin yer aldığı Mezitli’de üretim ve katma değeri yüksek ürün işleme faaliyetlerinin bir arada yapıldığı, tek elden sevk ve idare edildiği Organize Tarım Alanı planlanmıştır.
Mezitli ilçesi sınırları içerisinde sanayi alanı bulunmamakla birlikte, 114 hektarlık Kentsel Servis Alanı önerisi bulunmaktadır. İlçede planlanması düşünülen 1 adet Atık Su Tesisleri Alanına da plan kararlarında yer verilmiştir

Erdemli ilçesi, Silifke ve Mut ilçeleri arasında en düşük tarım alanı büyüklüğüne sahip (30.008 ha.) ilçedir. Kıyı ve sit alanları varlığı nedeniyle deniz ve kültür turizmi faaliyetlerini destekleyecek konaklama alanlarının geliştirilmesi için turizm alanları öngörülmüştür. Turizm ile ilgili kültürel değerlerin kümelendiği bölgelerde Kültür Turizmi, yayla özelliği gösteren alanlarda (Erdemli ilçe sınırlarının görece geometrik merkezine tekabül eden) yayla turizmi ile eko-turizm alanları önerilmiştir.
Önceden de değinildiği üzere il bütünündeki merkezi konumu, karayolu ulaşım sisteminde erişilebilirlik açısından bağlantıları güçlü bir yerleşme olması nedeniyle havaalanı Erdemli ilçesinde planlanmıştır. İlin artan nüfusu ve gelişen kentsel merkez kimliği nedeniyle sosyal altyapının da güçlendirilmesi gereği doğmuş, bu kapsamda üniversite alanı önerilmiştir.

Silifke İlçesi
Tarımsal faaliyetlerde, özellikle örtü altı yetiştiriciliğinde çilek üretimiyle ön plana çıkan ilçede önceden belirtildiği üzere tarımdan elde edilen gelirin arttırılması amacıyla Yenisu mahallesi kuzeyinde Organize Tarım Alanı önerilmiştir. Arkeolojik sit alanları ve SilifkeMut Karayolu güzergâhı boyunca kuzeye doğru Silifke İlçesi’nde eğimin 500 metrenin üzerine çıktığı yükselti kuşaklarında yayla yerleşmelerinin varlığı kültür ve eko-turizm gibi alternatif turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için önemli olanaklar sunmaktadır. Bu olanakların değerlendirilmesi için ilçe sınırlarında belli bölgelerde farklı turizm türlerinin geliştirilmesi
önerilmiştir. Ayrıca Meryemlik (Aya Tekla), Zeus Tapınağı ve Kilise ve Cennet ObruğuMeryem Ana Kilisesi’nin varlığı inanç turizminin planda yer almasını sağlamıştır. Ayrıca doğa turizmi türlerinden olan rafting Derinçay ile güneydeki Değirmendere arasında gelişebileceği öngörülmektedir. Ayrıca doğal plaj ve kumsal varlıkları değerlendirildiğinde, Göksu Deltası’nın doğusunda günübirlik turizm bölgeleri önerilmektedir.

Anamur ilçesi, Batı Mersin
Planlama Alt Bölgesi içerisinde ikinci en yüksek tarım alanı büyüklüğüne sahiptir. Kıyı ve sit alanları varlığı nedeniyle deniz ve kültür turizmi faaliyetlerini destekleyecek konaklama alanlarının geliştirilmesi için Anamur merkez sahili ve Ören arasında Tercihli Kullanım Bölgesi öngörülmüştür. Bununla birlikte Çukurabanoz ve Karalarbahşiş Kırsal Yerleşme Merkezleri’nde eko-turizm alanları önerilmiştir. Bunun yanı sıra doğa turizmi alt türü olan dalış turizmi ile kültür turizmi alanları Anamur Ören sahil bölümünde planlanmıştır. Böylelikle ilçe tarım sektöründen sonra hizmetler sektörünün de öne çıktığı bir bölge olarak
düşünülmektedir. İlçenin artan nüfusu ve gelişen kentsel merkez kimliği nedeniyle sosyal altyapının da güçlendirilmesi gereği doğmuş, bu kapsamda planda Ören mahallesinde Üniversite Alanı (Anamur Meslek Yüksek Okulu) kurgulanmıştır.

Buna göre;
 Tarsus ilçesi sınırları içerisinde; Bahşiş, Tasçılı, Damlama, Gülek ve Çiçekli,
 Toroslar ilçesi sınırları içerisinde; Güzelyayla, Gözne ve Arslanköy,
 Çamlıyayla ilçesi sınırları içerisinde; Sarıkavak,
 Yenişehir’de; Değirmençay,
 Mezitli’ de Fındıkpınarı ve Kuzucubelen
 Mut İlçesi sınırlarında; Göksu, Sakız, Kavaklı, Kürkçü, Hacıahmetli ve Dağpazarı,
 Silifke’de; Çamlıca, Uzuncaburç ve Mağara
 Erdemli İlçesi’nde de Sarıkaya, Arslanlı, Esenpınar ve Karayakup
 Gülnar ilçesi sınırlarında; Köseçobanlı, Kuskan, Bereket, Zeyne ve Çavuşlar
 Anamur ilçesi sınırları içerisinde Çukurabonoz ve Karalarbahşiş,
 Aydıncık ilçesinde de Duruhan yerleşimleri Kırsal Yerleşim Merkezleri (KYM) olarak
belirlenmiştir.
Belirlenen bu Kırsal Yerleşme Merkezleri, İl bütününde yapılacak olan uygulamalar, çeşitli yatırım kararları adına yapılacak etaplama çalışmalarında mümkün olduğunca öncelik verilmesi gereken mahalleler olacak, bu bağlamda kentin kırsal yerleşmelerinin istenilen düzeyde gelişmesini sağlayacağı gibi aynı zamanda kırsal bölgelerle kıyı alanlarında yer alan mahallelerin ilişkilerinin kuvvetlenmesi de sağlanmış olacaktır.

Ekoturizm Bilgi Hattı: Beytullah Yılmaz ( 0 544 608 84 80 )

Turizm koruma ve gelişim bölgeleri, Turizm Merkezleri; Turizm gelişim alt belgesi, Turizm işletmesi
Turizm tesisi, Turizm Belgesi, Turizm yatırımı belgesi, her ölçekte plan gibi terimlerin anlamını bulabilirsiniz.
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
Tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığımızın önerisi ve Cumhurbaşkanı onayı ile ilân edilen bölgelerdir.
Turizm Merkezleri
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığımızın önerisi ve Cumhurbaşkanı onayı ile ilân edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini ifade etmektedir.
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi
1/25.000 veya daha alt ölçekli plân ile belirlenen, içinde turizm türleri ile kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her türlü teknik ve sosyal alt yapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan, kendi içinde alt alanlara ayrıştırılabilen arazilerdir.
Turizm işletmesi
Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce, birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm tesislerinde faaliyet gösteren ticari işletmelerdir.
Turizm tesisi
Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisler ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarıdır.
Turizm belgesi
Turizm yatırımı belgesi, ana turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesini ifade eder.
Turizm yatırımı belgesi : Yönetmelikle nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlığımızca yatırım aşamasında verilen belge.
Turizm işletmesi belgesi: Yönetmelikle nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlığımızca işletme aşamasında verilen belge.

Kısmi turizm işletmesi belgesi: Yönetmelikle nitelikleri belirtilen faaliyeti gösteren, tür ve sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış tesis için, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak Bakanlığımızca verilen belge.
İmar Planları
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde turizm sektörünün ekolojik ve ekonomik verimliliği ve sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültür ve turizme dönük kullanımların ağırlıklı olduğu bölgelerdeki koruma ve gelişmeyi sağlamak, kısa ve uzun dönemli ilke ve hedefler ile mekansal stratejileri belirlemek üzere hazırlanan bu Yönetmelikte tanımlanan çeşitli ölçeklerde fiziksel planlardır.
Turizm Yatırımın Türleri
Asli Konaklama Tesisleri
Oteller
Moteller
Tatil Köyleri
Pansiyonlar
Kampingler
Apart Oteller
Hosteller
Yeme - İçme ve Eğlence Tesisleri
Lokantalar
Kafeteryalar (Müstakilen belgelendirilememektedir)
Eğlence Yerleri (Müstakilen belgelendirilememektedir)
Sağlık ve Spor Tesisleri
Termal Turizmi Tesisleri
Termal Konaklama Tesisleri
Termal Kür Tesisleri
Sağlıklı Yaşam Tesisleri
Yüzme Havuzları
Spor Tesisleri
Golf Tesisleri
Kongre ve Sergi Merkezleri
Rekreasyon Tesisleri
Eğlence Merkezleri
Temalı Parklar
Günübirlik Tesisleri
Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri
Kırsal Turizm Tesisleri    Çiftlik Evi-Köy Evi
Yayla Evi
Dağ Evi
Özel Tesisler
Özel Tesisler (Tescilli Kültür Varlığı niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilenler
dışındaki özel tesislere Turizm Yatırımı Belgesi verilmez)
Butik Oteller
Bileşik Tesisler
Turizm Kentleri
Turizm Kompleksleri
Tatil Merkezleri
Zincir Tesisler
Personel Eğitim Tesisleri
Diğer Tesisler    Mola Noktaları
Yüzer Tesisler
Tatil Siteleri ve Villaları
    B Tipi Tatil Siteleri
    A Tipi Tatil Siteleri (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya  Turizm Merkezleri içinde yer almayan tatil sitelerine Turizm Yatırımı Belgesi verilmez.) Yat Turizmi Tesisleri (Yat Turizmi Kapsamında)    * Yat Yatırımı ve İşletmeciliği * Yat Limanları Yatırımı ve İşletmeciliği

EKOTURİZM PROJELERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLEŞİME GEÇİP BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

0 544 608 84 80

Tüm Ekoturizm Haberlerini okumak ve Tüm Türkiye nerelerde ekoturizm projesi yapılabilir öğrenmek için bu linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Link; https://www.haritahaber.com/ekoturizm

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.