Ekoturizm Haber Girişi : 25 Aralık 2021 12:54

Zonguldak Ekoturizm odakları ve Eko proje hazırlama yöntemleri

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu Ekoturizm'in ekolü olabilir.

Zonguldak ekoturizm faaliyetleri açısından atak yapan illerden biridir. Bu yazımızda Ekoturizm proje faaliyetlerini Zonguldak, Bartın, Kastamonu illeri olarak ele alacağız.

haber arası detay

Ekoturizm Alanları; Doğal çevrenin korunması, geliştirilmesi ve sergilenmesi amacıyla oluşturulan, çevreye aykırı olmayan, biyoçeşitliliği koruyan, yerel halkın refahını gözeten, kültürlerini yok etmeden turizm faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlayan ve sürdürülebilir kalkınma amacıyla belirlenen turizm alanlarıdır. 
Ekoturizmin bir bileşeni olan; tarihsel ve kültürel çevrenin korunması, tarihsel, kültürel ve folklorik değerlerin (müzik, etnoğrafik öğeler, giyim, kuşam, geleneksel el sanatları, yöresel yemek vb.) tanıtılması ve sergilenmesine yönelik kitlesel olmayan, ihtisaslaşmış turizm alanlarıdır.

 Hizmetler Sektörü
 Hizmet sektörünün geliştirilmesi alt ölçekli planlar ile desteklenmesi,
 Hizmetler sektörünün ilk sıralara çıkması,
 Yayla Turizmi potansiyelinin eko turizm kapsamında geliştirilmesi,
 Planlama Bölgesi bütününde mevcut durum ve turizm potansiyelleri değerlendirilerek turizm alanlarının geliştirilmesi
 Doğal, kültürel ve tarihi kimliği olan alanlarda “Kültür Turizmi” ve “Ekoturizm” ağırlıklı turizm/konaklama koridorlarının oluşturulması,
 Sanayi ve turizm sektörünün geliştirilmesine paralel olarak ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi.

Bartın İli
Bartın, 3000 yıllık geçmişinden günümüze taşıdığı seçkin tarihi, kültürel ve folklorik değerleri ile olağanüstü güzellikler sergileyen doğal turizm kaynaklarıyla önemli bir çekiciliğe sahiptir. Bartın İli, kültür turizminde; İnkumu, Amasra, Güzelcehisar, Mugada, Kızılkum, Çakraz, Akkonak, Göçkün, Kurucaşile Tekkeönü, Hatipler, Çambu, Karaman, Kapısuyu pilajları ile deniz turizminde; Bartın ırmağı ile ırmak turizminde; Uluyayla, Ardıç ve Gezen yaylaları ile yayla turizminde; Küre Dağları Milli Parkı, kanyonlar, mağaralar, şelaleler, düdenler gibi ilginç karstik oluşumları ile dağ turizminde; Gürcüoluk, Sipahiler ve Uluyayla Mağaraları ile mağara turizminde; gerek karasal alanlar gerekse su yüzeyli alanlar üzerinde sahip olduğu zengin yaban hayatı ile av ve yaban hayatı turizminde değerlendirilebilecek kaynaklara sahiptir. Bu yönüyle EKOTURİZM VE KÜLTÜR TURİZMİ'nin ve buna bağlı gelişecek hizmetler sektörünün ön planda olduğu bir kimlik üstlenecektir. Turizm sektörünü, tarım ve sanayi izleyecektir. Özellikle ılıman ikliminin yanı sıra toprak karakterinin müsait olması ve buna bağlı olarak ürün çeşitliliğinin olması nedeniyle tarımda (özellikle seracılık son yıllarda geliştirilmeye çalışılmaktadır) önemli gelişmelerin olması desteklenmektedir.

 TURİZM ALANLARI
Turizm alanları, mevcut yasal çerçeve içinde ve sadece kitle turizminin gerçekleşebileceği yörelerde planlanmalıdır. Bu kesimler, çevresel duyarlılık gözetilerek seçilmeli ve 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Yasası” ve “Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” koşulları, özellikle altyapı yaptırımları
açısından eksiksiz uygulanmalıdır.
Plan döneminde, turizm sektörünün örgütlü ve organize gelişmesi özendirilmelidir. Planlama Bölgesi'nin sahip olduğu eşsiz değerler gözetilerek hem örgün / kitle turizmi ve hem de yumuşak ya da alternatif turizm tipleri; kaynak, potansiyel ve konuma göre ayrıştırılmalı ve özendirilmelidir.
Planlama Bölgesi sınırları içinde turizm alanlarının geliştirilmesine ve yeni ekoturizm alanlarının koruma-kullanma dengeleri içinde değerlendirilmesine yönelik “Turizm Ana Planı”, ilgili idarelerce işbirliği sağlanarak bu planın ilke ve hedefleri çerçevesinde yapılmalı ve var olanlar revize edilmelidir.

Ekoturizm
Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın ümitvar sektörlerden biri, hizmet sektörü içinde yer alan "Ekoturizm” dir. Ekoturizm son yıllarda giderek önem kazanmaya başlayan, çevre dostu, çevre duyarlı, çevreyi koruyup geliştirmeye destek olan, aynı zamanda kırsal kesimlerde ve orman içlerinde yaşayanlara istihdam sağlayan, ticaret sektörünün de gelişmesine neden olan ve önemli gelir getiren bir turizm tümdür.
Stratejik bir Proje olarak pek çok bileşeni olan bu turizm türünün, Planlama Bölgesi'nde var olan Milli Park, kıyılar, orman, yayla, akarsu, tarım toprakları, mağara, göl ve gölet, şelale ve diğer doğal değer ve kaynakların korunarak “Sürdürülebilir Turizm” amacı ile değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ekoturizm kapsamında Doğa Turizmi ve Kültür Turizmi bütünleşik düşünülüp tasarlandığında Planlama Bölgesi için yakın gelecekte önemli bir potansiyel taşıyacak bir sektör olacaktır.
Planlama Bölgesinde doğa turizminin gelişmesine neden olacak kaynaklardan şimdiye kadar çeşitli nedenlerle yararlanılamadığı gibi, var olan altyapı sorunlarına ek olarak plansız, gelişigüzel yerleşim ve yapılaşma, yoğun kentsel yerleşim, çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir.
Doğal değerlerin korunması ve doğa turizmine yönelik olarak kullanılması stratejisi; “Sürdürülebilir ve Dengeli Gelişim” yaklaşımı doğrultusunda, insan sağlığı ve doğal dengeyi koruyacak sürekli ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmaya imkân verecek şekilde doğal kaynakların yönetimini sağlamak ve gelecek kuşaklara insana yaraşır bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakmak hedefi doğrultusunda, temel bir strateji olarak ele alınacaktır. Stratejiler Bölümünde ele alınan 9-10-11-12 sayılı Stratejiler birlikte ve entegre ele alınmalı ve karşılıklı etkileşimleri düşünülerek planlama ve projelendirmeler
yapılmalıdır.

Ekoturizmi geliştirmek amacıyla;
Ankara demiryolunun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmalı, Zonguldak ve Ereğli Limanlarının ulaşım yönünden farklı seçenekler oluşturması, kurvaziyer turizminin gelişmesine de olanak sağlaması bakımından denizyolu yolcu taşımacılığına açılmalı, Çaycuma’da bulunan Saltukova Havaalanına yeniden işlerlik kazandırılmalı ve Havayolu Ulaşımı Planlama Bölgesi’nin alternatif ulaşım yollarından biri olarak devreye sokulmalı,
Devrek - Zonguldak arası duble yol projesi, özellikle Ankara – Zonguldak ulaşımında önemli bir rahatlama sağlayacağından bir an önce tamamlanmalı, Özellikle Zonguldak ve Karabük’te kentsel ana giriş-çıkış güzergâhlarındaki görüntüyü bozan çarpık yapılaşma engellenmeli ve mevcut yapılanma yeniden düzenlenmeli, Yerleşim alanlarının su, kanalizasyon gibi donanımları tamamlanmalı, özellikle kıyı bölgelerde arıtma tesisleri ivedilikle yapılmalı, mevcutlar sistemli bir şekilde çalıştırılmalı, Geleneksel el sanatlarının geliştirilmeli; elpek bezi, pelemet bezi, bastonculuk, ahşap isçiliği gibi el sanatları desteklenmeli, bu sanatların yok olmaması ve yeni nesillere aktarılması adına kurslar düzenlenmeli, yeni sanatkârların yetişmesi teşvik edilmeli, Mugada’da bulunan ve 80 milyon yıllık olduğu tahmin edilen “Lav Kalıntıları” nın “AÇIK HAVA JEOLOJİ MÜZESİ” olarak değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmalı, bu alanlar Doğal Sit olarak koruma altına alınarak gerekli koruma amaçlı planlama çalışmaları yapılmalıdır.

Yayla Turizmi: Alaplı İlçesi Gümeli Beldesi'nde bulunan Bölüklü Yaylası günübirlik tırmanışlar ve konaklamalar için uygundur. Bu amaçla yapılan yayla şenlikleri eko turizm amaçlı kullanılmalıdır. Karabük İli'nde, Karadeniz Bölgesi içinde coğrafi konumu, topografyası, iklim özellikleri ve çok zengin flora özellikleri nedeniyle doğa yürüyüşü ve kamping için uygun alanlar barındırmaktadır. Safranbolu yakınlarında yer alan kanyonlar, Eskipazar ve Yenice Ormanları ile çok sayıda yaylaları doğa turizmi için uygun alanlardır. Yörede hayvanları oluşturduğu doğal örtü bakımından çeşitlilik gösteren fauna özellikleri av turizmi açısından uygun olup, göletlerde tatlı su balıkları avlama potansiyeli de bulunmaktadır. Sorgun Yaylası, Avdan Yaylası ve Keltepe gibi doğal çevresi korunmuş kesimlerde doğa sporları, atlı spor, çadırlı kamp, tırmanma, doğa bisikleti ve doğa yürüyüşleri yapılabilmektedir.

Yaylaların korunmasına yönelik olarak çalışmalar yapılacak, kısıtlı ve doğaya aykırı olmayan eko turizm planlamaları gerçekleştirilecektir. Milli Park içinde ve önemli yaylalarda doğal ve kültürel kaynak zenginliği nedeniyle uygulanabilecek doğa turizmi türleri aşağıda ana baslıkları ile verilmektedir:
• Klimatizm etkinliği
• At ile gezinti etkinliği
• Dağ bisikleti etkinliği
• Dağcılık etkinliği
• Doğada serbest yürüyüş etkinliği
• Kamping / Çadırlı Kamp etkinliği
• Kayak etkinliği
• Kus gözlemciliği etkinliği
• Mağaracılık etkinliği
• Trekking etkinliği
• Yamaç Paraşütü etkinliği

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI YAPILACAK KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI VE TAMPON BÖLGE; Kastamonu - Bartın Küre Dağları Milli Parkı, tampon bölgesi ile birlikte hazırlanacak 1/25 000 Ölçekli “Uzun Devreli Gelişim Planı” ile korunmalı, doğa turizmine açılacak olan alanlar özenle planlanmalı ve çevresel
değerler ön plana çıkarılmalıdır. Bu doğrultuda alt ölçekli (1/5000, 1/1000,1/500) planlama çalışmaları yapılmalıdır.
Milli Park, Kastamonu bölümü ile birlikte ele alınarak bir bütün olarak planlanmalı ve koruma altına alınmalıdır. Milli Park ve Tampon Bölge içinde yer alan ARIT ve ULUS yerleşimleri doğa turizmine (eko turizm) yönelik ana giriş kapıları olarak planlanmalıdır. Ayrıca, doğa turizmine yönelik araştırma ve tanıtım merkezleri buralarda yer almalıdır.

Yöre mimarlığının korunması amacıyla; Safranbolu Yörük Köyü benzeri kırsal yerleşmelerde saptama ve belgeleme çalışmaları yapılarak korunması gerekli konut ve dokularının saptanması gereklidir. Bu yerleşimlerin koruma altına alınması, özgün mimari ve yerleşim dokusu korunarak eko turizm ve kültür turizmi amaçlı değerlendirilmesi, bu planın önemli bir öngörüsüdür. Her ölçekteki planlama çalışmasında bu öngörü dikkate alınmalıdır.

Ekoturizmin (doğa turizmi ve kültür turizmi) gelişiminin desteklenmesi amacı ile;
- Doğal güzellikleri bünyesinde barındıran alanlarda Doğa Turizminin; ekolojik değerler, geleneksel yapılaşma ve mimariyi koruyacak şekilde geliştirilmesi, - Kültür ve tabiat varlıklarını (sit alanları) bünyesinde barındıran yerleşmelerde Kültür Turizminin geliştirilmesi; Zonguldak, Bartın ve Safranbolu’daki kentsel sitlerin, kent kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla planlanarak etkinleştirilmesi, Safranbolu’nun
UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki yeri ve niteliğine uygun koruma politikaları ile geliştirilerek planlanması sağlanacaktır. 

Planlama Bölgesi bütününde turizm alanlarının geliştirilmesine ve yeni ekoturizm alanlarının koruma – kullanma dengeleri içinde değerlendirilmesine yönelik “Turizm Ana Planı”, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak bu planın ilke, hedef ve stratejileri çerçevesinde yapılır.

Milli Parklarda, planda (E) işareti ile gösterilen alanlarda/yerleşimlerde ve yaylalarda doğal ve kültürel kaynak zenginliği nedeniyle; klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinliği, dağ bisikleti etkinliği,  dağcılık etkinliği, doğada serbest yürüyüş, kamping/çadırlı kamp, kayak, kuş gözlemciliği, mağaracılık, trekking, yamaç paraşütü etkinlikleri için uygun alanlar bilimsel yöntemlerle saptanacak ve çevreye olumsuz etki yapmayacak şekilde planlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Küre Dağları Milli Parkı, Tampon Bölgesi ile birlikte hazırlanacak 1/25.000 Ölçekli “Uzun Devreli Gelişme Planı” ile korunacaktır. Doğa turizmine açılacak alanlar planlanacak ve çevresel değerler ön plana çıkarılacaktır.
Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Bölgesi içinde yer alan yerleşmeler, ekoturizme yönelik olarak planlanacak, doğa turizmine yönelik araştırma ve tanıtım merkezleri yer seçecektir. Bu yerleşimlerin mevcut doğal ve yerleşim karakterinin korunması esastır.
 

EKOTURİZM PROJESİ NASIL HAZIRLANIR? NEREDEN BAŞLAMALIYIM?

Covid-19 Pandemİsi Ekoturizm yatırımlarını artırdı. Küresel salgın Covid-19 pandemisinin uzun sürmesi, alternatif turizm faaliyetlerine olan ilgiyi artırdı. Ekoturizm arazileri ve yatırımları üzerine büyük talep olması Ekoturizm arazilerinin  artışını beraberinde getirdi. Türkiye'de yeniden tanımlanan alternatif turizm faaliyetleri ; Eko, Agro, Tarımsal Turizm, Gastronomi Turizmi, Yöresel Lezzet Durakları, Bungolow konaklama merkezi, butik oteller apart oteller vs gibi doğa ile içi içe olan yerler tercih sebebi oldu. 

Ekoturizm yatırımlarına ilk defa başlayacak yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir makele hazırladım. Bu yazıyı okuyarak alternatif turizm faaliyetlerine güvenli bir şekilde yatırım yaparak, iyi bir kazanca ulaşmanız mümkün olacaktır.

Öncelikle Ekoturizm imarı ile ilgili tüm sorularınız ve proje çalışmalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80  nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye genelinde Ekoturizm arazileri satın alma da, yatırımcı işadamlarına danışmanlık desteği veriyoruz. İmar planları yönetmeliği ve ekoturizm yatırımına uygun arazi modellerini birlikte çalışıyoruz. Profesyonel Kadromuz ile ; Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Muğla, Antalya, Manisa illerinde planlama üzerine hizmet vermekteyiz.

Hangi ölçekte olursa olsun imar planlarında turizm kullanımına ayrılmamış olan alanlarda ( Bongolow evler, Taş evler, Butik Otel, Apart Otel, Sağlıklı yaşam merkezi, Termal Oteller, Konaklama Merkezleri ) turizm tesisi yapılamaz. Eğer araziniz, hiç bir plan sınırına girmiyor ise, öncelikle, turizm yatırımının gerçekleştirilmesini sağlayacak imar planının yapılması şarttır.

EKO - AGRO , TERMAL TURİZM PLANLAMA NASIL YAPILIR?

Ekoturizm; Ekoturizm ülkemizde yatırımcıların kanunların gereklerini yerine yetirerek, doğal yaşam alanlarında, yöresel mimariye uygun, ekolojik tesisler yaparak bunu kazanca dönüştüren avantajlar topluluğu diyebiliriz. Ekoturizm proje alanlarına ; Pansiyon, butik otel, Apart Otel, Yöresel ürünlerin tanıtımı Lezzet Durakları, Bungolow evler, Taş evler vs. gibi tesislerin yapılması için imar planlarını hazırlıyoruz. Ekoturizm alanlarında %10 - Turizm Alanlarında %30 imar yoğunuluğu yanında Tinyhouse ile imar yoğunluğunu artırıyoruz. Özel Girişimci iseniz ve Ekoturizm projelerine yatırım yapıp para kazanmak istiyorsanız. nereden başlamanız gerektiği konusunda sizlere tüm aşamaları anlatacağım. yazmış olduğum aşamaları tek tek okuyarak, satın alacağınız Ekoturizm Parselinin projeye uygunluğu hakkında sağlam bilgiye sahip olacaksınız. Gerçekten böyle bir yatırım girişiminde bulunmak istiyorsanız bizden teknik olarak destek alabilirsiniz.  Ekoturizm amaçlı uygulamalı imar planı aşamasına kadar tüm projelerinizi zamanında teslim ediyoruz.

Eğer Ekoturizm üzerine girişimci iseniz mutlaka bu aşamaları okuduktan sonra projeye başlangıç yapmanızda fayda görmekteyim.

Öncelikle Ülkemizde her araziye ekoturizm yapabilirim mantığı çok hatalı olur. Ekoturizm yapabilmeniz için her yerde ulaşabileceğiniz temel bilgiler örneğin; parsel büyüklüğü, cinsi, yola cephesi vs. gibi özelliklerin yanında bir çok bilgiye sahip olmanız gerekmektidir. Ekoturizm'in temel felsefesini bilirseniz nerelere ekoturizm projesi yapabileceğiniz otomatik olarak anlamış olacaksınız. Ekoturizm temeli turizm sezonunu 12 aya yaymak  ve aynı zamanda kırsal kesimin turizm pastasından pay almasını sağlamaktır. Bunun için genel kaide olarak ekoturizm arazileri kırsal kesimlerde olmaktadır.

Ekoturizm Projesi Nasıl Hazırlanır?
1Planlama alanının coğrafi konumu ve bölgenin temel özellikleri; Ülke ve Bölge konumundaki yeri, ve bölgenin ulaşım bağlantıları belirtilmelidir.
2. Eko Turizme konu olan parselin durumu; Eko Turizm planlamaya girecek parsel ve parsellerin mülkiyet durumları, tapu kaydı, Lihkap alınacak kadastral durumu mutlaka belirtilmelidir.
3. 1/5000 lik Nazım İmar Planına konu olan arazinin mevcut durum tespiti yapılmalıdır. Bunu uydu Fotoğrafları veya İnsansız hava araçlarından çekilecek fotoğraflarla arazinin sınırları fotoğraf üzerinde mutlaka belirtilmelidir.
4. Planmaya konu olan taşınmazın Halihazır Drumu; Eko Turizm planmala yapılacak parsel veya parsellerin onaylı 1/5000 ölçekli halihazır haritası, 1/1000 ölçekli halihazır onaylı halihazır haritası yapılmalıdır. halihazırların mutlaka onay tarihleri belirtilmelidir. Günümüz teknolojisinde halihazır haritalar insansız hava araçları ile hızlı bir şekilde yapılmaktıdır.


 

5. Eko Turizm imar izini alıncak parsel veya parsellerin Jeolojik durum değerlendirilmesi yapılmalıdır. yeryüzü şekilleri, toprak yapısı, Fayhattı incelemesi, proje kriterlerine mutlaka uymalıdır.Bölgenin sismik çalışma resmi verileri anlaşılır bir biçimde projeye mutlaka işlenmelidir. Yeraltı su kaynakları, sıvılaşma analizi yerel zeminin hangi jeolojik sınıfa girdiği belirtilmeli , Eko Turizm yapısal çalışmalar başlamadan önce mutlaka zemin etüdü yapılmalıdır. söz konusu parsel Türkiye deprem haritasına göre zemin etüt çalışmaları kriterleri araştırılarak irdelenmelidir.  

6. Üst ölçek plan durumunun belirtilmesi; Bu bölümde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı söz konusu parselin hangi lejantta bulunduğunu mutlaka belirtmelesiniz.örneğin; söz konusu parsel, Balıkesir-Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının I19 Paftasında yer almaktadır. Ancak kuru ve marjinal tarım arazisi olan parselde Tarım dışı izni alınmıştır , toprak koruma projesi yapılmıştır diye yazılması gerekmektedir.

7. Kurum Görüşleri; Eko Turizme konu olan parsel Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu müdürlüğünün yapmış olduğu arkeolojik araştırmaların sonucu mutlaka belgeli olarak belirtilmelidir. Tarihi sit ve arkeolojik sit, doğal sit olmadığını belirtir araştırma raporu olmalıdır. yine Tarım ve Orman Bakanlığından , Valilik çevre ve şehircilik il müdürlüğünden, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden doğal sit alanı olmadığına dair rapor alınmaladır. Söz konusu planmlama bölgesi cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. maddesinde tanımlanan yetkiler bakımındın sakınca bulunmaması gerekmektidir. Yine Turizm Bakanlığının söz konusu eko turizm parselinin Turizm Lejantı sınırları içesirinde bulunmadığını belirtir yazısı olması gerekmektedir.
8. Eko Turizme söz konusu taşınmazın Türk Telekomisyon tesisi olup olmadığına dair kurum görüşü alınması gerekmetedir.


9. Enerji piyasası düzenleme kurulu nun kurum görüşleri alınması gerekmektedir. örneğin, elektrik enerjisi üretimleri başta olmak üzere, akaryakıt, lpg, doğalgaz gibi enerji nakil hatları ve üretim tesisleri ile çakışma, kesişme durumunu bildirir rapor hazırlanmalıdır.

10. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Eko Turizm Planına konu olan taşınmazın karayolları açısından görüş ve onayı belirten yazılı rapor alınması gerekmektedir.
11. Ulaşım ve Raylı sistemler dairesi başkanlığınca söz konusu taşınmazın karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler yönetmeliğine uyduğunu belirtir yazısı olmalıdır.
12. Bağlı olduğunuz ilin Kırsal Hizmetler Dairesi başkanlığınca eko turizm alanın sakınca olup olmayacağını belirtir yazısı olmalıdır.


13. Maden Petrol işleri genel müdürlüğünden söz konusu parsellerin Res, Ges, maden ruhsat alanı ve diğer yeraltı kaynakları ile çakışıp çakışmadığı raporu ve sakınca olup olmadığı mutlaka belirtilmelidir.
14. Bağlı olduğunuz ilin kadastro müdürlüğünün söz konusu taşınmazla ilgili bölgenin iş akış listesinde olup olmadığı yazısı mutlaka alınmalıdır.
15. Elektirik Üretim A.Ş nin , inşaat ve kamulaştırma dairesi başkanlığı, Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğünün eko turizm planlama bölgesinde plan yada proje yapıp yapmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmalıdır.
16. Tarım ve orman müdürlüğü; il toprak koruma kurulunun uygunluk yazısı alınmaladır; otel, kamping, günübirlik tesis, açık yeşil alanlar gibi tesislerin tarım dışı kullanım olur yazısı olmalıdır. yönetmelik gereği arazi kullanımına verilen izinlerin 2 yıl içerisinde tarım dışı amaçlı kullanımlarda planların onaylanmaması , tarımsal amaçlı yapılarda ise ruhsata bağlanması durumunda geçersiz kabul edilir. verilen izinler amacı dışında kullanılamaz, tepit halinde ise kanunun 20 ve 21. maddesine göre işllem yapılır , izin verilen parselde ifraz işlemi gerekmesi durumunda ise plan onaylanmasını takiben yapılacağı belirtilmesi gerekir.

17. Devlet su işleri genel müdrülüğü'nün söz konusu eko turizm projesi alanı içinden, dere yatakları, sel su baskını, derelerin şev üstü kotundan en az 8 metre genişiğinde devammlılığı olan işletme bakım yolu ayrılarak bu alana kesinlikle yapı yapılmaması, bu yolların genel trafiğe ve kullanıma açılmaması, dere yataklarının planlma dışında tutulması, dere yataklarını daraltan istinat duvarlarından kaçınılması, derelerin üzeri kesinlikle kapatılmaması, derelere köprü ve geçiş hakkı kullanılacaksa kesinlikle kurumdan izin alınmısı, dere yatakları ve yeraltı suyunu kirleten faliyetlerde bulunulmaması, çeşme, kaynak, pınar, su kuyularının korunması ve gerekliliği gibi şartlar uygulanmaktadır.
18.Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşü alınmalıdır: Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü, İnşaat Emlak Bölge başkanlığınca söz konusu parsel Nato akaryakıt boru hattı olmadığını belirtik resmi yazı alınmalıdır.
19. Valilik afet ve acil durum müdürlüğü'nün afete maruz bölge değildir yazısını almanız gerekmektedir.
20. BOTAŞ etüt ve proje daire başkanlğınca planlama bölgesinde boru hattı olmadığına dair resmi yazı alınmalıdır.


21. Söz konusu eko turizm planlama bölgesinin Elektirik Dağıtım A.Ş den alınacak yazı ile şirkete ait alt ve üst yapı olup olmadığına dair yazı mutlaka alınmaladır.
22Valilik il sağlık müdürlüğünün planlama alanları içerisinde içme ve kullanma suyu olarak kullanılacak suyun, insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki yönetmeliğe uygun olup olmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmaladır.
23. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü , jeoloji Etütleri Dairesi Başlağının Eko Turizm bölgesi için bir sakınca olup olmadığını belirtir yazı olması gerekmektedir.
24. Su arıtma Tesisleri açısından uygunluk yazısı balğı olduğunuz ilin ilgili bölümünden alınır.
25. valilik il sanayi ve teknoloji müdürlüğünün OSB ve KSS yatarımı olup olmadığını belirtir resmi yazıyı almanız gerekmektedir.
26. Doğal gaz işletmelerinden söz konusu parselin bulunduğu bölgede imar planı açısında sakınca olup olmağdı yazısı alınması gerekmetderi.
27. Devlet Hava Meydanları işletmesi genel müdürlüğünden, eko turizm parselinin hava seyrü sefer usulleri açısından uygunluğu yazısı alınmalıdır.


 

28. Devlet Demir Yolları işletmesi genel müdürlüğünden söz konusu eko turizm planlama parsellerinin her hangi bir projesi olup olmadığı görüş yazısı mutlaka alınmalıdır.
29. TEİAŞ genel müdürlüğünce söz konusu parselde enerji nakil hattı olup olmadığını ve sakınca durumunu belirtir resmi yazı mutlaka olmalıdır.
30 Eko Turizm planlamanın amacı ve gerekçesi planları gerekçesinin anlatılması; Eko Turizm planlama parsellerinin hangi amaçla; Otel, Kamping, Günübirlik Tesis ALanı, açık yeşil alanlar gibi talep bilgisi belirtilmelidir. Plan hükümleri mutlaka belirtilmelidir. Eko Turizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaş paraşütü, trekking, mağracılık, kayak, kamp vs gibi etkinlikler çevreye olumsuz etki yapamayacak şekilde nasıl gerekli çalışmalar yapılacak anlatılmalıdır.


31. Geleneksel mimarının korunması, doğal yapı yapılmalı, yapı koşulları, maks emsal, bina yüksekliği, turizm tesislerine uygunluğu belirtilmelidir.
32. Yapılaşmada jeolojik etüt raporu, zemin etüdü yapılmalı, deprem bölgelerinde yapılacak yapılar yönetmeliğine uyulmalıdır.
33. 1/5000 ölçekli öneri nazım imar planı çizimi rapor dosyasında belirtilmelidir.
34. 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı taslağı raporda çizim halinde belirtilmelidir.

EKOTURİZM, AGRO TURİZM, TURİZM AMAÇLI PLANLAMA İÇİN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

1.    1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP PLANI ÖRNEĞİ (6 DERECE ED50 DOM27)
2.    1/25.000 ÖLÇEKLİ HARİTA (6 DERECE ED50 DOM27)
3.    1/5000 ÖLÇEKLİ KADASTRO DURUMU (3 DERECE ED50 DOM27)
4.    TAPU ÖRNEĞİ
5.    SÖZLEŞME ÖRNEĞİ VE/VEYA VEKÂLETNAME (KİRA VB. HALLERDE)
6.    TAPU KAYIT SURETİ (TAKYİDAT BELGESİ)
7.    APLİKASYON KROKİSİ
8.    MEVCUT/TEKLİF KAPASİTE BİLGİSİ

İLAVE İMAR PLANI BAŞVURULARINDA İSTENİLECEK
9.    MEVCUT GSM RUHSATLARI VB EVRAKLAR (VARSA)
10.    1/5000 NAZIM İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)
11.    1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)

ALINACAK KURUM GÖRÜŞLERİ;

1.    GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2.    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
3.    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4.    ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
5.    İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
6.    BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
7.    TEİAŞ
8.    UEDAŞ
9.    KARAYOLLARI  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
10.    ......................BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
11.    ...................... BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12.    TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
13.    BOTAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
14.    KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU
15.    SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
16.    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
17.   ................ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU

Not: İllerin şartlarına göre kurum görüşleri azalma veya fazlalık göstermektedir.

EKOTURİZM PROJELERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLEŞİME GEÇİP BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

EKOTURİZM DESTEK İÇİN; Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80

Tüm Ekoturizm Haberlerini okumak ve Tüm Türkiye nerelerde ekoturizm projesi yapılabilir öğrenmek için bu linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Link; haritahaber.com/ekoturizmhaberleri

HANGİ HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ.

1. İnsanlı ve İnsansız Hava araçları ile her ölçekte halihazır harita yapımı

2. Meşcere Haritaları Yapımı

3. True Ortofoto Harita Yapımı

4. Ekoturizm İmar Planları Hazırlama

5. Üst Ölçek Plan Değişikliklerinin Yapılması

6. Tarım Arazileri Amaç Dışı Kullanım Onaylarının Alınması

7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması