Ekoturizm Haber Girişi : 08 Ekim 2021 18:09

Seferihisar'da Turizm’de ekolojik markalaşma

Seferihisar Ekoturizm odakları ile büyük ivme yakalayabilir.
Seferihisar'da Turizm’de ekolojik markalaşma

İzmir Seferihisar ilçesi Ekoturizm odakları için en önemli merkezlerden biridir. Bu bölgede ekoturizm ile turizm sezonunu yılın 12 ayına yaymak mümkündür. Seferihisar Belediyesi 2012 yılından beri ekoturizm üzerine yapmış olduğu çalışmalar bulunmaktadır. 

haber arası detay

Turizm’de ekolojik markalaşma ; Yeni gelişen ekoturizm felsefesi, çevreden ekonomiye, siyasetten kültüre kadar yaşamın her alanında artık daha fazla egemen olmaktadır. Taleplerde ki hızlı artış ekonomik olarak gelişmekte olan ülkeleri de alternatif turizm arayışına dolayısıyla “eko-turizm”e yönlendirmektedir. Doğal ve kültürel çevrenin korunması ve geliştirilmesi turistik çekiciliği de büyük ölçüde arttırmaktadır.

Küçük kentlerin geleneksel yapılarını korumaları, arabaların şehir merkezlerinden çıkarılması,  yerel ürünleri tüketilmesini sağlamak, teşvik etmek ve bununla birlikte sürdürülebilir enerji kullanımını desteklemek gibi kavramlar alternatif turizm türlerine daha fazla yönelmeyi ve yeni trendlerin oluşmasını sağladı. Günümüzde yeni bir turizm hareketi gibi algılanabilecek olan Cittaslow,  (Sakin Şehir) bu gelişmelere paralel olarak ortaya çıkmıştır.

Dünya’da da olduğu gibi doğal yaşam alanlarına olan ilgi,  geleneksel beslenme, yenilenebilir enerji kaynakları, daha çok yeşil alana olan ihtiyaç ülkemizde de Cittaslow hareketinin hızla gelişmesine ve buna aday pek çok yerel yönetimlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  Bu yeni trend aynı zamanda kentsel eko-turizm ile de paralellik göstermektedir.

Bunun yanında çevre duyarlı turizm ürünleri, bu olguyu destekler nitelikteki pek çok çevreyi korumaya yönelik projeyi de harekete geçirmiştir. Eko-Etiketleme; gönüllü yapılan bir sistem olup, karşılaştırıldığı diğer ürünlere nazaran çevreye daha az zararlı olduğu kabul edilen ürünlere bir ödül olarak verilmektedir Bunların başında uluslar arası bir etiket olan “Mavi Bayrak” ve ulusal etiket olarak çevre duyarlı tesislere verilen “Yeşil Yıldız” uygulaması sayılabilir. Gönüllüğü esas alan benzeri etiketleme (sertifikasyon) yönetimleri aracılığı ile eko-turizm için bazı standartlar geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak kontrolsüz turizm gelişimine bağlı doğal kaynak baskısını sınırlamak mümkün olabilecektir.

Seferihisar’da çalışmaları sürdürülen “Cittaslow”  hareketi uluslar arası kabul gören bir kalkınma modeli olup turizm açısından rekabet gücünü artırarak sürdürülebilirliliği destekleyecek nitelikte bir yol haritası niteliğindedir. “Cittaslow” aynı zamanda iyi bir eko-turizm modelidir. Sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için gönüllülük felsefesine dayalı faydalanıcılar arasında ticari engeller yaratmayan, sağlıklı rekabet ve avantaj ortamı sağlayan etiket(sertifikasyon) yöntemleri aracılığı ile bazı standartlar geliştirmeye yönelik araştırma ve çalışmalar yapılırken eko-turizmin yapılanması da desteklenmiş olur.

TURİZMDE EKOLOJİK MARKALAŞMA PROJESİ

Türkiye’nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanını taşıyan Seferihisar ilçesi sürdürülebilirlik çalışmaları ile özellikle son yıllarda Türkiye’nin en ilgi duyulan ilçelerinden biri olmayı başarmıştır. Yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler eşliğinde İzmir’de ekoturizm modelinin başarıya ulaşabileceğinin en iyi örnekleri Seferihisar’da görülebilmektedir. Ancak sadece ekoturizm modelini uygulamak, küreselleşen dünyada yeterli olmamakta üretilen ürün ve hizmetlerin ekolojik anlamda markalaşmasını da sağlamak gerekmektedir.

Bu anlamda, Seferihisar’da yürütülen doğa dostu hareketler ile Seferihisar’ın sahip olduğu yerel üretim ve hizmet çeşitliliğinin uluslar arası standartlara kavuşturularak markalaşmasını sağlamak üzere İzmir Kalkınma Ajansı tarafından İzmir ili kaynaklarının tespiti,  kaynakların doğru kullanımı ve bölgesel gelişmeyi teşvik etmek üzere 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında yürütülen ‘’Turizmde Ekolojik Markalaşma Projesi’’ Seferihisar Kaymakamlığı, Seferihisar Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği ve Seferihisar Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilmiştir.

Tarım ve turizm sektör öncüleri ile birlikte yürütülen bu projede, ekoturizm ilgililerine doğru stratejilerin geliştirilmesi ve Seferihisar doğal kaynaklarının sürdürülebilir kılınarak markalaşma sürecinde doğru yol almasını sağlamak üzere akademik çalışmalar ile bilimsel temellere oturtulan bir sektör analizi ortaya çıkartılmıştır.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ ÇEVRE DOSTU KÜÇÜK TESİSLER ÖDÜLÜ:

Turizmde Ekolojik Markalaşma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Seferihisar Belediyesi 04.07.2012 tarih ve B.05.O.MİD.4.35.80.00.00.05/91 Karar No’lu Meclis Kararı ile belirlenen standartlara uyum ve gerekli başvuru evraklarını sağlayan yeme-içme ve konaklama tesislerine verilmesi kararlaştırılmıştır.

Seferihisar Belediyesi Çevre Dostu Küçük Tesisler Ödülü Standartları enerji yönetimi, su yönetimi, atık azaltma ve geri dönüşüm yönetimi, hava kalitesinin arttırılması yönetimi konularında belirlenmiş olup, standartlar şöyle özetlenebilir:

•    Tesis yönetimi çevre denetimlerini yapmak ve bir çevre yönetimi sistemi kurmak amacıyla düzenli çevre denetimleri gerçekleştirmek üzere tesis çalışanlarıyla işbirliği yapmalıdır.
•    Yeterli miktarda ve iyi kontrol edilen çöp kutuları ve/veya çöp konteynırı olmalı ve taşıyıcı bir araçla toplanıp belli bir alana bırakılmalıdır.
•    Tesislerde kağıt, plastik, metaller gibi geri dönüşülebilen atıklar için ayrı ayrı toplama imkanı olmalıdır.
•    Tesisler imar planına uygun ve bakımlı, doğal ve yapay çevre ile bir bütünlük içinde olmalıdır.
•    Yeterli miktarda temiz sağlık olanakları, duş ve içme suyu bulunmalı atık sular lisanslı bir arıtma tesisine ulaştırılmalıdır.
•    Sürdürülebilir taşıma araçlarının kullanımı teşvik edilmelidir.
•    Özel olarak düzenlenmiş alanların dışında araç kullanımı ve park yapılmasına izin verilmemelidir.
•    Tehlikeli atıklar için (atık ve yanık yağlar, boya ve vernik kalıntıları, eski pil ve aküler, flourasan ve lambalar) yeteri miktarda, iyi tanımlanmış ve ayrı ayrı toplama imkanları bulunmalıdır. Toplanan atıklar lisanslı bir toplama merkezine götürülmelidir.
•    İyi, temiz, adil, gıda kullanımına önem verilmelidir.

Seferihisar: Seferihisar ilçe sınırları içinde gerek ilçe merkezinde ve gerekse Doğanbey ve Ürkmez bölümlerinde genel olarak gözlemlenen gelişme ikinci konut niteliğindedir. Yazlık nüfus değerlerinin hesaplanan değerlerin oldukça üstünde olduğu bu yerleşmelerde, projeksiyon sonuçları da Türkiye ortalamalarının oldukça üstünde bir artış oranına karşılık gelmektedir. Bunun nedeninin, sayım dönemlerinin bir bölümünde yazlık nüfusun da sayıma katılmış olmasıdır. Bölgede gelecekte turizm açısından önemli gelişmelerin yaşanması olasılığı da dikkate alınarak Seferihisar İlçesinde 2025 hedef yılı için 88.000 kişilik nüfus kabulü belirlenmiştir

 


Seferihisar Planlama Kararları

Çeşme-Alaçatı bölgesindeki gelişmeler, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları ile ortaya çıkmıştır. Plan kararlarının tercihli turizm ve ikinci konut alanı olarak düzenlenmiş olması, tercihin arazi sahiplerine bırakılmış olması, bu alanların genel olarak ikinci konut yapılaşmaları ile dolmasına neden olmuştur. İzmir'in diğer kıyı alanlarından; Özdere, Gümüldür, Ürkmez, Doğanbey, Seferihisar aksında, yerleşim merkezlerinin dışında var olan turizm tesislerinin sayısı da oldukça azdır. 

SEFERİHİSAR: Seferihisar ilçe merkezinde 2025 yılı nüfusu 88.000 kişi olarak kabul edilmiştir. Bu nüfusa, büyük alan kaplayan ikinci konutlarda yaşayan yazlık nüfus dahil  İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı edilmemiştir. İkinci konutların yer aldığı tercihli kullanım alanları, onaylı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları doğrultusunda düzenlenmiş, sit alanı sınırlarındaki değişimler doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır.
İzmir yolu üzerinde ortaya çıkan yapılaşma talepleri dikkate alınmış, mevzii imar planları ile yapılaşmış alanlar ile Seferihisar ilçe merkezini bütünleştirecek, karayolu çevresinde yola yönelik tesisler ile kentin kuzeybatısında yoğun olarak bölgesel gereksinim duyulan sosyal donatı alanlarının da yer alacağı gelişme alanı düzenlemesi yapılmıştır. Yerleşmenin güneyinde, jeotermal kaynaklara en yakın bölümde, turizm alanı
gereksiniminin tarım alanlarına olumsuz etkisini engelleyecek biçimde, tarım alanı niteliği olmayan bir bölgede, askeri alan sınırındaki alanlarda turizm alanı düzenlemesi yapılmış, jeotermal kaynakların da kullanıldığı farklı turizm türlerinin alt ölçekte bir arada planlanacağı alan düzenlenmesi amaçlanmıştır. Turizm alanlarında yapılanma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir. 

ÖZEL MÜLKİYETE EKOTURİZM İMAR PLANI YAPILABİLİR Mİ?

Alt ölçek planların yapılması şartı ile; Ekoturizm niteliğinde kullanımlar; Kırsal Turizm Tesisleri, Butik Oteller
Sağlıklı yaşam tesisleri, golf tesisleri, spor tesisleri, günübirlik tesisler, doğal ürünlere yönelik atölyeler, kamping, trakking, doğa yürüyüşü vb. turizme yönelik kullanımlar ile sosyal ve teknik altyapı kullanımları yeralabilmektedir.

Ekoturizmin temel amaçlarından biri de; Turizm sezonun 12 aya yayılması ve turizm çeşitliliği sağlamaktır. Aynı zamanda alternatif turizm olarak ülkemizde yapılmaktadır. Ekoturizm ile bölge 12 ay turist çekme şansına sahip olacaktır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

1.    1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP PLANI ÖRNEĞİ (6 DERECE ED50 DOM27)
2.    1/25.000 ÖLÇEKLİ HARİTA (6 DERECE ED50 DOM27)
3.    1/5000 ÖLÇEKLİ KADASTRO DURUMU (3 DERECE ED50 DOM27)
4.    TAPU ÖRNEĞİ
5.    SÖZLEŞME ÖRNEĞİ VE/VEYA VEKÂLETNAME (KİRA VB. HALLERDE)
6.    TAPU KAYIT SURETİ (TAKYİDAT BELGESİ)
7.    APLİKASYON KROKİSİ
8.    MEVCUT/TEKLİF KAPASİTE BİLGİSİ

İLAVE İMAR PLANI BAŞVURULARINDA İSTENİLECEK
9.    MEVCUT GSM RUHSATLARI VB EVRAKLAR (VARSA)
10.    1/5000 NAZIM İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)
11.    1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)

ALINACAK KURUM GÖRÜŞLERİ;

1.    GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2.    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
3.    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4.    ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
5.    İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
6.    BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
7.    TEİAŞ
8.    UEDAŞ
9.    KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
10.     BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
11.     BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12.    TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
13.    BOTAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
14.    KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU
15.    SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
16.    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
17.     KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU

EKOTURİZM PROJELERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLEŞİME GEÇİP BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

EKOTURİZM DESTEK İÇİN; Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80

Tüm Ekoturizm Haberlerini okumak ve Tüm Türkiye nerelerde ekoturizm projesi yapılabilir öğrenmek için bu linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Link; haritahaber.com/ekoturizmhaberleri

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.