Ekoturizm Haber Girişi : 01 Haziran 2022 23:48

Ekoturizm Projesi planlama ilkelerine aykırı değildir.

Doğru bilgilendirme açısından açıklama yapılması zorunlu olmuştur.
Ekoturizm Projesi planlama ilkelerine aykırı değildir.

Konunun tüm muhatapları açıklama yapmış olmasına rağmen; Yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan şahsıma ve aileme ilişkin yürütülen karalama kampanyasına ilişkin olarak kamuoyunun ve sizlerin doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur.

haber arası detay

 

Manisa ili Yunusemre ilçesi Karakoca mahallesi 101 ada 291 Parsel de Büyükşehir Meclisince onaylanan ve dava konusu yapılan 1/1000 ölçekli imar planını onaylanabilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planının kanunen yapılması zorunluluğu vardır. Bu kapsamda ilk mülk sahibi tarafından 03.06.2021 tarihinde toplam 16 adet kamu kurum ve kuruluşunun uygun görüşleri alınarak çizilen Eko-Turizm amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklif dosyası Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere ilgili kurumlara iletilmiştir ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı mekânsal planlar yapım yönetmeliği ve ilgili kamu kurumları görüşleri doğrultusunda teklif plan incelenerek belediye meclisince onayına sunulmuştur.

Belediye Meclisince 13.07.2021 tarihli 402 sayılı karar ile Eko-Turizm amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı imar komisyonunda bulunan AK Parti, MHP,  CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin tamamının olumlu görüşleri ile hazırlanan komisyon raporuna istinaden,  AK Parti MHP, CHP, İYİ Parti ve BBP meclis üyelerinin tamamının uygun görüşü ile Belediye Meclisince onaylanmıştır.

İmar planı askı sürecindeyken aynı zamanda CHP Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi olan Mimar Ahmet Anıl Ceylan tarafından askıda imar planına parselin kadastral yolunun olmadığı Orman Müdürlüğünden yol izni alarak yapıldığı, orman kanununda 17. ve 18. Maddelerine aykırı olarak bu planın onaylandığına dair itiraz edilmiş ancak CHP’li üyenin itirazı AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve BBP’nin oybirliği ile reddedilmiştir.

Söz konusu itiraz, Büyükşehir Belediye Meclisine getirilmiş ve İmar Komisyonunda bulunan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerince itiraz, oy birliğiyle reddedilerek Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuştur. Yine belediye meclisince 12.10.2021 tarihli 566 sayılı meclis kararıyla AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve BBP olmak üzere tüm meclis üyelerinin uygun görüşüyle yapılan itiraz reddedilmiştir.

1/5000 ölçekli ekolojik turizm amaçlı nazım imar planı belediye meclisinde bulunan tüm partilerin ve tüm meclis üyelerin tamamının kabulüyle kesinleşmiştir.

Yine 1/5000 ölçekli imar planı kesinleşmesine müteakip yine ilgili mal sahibi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Eko-Turizm amaçlı imar planı Yunusemre Belediye Meclisine sunulmuş. Yunusemre Belediye Meclisince İYİ Parti ve CHP’nin red oyu, AK Parti ve MHP’nin kabul oyuyla oy çokluğuyla onaylanmış ve 1 ay süreyle askıya çıkan imar planına itiraz gelmemiş ve kesinleşmiştir.

Yasa gereği onaylanan plan Büyükşehir belediyesine iletilmiş olup Büyükşehir Belediyesince de Meclis gündemine alınmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisi CHP ve İYİ Parti gruplarının red oyu, MHP, AK Parti ve BBP’nin kabul oylarıyla onaylanmıştır. Onaylanan imar planı bir ay süreyle askıya çıkmış. Askıya herhangi bir itiraz gelmemiş ve kesinleşmiştir.

Ancak her ne hikmetse, 1/5000 ölçekli Eko-Turizm amaçlı nazım imar planında uygun oyu kullanan CHP’li meclis Üyesi Bülent Mersinli tarafından 1/1000 ölçekli imar planına karşı parselin yola cephesinin bulunmadığı ve orman kanuna aykırı olarak planladığı gerekçesiyle dava açılmıştır. Ancak, aynı gerekçelerle Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi olan Mimar Ahmet Anıl Ceylan tarafından yapılan itiraz davayı açan CHP’li Meclis Üyesi Bülent Mersinli’nin de bulunduğu toplantıda oybirliği ile Büyükşehir meclisince reddedilmiştir. Yaşanan bu tutarsızlığa anlam verebilmek mümkün değildir.

Taraflarca yapılan basın açıklamasında iddia edilen konuların detaylarına girilecek olunursa, söz konusu parselin kadastral yola bir cephesinin bulunmadığına yönelik iddia ile ilgili Manisa Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylanan belgeler ile iddiaların mesnetsiz gerçek dışı olduğu tartışmasızdır.

Yine anılı parselin tarım alanı olduğuna dair iddia ile ilgili Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 20.04.2021 tarihli 1223131 sayılı yazıda, Karakoca Mahallesi 101 ada 291 nolu parselde kurulu marjinal tarım arazisi vasfındaki eko turizm amaçlı imar planı yapılması Manisa Valiliğince uygundur ifadeleri bulunmaktadır. 20.05.2021 tarih 1166969 sayılı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görüşünde ise, söz konusu parselin 6831 sayılı orman kanuna göre orman sayılmayan yerlerden olduğu belirtilmiştir. İlgili yazılar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kamuoyuna sunulmuştur.

Manisa Büyük Şehir Belediyesi, teknik ekibi, belediye meclisi, imar komisyonu ve belediye çalışanları; hiçbir zaman imar planına gelen taleplerde, mülkiyet sahibinin kim olduğuna bakmadan, taleplerin kanun ve yönetmeliğe uygun olup olmadığını incelemektedir. Bu kapsamda yer sahibinin kimliği üzerinden tartışma oluşturmak, etik ve ahlaki ilkelere uygun olmamaktadır. Yapılan her işlem belediyemiz ve belediye meclisince kanun ve mevzuatlar çerçevesinde uygulanmaktadır. 

Karakoca Mahallesine hizmet verilmediğine yönelik iddiaların da asılsız olduğu bizzat Karakoca Mahallelilerinin tepkilerinden de anlaşılacağı üzere sabittir.

Konu hakkında en ufak bir bilgisi olmayan, mevzuattan, prosedürlerden habersiz ve bilgisiz bu çevreler çamur at izi kalsın politikalarının artık Ülkemizde itibar görmediğinin de farkında değillerdir. Amaçları partilerinde bir yerlere gelmek olduğu açıkça belli olan bu kişi ve veya kişilerin bugüne kadar Manisa ve Manisalı için ürettiği bir proje mi vardır? Şahsım, Belediyelerimiz ve/veya kamuoyu ile paylaştıkları bir proje yoktur. Manisa ve Manisalıyı yüceltecek, Manisa’nın sosyal, ekonomik, düşün ve/veya yazın hayatına sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla kendilerini düşürdükleri durum dışında hiçbir katkıları yoktur. Yıllardır Manisa’ ya ve Manisalılara verdiğimiz hizmetler ortada iken kendi itiraflarından anlaşılacağı üzere pusuya yatarak yanlış ve eksiklik aramaktadırlar, sadece bulduk sandıklarının ne olduğunu doğru tahlil edebilecek yetkinlik ve yeterlilikte değildirler. Bu yüzden de Manisa ve Manisalılar merak etmesinler ne Ülkenin ne de Manisa’mızın geleceğinin ve yönetimini bu zihniyetin ellerine bırakmak niyetimiz yoktur.

Tarafımın Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı sıfatından dolayı, siyasi rant peşinde koşan birtakım çevrelerce Kızımı da hedef göstermişlerdir. Sonrasında Türk Aile değerlerinin hiçe sayan, siyasi üsluba ve ahlaka yakışmayan paylaşımlar devam etmiştir. Yine paylaşımlar ile Yüce Türk Adaleti töhmet altında bırakılmakta, Sayın Cumhurbaşkanına alenen hakaretler edilmekte ve tarafıma iftiralar atılmakta hakaretler edilmekte, aile adımı lekeleyen bir takım asılsız iddialar öne sürülmektedir.  Bu konuyu servis eden siyasilerle ve konunun diğer paydaşları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca bu kişilerle ilgili olarak meslek birliklerine gerekli şikayetler de de bulunulacak ve tazminat davaları da açılacaktır.


Madde 8.4.9. EKO-TURIZM ALANLARI "
8.4.9.1. Alt Ölçekli Planlarda Belirlenebilecek Olan Bu Alanlarda; Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olan, Turizme Dönük, Ekolojik Yapı İle Bütünleşik Butik Oteller, Pansiyonlar, Konutlar (Çiftlik Evi, Dağ Evi Vb.), Günübirlik Tesisler, Sağlıklı Yaşam Tesisleri, Spor Tesisleri, Satış Üniteleri Ve Gerekli Sosyal Donatı Alanları Yer Alabilir.
8.4.9.2. Yapılacak Yapılarda Doğal Yapı Ve Geleneksel Mimari Dokunun Korunması Sağlanacaktır. 8.4.9.3. Bu alanlarda yapılaşma koşulları: maks. emsal=0,10 maks. bina yüksekliği=7,50 m. (2 kat) yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğü=5.000 m2'dir." belirtilen hükümler ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu, bu kanunun ilgili yönetmelikleri ve mer'i mevzuat kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve izinlerine göre değerlendirilmesi gerektiği,
• Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tescilli tabiat varlıkları ve doğal sit envanterinde yapılan inceleme neticesinde, plan teklifine konu alanın Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karakoca Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları içerisinde kaldığının tespit edidiği,
• Plan onama sınırının doğal sit alanı içerisinde kalması durumunda; 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik" te yer alan Doğal Sit Alanlarında Yapılacak Koruma Amaçlı İmar Planlarına ilişkin 5-(1)-d) maddesi kapsamında plan teklifine ilişkin etaplama paftası ve gerekçeli açıklama raporunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilmesi, iletildikten sonra etaplama paftasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmesine müteakip olarak söz konusu plan teklifi; "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği", "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik" ve bu yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 2014/23 sayılı "Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge" ve bu Genelgenin Ekleri doğrultusunda hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)ne iletilmesi durumunda değerlendirilebileceği, bildirilmiştir.

Alanın kent ve köy yaşamına olan yakınlığı, etrafını çevreleyen orman alanları ve tarım alanlarının varlığı kentin karmaşasından uzaklaşmak isteyen ve deniz-güneş tatili gibi klasik tatil türleri yerine alternatif turizm faaliyeti arayışında olan insanlar için alanı cazip hale getirmektedir.
Sahip olduğu iyi ulaşım olanakları ve doğal çevre, planlama alanını eko turizm ve kırsal turizm açısından amaçlı faaliyetler açısından elverişli kılmaktadır. Alanda da bu potansiyelin değerlendirilmesi için Eko turizm amaçlı bir düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda alanın üst ölçekli planlardaki durumu incelenmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş talep edilmiştir. Alan üst ölçek plan olan 1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında Doğal Sit Alanı ve Tarım Alanı olarak belirlenmiş bölge içerisinde bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen görüş yazısında alanın bir bölümünün Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları içerisinde kaldığı belirtilmiştir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verilen görüş yazısında ise alanın kuru marjinal tarım arazisi durumunda olduğu ve Eko Turizm amaçlı turizm tesis alanının yapılmasında sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. 

8.4.9.1. Alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olan, turizme dönük, ekolojik yapı ile bütünleşik butik oteller, pansiyonlar, konutlar (çiftlik evi, dağ evi vb.), günübirlik tesisler, sağlıklı yaşam tesisleri, spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir.

PLAN NOTLARI
1. Planlama alanında Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olan, turizme dönük, ekolojik yapı ile bütünleşik butik oteller, pansiyonlar, konutlar (çiftlik evi, dağ evi vb.), günübirlik tesisler, şarap evleri, sağlıklı yaşam tesisleri, spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir.
2. Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması esastır. 3. Alanda yapılaşma koşulları: Emsal=0,10 Yençok (maks. bina yüksekliği) =7,50 m. yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğü=5.000 m2 olarak uygulanacaktır. 4. İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerine Uyulacaktır.
5. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez. Yapılanma Koşulları; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirtilecektir. 6. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından …. tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etüd raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır. 

7. Yapılacak faaliyetler esnasında;
- 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu ve bağlı Tüzük ve Yönetmeliklerine,
- 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine,
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
- 03.05.2019 tarih ve 30763 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşkın ve Rusubat Kontrolü Yönetmeliği,
- Atık Yönetimi Yönetmeliği,
- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,
- 2006/27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi,  ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır.
8. Planlama alanında;
- Manisa Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün; 20.04.2021 tarih ve E69335303-230.99-1223131 sayılı,
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün; 23.03.2021 tarih ve
E-54495999-754-1089404 sayılı,
- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün; 31.03.2021 tarih ve E-94298361-220.99-14369 sayılı, görüş yazılarında belirtilen esaslara uyulacaktır.
9. Yapılacak çalışmalar sırasında 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yasası kapsamına giren herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı yasanın 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en geç üç gün içerisinde ilgili mülki Amirliğe veya Müze Müdürlüğüne haber verilecektir. 10. Burada belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve bağlı yönetmeliklerine uyulacaktır. 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.