Aydın Muğla Denizli Ekoturizm Şartları Değişti; 19 Aralık 2022

Aydın Muğla Denizli Ekoturizm Şartları Değişti; 19 Aralık 2022
Kat yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenir.
Aydın Muğla Denizli Ekoturizm Şartları Değişti; 19 Aralık 2022

Türkiye tüm iller dahil olmak üzere arazilerinizi arsa karşılığı imara açıyoruz. Arazi sahiplerinden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Arsa payı oranını arazinin konumu ve değeri üzerinden belirliyoruz. Herhangi bir başırısızlık durumunda tüm masraflar bizden çıkmış oluyor. İmar çalışmaları devam ederken arazi sahibi cayma hakkını tazminat ödemek şartı ile sonlandırabiliyor. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Beytullah Yılmaz - 0 544 608 84 80 

haber arası detay

EKO-TURİZM ALANLARI: DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUYARAK, BU ALANLARDA VE ÇEVRESİNDE YAŞAYAN NÜFUSUN SOSYO-EKONOMİK GELİŞİMİ İÇİN KAYNAK YARATABİLEN ALTERNATİF TURİZME DÖNÜK, DOĞAL YAŞAMA AKTİF KATILIMIN SAĞLANABİLDİĞİ, ÇEVREYE DUYARLI ALANLARDIR. 

Eko-turizm Alanları" plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.
Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın “8.4.12. Eko-Turizm Alanları” başlığı altında yer alan plan hükümleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 25.05.2021 tarihli ve 2021/08-22 sayılı kararı doğrultusunda 12.04.2022 Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile düzenlenmiştir.

12.04.2022 onay tarihli Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde 25 adet itirazda bulunulmuştur. Bu çerçevede 12.04.2022 onay tarihli ÇDP Değişikliği öncesinde ilgili idaresine eko turizm alanı amaçlı imar planı/ imar planı değişikliği için başvuru yapılmış ancak henüz sonuçlanmamış başvurular ile eko-turizm amaçlı onaylı imar planlarında yapılacak değişiklik taleplerine yönelik hususlara açıklık getirilmesi; eko-turizm ilke kararlarında yer alan eko turizm faaliyetinin yapılacağı taşınmazlarda, yapılaşma koşulları açısından, söz konusu faaliyete katkı sağlama ve alan üzerinde gerçekleşecek ekoturizm faaliyetlerinin mekânsal birlikteliğinin sağlanması ihtiyacı ortaya çıktığından, bu alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca alınan 05.09.2022 tarihli ve 2022/11-01 sayı ilke kararı doğrultusunda işlem gerçekleştirilmesi ve 12.04.2022 onay tarihli ÇDP Değişikliğine yapılan itirazlardan kabul edilenlere ilişkin düzenleme yapılması amacıyla Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın “8.4.12. Eko-Turizm Alanları” hükmünün;
“8.4.12. Eko-Turizm Alanları
8.4.12.1. Bu plan ile belirlenen veya alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun, ekolojik yapı ile bütünleşik kırsal turizm tesisleri ile bunlara hizmet veren spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir. Bu alanlarda yer alacak konaklama tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik uyarınca “kırsal turizm tesisleri” olarak belgelendirilecektir.
8.4.12.2. Eko-turizm alanları için öncelikle imar planını onaylamaya yetkili idareye başvurulur. Başvuruların değerlendirilebilmesi için yetkili idarece Bakanlık/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü dahil ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınması zorunludur 

8.4.12.3. Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması sağlanacaktır.
8.4.12.4. Eko-turizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda uygulama öncesi toplam alan büyüklüğü en az 15.000 m2 olacaktır. Bu alanlarda uygulamalar ada bazında yapılacak, alanın toplam yüzölçümünün en az
%30’luk bölümü, yapı yapılmayacak şekilde açık alan olarak planlanacaktır. Bu alanlarda min. İfraz şartı 10.000 m2 ’dir. 20.000 m2 üzerinde büyüklüğe sahip alanlar ise toplam inşaat alanı 2.000 m2 ’yi
geçmeyecek şekilde düzenlenecektir.
Bu alanlarda yapılaşma koşulları: Emsal=0,10; Yençok: 2 kattır. Kat
yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak
belirlenir. Bu tesislerde en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum
katlarda konaklama üniteleri yer alamaz. Bodrum katta yalnızca bakım
ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler yer alabilir. Ayrı yapılar
olarak düzenlenen konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana
yapıda yer alabilir.
8.4.12.5. Bu alanlarda yer alacak turizm belgeli konaklama tesisi tek bir
bağımsız bölüm olacaktır. Bu alanlardaki konaklama birimleri üzerinde
devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis
edilemez.
8.4.12.6. Konaklama tesisi için yetkili idareden işyeri açma ve çalışma
ruhsatı alınması sonrasında ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm işletmesi belgesi ilgili
idaresine ibraz edilecek ve bu plan hükmünün yetkili idare tarafından
takibi ve denetimi yapılacaktır.
8.4.12.7. 12.04.2022 tarihinden önce, ilgili kurum ve kuruluşlardan
görüş alma süreci başlatılarak ilgili idaresine yapılan eko turizm amaçlı
imar planı başvuruları, eko turizm amaçlı onaylı imar planlarında emsal
ve yoğunluk artışı ve sınır değişikliğini içermeyen imar planı değişiklik
başvurularına yönelik iş ve işlemler, 12.04.2022 onay tarihli eko turizm
amaçlı çevre düzeni planı hükmü değişikliği öncesinde belirtilen koşullar
doğrultusunda ilgili idaresince “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”
kapsamında değerlendirilir.”
şeklinde düzenlenmesi hususu ile 25 adet itirazın değerlendirilmesine
yönelik Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı Değişikliği hazırlanmıştır. 

8.4.12. EKO-TURİZM ALANLARI
8.4.12.1. BU PLAN İLE BELİRLENEN VEYA ALT ÖLÇEKLİ PLANLARDA
BELİRLENEBİLECEK OLAN BU ALANLARDA; TURİZM TESİSLERİNİN
NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYGUN, EKOLOJİK
YAPI İLE BÜTÜNLEŞİK KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İLE BUNLARA HİZMET
VEREN SPOR TESİSLERİ, SATIŞ ÜNİTELERİ VE GEREKLİ SOSYAL DONATI
ALANLARI YER ALABİLİR. BU ALANLARDA YER ALACAK KONAKLAMA
TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK UYARINCA “KIRSAL
TURİZM TESİSLERİ” OLARAK BELGELENDİRİLECEKTİR.
8.4.12.2. EKO-TURİZM ALANLARI İÇİN ÖNCELİKLE İMAR PLANINI ONAYLAMAYA
YETKİLİ İDAREYE BAŞVURULUR. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ
İÇİN YETKİLİ İDARECE BAKANLIK/ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İL MÜDÜRLÜĞÜ DAHİL İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARDAN UYGUN GÖRÜŞ
ALINMASI ZORUNLUDUR.
8.4.12.3. YAPILACAK YAPILARDA DOĞAL YAPI VE GELENEKSEL MİMARİ DOKUNUN
KORUNMASI SAĞLANACAKTIR.
8.4.12.4. EKO-TURİZM ALANI OLARAK BELİRLENEBİLECEK ALANLARDA UYGULAMA
ÖNCESİ TOPLAM ALAN BÜYÜKLÜĞÜ EN AZ 15.000 M2 OLACAKTIR. BU
ALANLARDA UYGULAMALAR ADA BAZINDA YAPILACAK, ALANIN TOPLAM
YÜZÖLÇÜMÜNÜN EN AZ %30’LUK BÖLÜMÜ, YAPI YAPILMAYACAK ŞEKİLDE
AÇIK ALAN OLARAK PLANLANACAKTIR. BU ALANLARDA MİN. İFRAZ ŞARTI
10.000 M2’DİR. 20.000 M2 ÜZERİNDE BÜYÜKLÜĞE SAHİP ALANLAR İSE TOPLAM
İNŞAAT ALANI 2.000 M2’Yİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR.
8.4.12.5. BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI: EMSAL=0,10; YENÇOK: 2 KATTIR.
KAT YÜKSEKLİKLERİ YÖRESEL, COĞRAFİ KOŞULLAR VE İKLİM KOŞULLARI
DİKKATE ALINARAK BELİRLENİR. BU TESİSLERDE EN FAZLA BİR BODRUM
KATI YAPILABİLİR. BODRUM KATLARDA KONAKLAMA ÜNİTELERİ YER
ALAMAZ. BODRUM KATTA YALNIZCA BAKIM VE İŞLETME İHTİYAÇLARINI
KARŞILAYACAK ÜNİTELER YER ALABİLİR. AYRI YAPILAR OLARAK
DÜZENLENEN KONAKLAMA BİRİMLERİNDE BODRUM KAT SADECE ANA
YAPIDA YER ALABİLİR.
8.4.12.6. BU ALANLARDA YER ALACAK TURİZM BELGELİ KONAKLAMA TESİSİ TEK BİR
BAĞIMSIZ BÖLÜM OLACAKTIR. BU ALANLARDAKİ KONAKLAMA BİRİMLERİ
ÜZERİNDE DEVRE MÜLK, KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ GİBİ ŞERHE
KONU HAKLAR TESİS EDİLEMEZ.
8.4.12.7. KONAKLAMA TESİSİ İÇİN YETKİLİ İDAREDEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA
RUHSATI ALINMASI SONRASINDA RUHSAT TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YIL
İÇERİSİNDE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN ALINACAK TURİZM
İŞLETMESİ BELGESİ İLGİLİ İDARESİNE İBRAZ EDİLECEK VE BU PLAN
HÜKMÜNÜN YETKİLİ İDARE TARAFINDAN TAKİBİ VE DENETİMİ
YAPILACAKTIR.
8.4.12.8. 12.04.2022 TARİHİNDEN ÖNCE, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARDAN GÖRÜŞ
ALMA SÜRECİ BAŞLATILARAK İLGİLİ İDARESİNE YAPILAN EKO TURİZM
AMAÇLI İMAR PLANI BAŞVURULARI, EKO TURİZM AMAÇLI ONAYLI İMAR
PLANLARINDA EMSAL VE YOĞUNLUK ARTIŞI VE SINIR DEĞİŞİKLİĞİNİ
İÇERMEYEN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK BAŞVURULARINA YÖNELİK İŞ VE
İŞLEMLER, 12.04.2022 ONAY TARİHLİ EKO TURİZM AMAÇLI ÇEVRE DÜZENİ
PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR
DOĞRULTUSUNDA İLGİLİ İDARESİNCE “MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM
YÖNETMELİĞİ” KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR

8.35.5. AYDIN-MERKEZ TRALLEİS-PAŞA YAYLASI ÖZEL PLANLAMA ALANI
8.35.5.1. BU ALAN AYDIN İL MERKEZİ KUZEYİ, TABAKHANE DERESİ ÇEVRESİ
VE PAŞA YAYLASI’NI KAPSAMAKTADIR.

8.35.5.2. BU ALANDA, REKREATİF AMAÇLI TESİSLER İLE YAYLA TURİZMİ VE
EKO-TURİZM GELİŞİMİ DESTEKLENECEKTİR.

Yorum Yaz