Agro Haber Girişi : 17 Eylül 2022 20:12

Türkiye'de ilk; Kınık tıbbi aromatik bitkiler OSB kuruluyor

Türkiye'de bir ilk gerçekleştiriliyor. Kınık Tıbbi Aromatik Bitkiler OSB kuruluyor. Proje devlet tarafından da desteklenecek.
Türkiye'de ilk; Kınık tıbbi aromatik bitkiler OSB kuruluyor Türkiye'de ilk; Kınık tıbbi aromatik bitkiler OSB kuruluyor

İzmir ilin Kınık ilçesinde Tıbbi Aromatik Bitkiler ihtisas organize sanayi bölgesi kuruluyor. Kınık ilçesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ile adını duyuracak, ve bu işi profesyonelce yapacak. Tarıma dayalı organize sanayi bölgesi 1 milyon 230 bin m2 lik bir alan kaplıyor. Tıbbi Aromatik Bitkiler Organize sanayi bölgesi olarak Türkiye'de ilk olacak, yaklaşık 3 bin kişiye iş istihdamı sunulacak. Kınık bölgesinin tıbbi aromatik bitki yetiştirme üzerine iklim ve toprağının müsait olduğu belirtildi. Bölge de iklim ve hava şartları olarak maksimum verim elde edilecek. OSB kurulumu ve istihdam projeleri devlet tarafından desteklenecek.

haber arası detay

 

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER BİNLERCE YILDIR KULANILAN TEDAVİ YÖNTEMİDİR.

İnsanlar binlerce yıldır bitkileri ilaç, kozmetik, koku maksatlı olarak kullanagelmişlerdir. Bitkilerle tedavi “fitoterapi” bugün modern tıp tarafından kabul edilmiş bir tedavi yöntemidir. Ülkemiz bir çok tıbbi ve aromatik bitkinin gen merkezi konumunda olup bitki florası olağanüstü zengindir.

Ancak maalesef yıllardır bir çok uzman tarafından da ifade edildiği gibi bu bitkilerin çoğu doğadan “vahşi hasat” diyebileceğimiz bir yöntemle toplanmakta ve basit kurutma ile ihraç edilmekte bilahare de yurt dışında içindeki etken maddeler çıkartılarak tekrar bize katbe kat pahalı olarak satılmaktadır.

Bu organizemizin amacı, bu olumsuz döngüyü tersyüz etmek ve bitkilerimizi işleyerek daha katma değerli hale getirmektir. Ayrıca bitki, fide ve tohumlarını rekabet edilebilir içerikli bir şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


• Kınık TDİOSB projesi ile bölgede tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğiyle buna bağlı sanayi gelişimi planlanmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen aroma, drog, uçucu yağ, sabit yağ ve extreler gibi yan ürünler ile birlikte fide ve tohum konusunda merkezi bir bölge olması amaçlanmaktadır. Proje alanındaki üretimle birlikte ülkemizin büyük ithalat kalemlerinden birisi olan tohum ve fide sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak en önemli amaçlardan bir tanesidir.

• Bunun yanında yerli tohum ve fide üretimin arttırılması, kaliteli türlerin elde edilmesine yönelik ıslah ve AR-GE çalışmaları, yerli ata tohumlarının tekrar hak ettiği yeri bulması hususunda çalışmalar yürütülecektir.

• Kınık TDİOSB’de üretilecek olan kaliteli ve doğru türdeki tıbbi ve aromatik bitki tohum ve fideleri sözleşmeli bir şekilde üreticilere verilecek ve üreticiden gelen tıbbi ve aromatik bitkiler TDİOSB alanındaki sanayilerde işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülecektir. Böylelikle üretimde doğru tür ve çeşit kullanımı ile bir standardizasyon yakalanacak ve bu bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde edilecek.

• OSB’mizde iyi tarım uygulamaları, bitmiş ürün standardizasyonu, sertifikasyon, yetiştirilecek uygun bitki ve bölge seçimi vs. gibi konularda çalışmalar yapacak bir de Ar-ge merkezi olacaktır.

• Yenilikçi ürünler üretilmesine teşvik sağlayacaktır.


TDİOSB NEDİR?
TDİOSB (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi):
Kamu tüzel kişi / kişilerce kurulan; tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitksel ve hayvansal üretimin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgesini ifade eder.

TDİOSB İLE BİTKİSEL ÜRETİMİN VE BUNLARA DAYALI SANAYİNİN;
• Desteklenmesi
• Geliştirilmesi
• Ürünlerin paketlenmesi
• İşlenmesi
• Muhafaza edilmesi
• Tarım – Sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi
• Rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte sürdürülebilir, uygun ve kaliteli hammaddenin temini sağlanır.


Kınık TDİOSB toplam alanı 1.228.262,60 m²’dir. D240 Bergama – Soma karayolu üzerinde bulunan Kınık TDİOSB,  İzmir il merkezine 130 km, Bergama ilçe merkezine 23 km ve Kınık ilçe merkezine 7 km uzaklıktadır.

SANAYİ PARSELİ
Toplam Sanayi Alanı
287.688,61 m²
47 SERA PARSELİ
Toplam Sera Üretim Alanı
566.432,82 m²
TOPLAM ALAN
1.228.262,60 m²
SERA ADALARI
Sera parsellerinin oluşturulacağı Alanlar (En Az 10 Dekarlık Sera Parseli). 5 dekar kapalı üretim 5 dekar da açık olarak kullanılabilecektir.
SANAYİ ADALARI
İhtisas konusuna uygun sanayi parselleri.
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ALANI
İhtisas konusuna uygun Lise / Üniversite / Araştırma merkezi alanı.

İDARİ VE SOSYAL TESİS ALANI
Bölge Müdürlüğü, Muhtelif İşyerleri ve Hizmet Alanları.
TIR / KAMYON PARKI ALANI
Lojistik merkezi ve nakliye firmalarının park alanları ve sosyal tesis.
ATIK YÖNETİM ALANI
Bitki ve diğer atıkların toplanma alanı aynı zamanda biyogaz tesisi alanı.

İmar Hizmetleri

MADDE 40 – (1) Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin

projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler, TDİOSB tarafından verilir ve

denetlenir.

 

Yapı inşa ruhsat başvurusu ve ekleri

MADDE 41 – (1) Katılımcı, bu Yönetmelikte belirtilen şartlarda hazırlatacağı projelerle ve

gerekli belgelerle TDİOSB’ye müracaat eder ve inşaat ruhsatını alır. Ruhsatsız inşaata

başlanmaz. Ruhsatsız inşaat kaçak inşaat muamelesi görür.

(2) Yapı ruhsat işleri aşağıdaki koşullara göre yapılır:

a) Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, yapı ruhsatı almak için yapı sahipleri veya kanuni vekillerince tapu kayıt örneği veya TDİOSB tarafından verilen tapu kayıt örneği yerine geçen arsa tahsis sözleşmesi, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına giren illerde katılımcı ile yapı müteahhidi arasında, yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında, yapı denetim kuruluşu ile katılımcı arasında yapılan sözleşmeler ile yapı denetim kuruluşuna ait izin belgesine dair belge ile başvurulur. Ayrıca dilekçeye, parselin durumunu belirleyen jeolojik etüt raporu, zemin etüt raporu, mimari proje, statik proje, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı kroki, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı içeren belgenin eklenmesi gereklidir.
b) TDİOSB tarafından projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere, parselin 1/500 veya 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı ve bu Yönetmelik hükümlerine ve onaylı imar planı, plan kararlarına göre yapılanma şartlarını gösterir imar durumu, aplikasyon krokisi yol kotu tutanağı, alt yapı bilgileri, varsa imar planının yapımına veri teşkil eden jeolojik-jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alanı da kapsayan bölümü ve benzeri belgeler düzenlenerek katılımcıya verilir.
c) Yapı sahibi veya kanuni vekillerince bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki belgelere göre yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kuralları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere aşağıdaki projeler hazırlatılır:
 

1) Mimari proje: Mimarlar tarafından hazırlanan vaziyet planı, bodrum katlar dahil tüm kat planları, çatı planı ile bunlara ilişkin en az 2 adet kesit ve tüm cephe görünüşleri, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan tatbikat projeleri ile ilgili mühendisler tarafından hazırlanan ısı yalıtım projesi ve/veya raporu, yerleşme ve yapının özelliği nedeniyle TDİOSB tarafından istenecek peyzaj projelerinden oluşur.

2) Statik proje: Mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren bodrum kat dahil tüm kat planları, çatı planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Bu hesaplarda zeminin fiziksel parametreleri, zemin, temel, yapı etkileşimi ve temel tasarımının belirlenmesinde, mühendislik hizmetleri içeren standartlara ve 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe uyulur.

3) Elektrik projesi: Mimari projeye uygun olarak elektrik mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, kuvvetli ve zayıf akım elektrik iç tesisatı ile elektrik-elektronik ve makine mühendislerinin müştereken hazırladıkları asansör projeleridir. TDİOSB, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

4) Mekanik tesisat projesi: Mimari projeye uygun olarak makine mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma-havalandırma projeleri ve ısı yalıtım projesi ve/veya raporudur. TDİOSB, yapının özelliğine göre gerekli olanları ister.

5) Atık su arıtma tesisi projesi: TDİOSB atık su yönetiminde belirlenen esaslara göre, atık sularını kanala deşarj standartlarına getirme zorunluluğu bulunan katılımcılar, hazırlayacakları arıtma tesisi proje dosyasında; çevre mühendisleri tarafından hazırlanacak olan proses raporu, proses projesi, hidrolik profil, P&I diyagramı, mimarlar tarafından hazırlanacak olan yerleşim planı ve arıtma tesisi yapılarına ait mimari projeler, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanacak olan statik projeler, makine mühendisleri tarafından hazırlanacak olan mekanik tesisat projeleri ve elektrik mühendisleri tarafından hazırlanacak olan kuvvetli ve zayıf akım projeleri ile otomatik kontrol projelerini bulundurur.

6) Yangın sistemi projesi: Mimari projeye uygun olarak elektrik ve makine mühendisleri tarafından hazırlanan ölçekleri yapının büyüklüğüne, özelliğine ve üretim şekline göre hazırlanan yangın algılama, alarm-ikaz sistemleri ile sabit sulu-gazlı otomatik veya manuel yangın tesisatı, duman-alev yönlendirme sistem projeleridir. TDİOSB, yapının özelliğine göre gerekli olanları ister.

(3) İkinci fıkrada adı geçen projeler ile ayrıca yapının özelliği ve mahallin şartlarına göre TDİOSB tarafından ek olarak istenen, ilgili mühendislerce hazırlanan proje, rapor ve belgeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.

(4) Projelerin başında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada, parsel numaraları, alanı, özel durumlarda varsa içerdiği yapılar, yapılacak yapının cinsi, kat adedi, bina ve yapı inşaat alanları, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri, teknik uygulama sorumluları hakkındaki gerekli bilgileri içeren bilgi tablosu yer alır.

(5) Proje müellifi mimarlar ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları ve yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belgelemeleri ve her proje için sicil durum belgesi almaları gerekmektedir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ait projeler onaylanmaz. TDİOSB projeleri incelerken 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğunu da denetler.

(6) Ancak 3194 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır.

Yapı kullanma izni

MADDE 45 – (1) Yapının tamamı veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için TDİOSB’den izin alınması zorunludur. Bu iznin alınması için TDİOSB’ye yapılan başvuru dilekçesi ekinde, teknik uygulama sorumlularının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporları yer alır. 4708 sayılı Kanun kapsamına giren illerde yapının projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair yapı denetim kuruluşu tarafından TDİOSB’ye rapor verilmeden yapı sahibine yapı kullanma izni verilemez.

(2) Katılımcının müracaatı üzerine TDİOSB, yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirler.

(3) Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısımlarına yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata aykırılığın bulunmaması gerekir.

(4) Yapı kullanma izni alınmadan önce asansörlerin işletme ruhsatlarının alınmış olması gerekir.

(5) Yapının mevzuata uygun bulunması halinde otuz gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir.

(6) Yapı kullanma izni bulunmayan yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar. Bu hizmetlerden yararlanılması durumunda hizmeti veren TDİOSB sorumludur. Kısmi yapı kullanma iznine bağlanan yapının yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden yararlandırılır.

İşyeri açma izni

MADDE 46 – (1) TDİOSB içinde kurulacak işletmelere ve tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde TDİOSB tarafından verilir.

Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

İlçemiz; Fatih, Osmaniye ve Yeni Mahalle’de Tohum, Fide, Tıbbi ve Aromatik Bitki ihtisas konusunda “Kınık Tarıma Dayalı İhtisas (Tohum, Fide, Tıbbi ve Aromatik Bitki) Organize Sanayi Bölgesi” projesinin yaklaşık 1,613,993,00 m2 alan üzerine kurulması hedeflenmektedir. Proje, İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası ve Kınık Belediyesi ortaklığındaki Müteşebbis Heyet tarafından yönetilecektir.

Bu proje ile sebze, meyve, çiçek, tıbbi ve aromatik bitki tohumu üretimi, ithalat ve ihracat odaklı fide üretimi, teknolojik seralarda tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapılması planlanmaktadır. Ayrıca alan içinde planlanacak sanayi parselleri ile drog, uçucu yağ ve ihtisas konusuna uygun diğer sanayi tesislerinin kurulması da amaçlanmaktadır.

Kınık TDİOSB‘de üretilecek olan kaliteli ve doğru türdeki tıbbi ve aromatik bitki tohum ve fideleri, sözleşmeli bir şekilde üreticilere verilecek ve üreticiden gelen tıbbi ve aromatik bitkiler TDİOSB alanındaki sanayilerde işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülecektir.

– Projenin detaylı sunumunu, Sera Üretici ve Sanayici Taahhütnamelerini ve irtibat adreslerini aşağıda görebileceğiniz gibi tamamı Ek’te de tarafınıza sunulmuştur.

Tıbbi ve aromatik bitkilerde türün doğru seçilmesi çok önemli bir husustur. Doğru tür seçilmediği takdirde bitkilerden elde edilecek etkin kimyasal maddeler, droglar ve diğer yan ürünler istenilen kalite ve içerikte olmamaktadır. Kınık TDİOSB’de üretilecek olan kaliteli ve doğru türde ki Tıbbi ve Aromatik bitki tohum ve fideleri sözleşmeli bir şekilde üreticilere verilecek ve üreticiden gelen Tıbbi ve Aromatik bitkiler TDİOSB alanında ki sanayilerde işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülecektir. Böylelikle üretimde doğru tür ve çeşit kullanımı ile bir standardizasyon yakalanacak ve bu bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde edilecek . Ayrıca, proje kapsamında özellikle modern seralarda kaliteli ve doğru türde tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, sebze, meyve fide ve tohumu üretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yetiştirilen bu
ürünlerden sağlık, kozmetik, herbal çay, baharat, boya sanayisi gibi sektörlere hammadde sağlanması planlanmaktadır.

Bu proje ile bölgede tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğiyle buna bağlı sanayi gelişimi planlanmaktadır. Proje alanında ki üretimle birlikte ülkemizin büyük ithalat kalemlerinden birisi olan tohum
ve fide sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak en önemli amaçlardan bir tanesidir. Bunun yanında yerli tohum ve fide üretimin arttırılması, kaliteli türlerin elde edilmesine yönelik ıslah ve ARGE çalışmaları, yerli ata tohumlarının tekrar hak ettiği yeri bulması hususunda çalışmalar yürütülecektir.

OLUŞTURULACAK ALANLAR
• SERA PARSELLERİ: Sera parsellerinin oluşturulacağı Alanlar (En Az 10 Dekarlık Sera Parseli)
• SANAYİ PARSELLERİ: İhtisas konusuna uygun sanayi parselleri (En Az 3 Dekarlık Sanayi Parselleri)
• EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ALANI: İhtisas konusuna uygun lise/Üniversite/Araştırma merkezi alanı
• İDARİ VE SOSYAL TESİS ALANI: Bölge Müdürlüğü, Muhtelif İşyerleri ve Hizmet Alanları
• TIR/KAMYON PARKI ALANI: Lojistik merkezi ve nakliye firmalarının park alanları ve sosyal tesis
• ATIK YÖNETİM ALANI: Bitki ve diğer atıkların toplanma alanı aynı zamanda biyogaz tesisi alanı

Etiketler : Kınık OSB
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.