İzmir ve Manisa Ekoturizm şartları değişti 19 Aralık 2022

İzmir ve Manisa Ekoturizm şartları değişti 19 Aralık 2022
1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.
İzmir ve Manisa Ekoturizm şartları değişti 19 Aralık 2022

Ekoturizm projesi ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Türkiye tüm iller dahil olmak üzere arazilerinizi arsa karşılığı imara açıyoruz. Arazi sahiplerinden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Arsa payı oranını arazinin konumu ve değeri üzerinden belirliyoruz. Herhangi bir başırısızlık durumunda tüm masraflar bizden çıkmış oluyor. İmar çalışmaları devam ederken arazi sahibi cayma hakkını tazminat ödemek şartı ile sonlandırabiliyor. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Beytullah Yılmaz - 0 544 608 84 80 

haber arası detay

 

Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.

İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın “8.4.9. Eko-Turizm Alanları” başlığı altında yer alan plan hükümleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 25.05.2021 tarihli ve 2021/08-22 sayılı kararı doğrultusunda 06.05.2022 onay tarihli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile düzenlenmiştir.


Ancak Eko-turizm ilke kararlarında yer alan eko turizm faaliyetinin yapılacağı taşınmazlara ilişkin yapılaşma koşullarının söz konusu faaliyete katkı sağlamak ve alan üzerinde gerçekleşecek eko turizm faaliyetlerinin
mekânsal birlikteliğinin sağlanması ihtiyacı ortaya çıktığından, 06.05.2022 onay tarihli plan hükmü değişikliğine yapılan itirazlar ve eko/kırsal/agro turizm faaliyetleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca alınan 05.09.2022 tarihli ve 2022/11-01 sayı ilke kararı doğrultusunda 06.05.2022 onay tarihli ÇDP Değişikliği öncesinde ilgili idaresine eko turizm alanı amaçlı imar planı/ imar planı değişikliği için başvuru yapılmış ancak henüz sonuçlanmamış başvurular ile eko turizm amaçlı onaylı imar planlarında yapılacak değişiklik taleplerine yönelik hususlara açıklık getirilmesi amacıyla İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 8.4.9. EkoTurizm Alanları başlığı altında yer alan plan hükümleri;
8.4.9.1. Bu plan ile belirlenen veya alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun, ekolojik yapı ile bütünleşik kırsal turizm tesisleri ile bunlara hizmet veren spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir. Bu alanlarda yer alacak konaklama tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik uyarınca “kırsal turizm tesisleri” olarak belgelendirilecektir.


8.4.9.2. Eko-turizm alanları için öncelikle imar planını onaylamaya yetkili idareye başvurulur. Başvuruların değerlendirilebilmesi için yetkili idarece bakanlık/Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü dahil ilgili
kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınması zorunludur 8.4.9.3. Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması sağlanacaktır.
8.4.9.4. Eko-turizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda uygulama öncesi toplam alan büyüklüğü en az 15.000 m2 olacaktır. Bu alanlarda uygulamalar ada bazında yapılacak, alanın toplam yüzölçümünün en az
%30’luk bölümü, yapı yapılmayacak şekilde açık alan olarak  planlanacaktır. Bu alanlarda min. İfraz şartı 10.000 m2’dir. 20.000 m2 üzerinde büyüklüğe sahip alanlar ise toplam inşaat alanı 2.000 m2’yi geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. Bu alanlarda yapılaşma koşulları: Emsal=0,10; Yençok: 2 kattır. Kat yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenir. Bu tesislerde en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarda konaklama üniteleri yer alamaz. Bodrum katta yalnızca bakım
ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler yer alabilir. Ayrı yapılar olarak düzenlenen konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir.
8.4.9.5. Bu alanlarda yer alacak turizm belgeli konaklama tesisi tek bir bağımsız bölüm olacaktır. Bu alanlardaki konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis
edilemez.
8.4.9.6. Konaklama tesisi için yetkili idareden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması sonrasında ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm işletmesi belgesi ilgili
idaresine ibraz edilecek ve bu plan hükmünün yetkili idare tarafından takibi ve denetimi yapılacaktır.
8.4.9.7. 06.05.2022 tarihinden önce, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alma süreci başlatılarak ilgili idaresine yapılan eko turizm amaçlı imar planı başvuruları, eko turizm amaçlı onaylı imar planlarında emsal ve yoğunluk artışı ve sınır değişikliğini içermeyen imar planı değişiklik başvurularına yönelik iş ve işlemler, 06.05.2022 onay tarihli eko turizm amaçlı çevre düzeni planı hükmü değişikliği öncesinde belirtilen koşullar
doğrultusunda ilgili idaresince “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilir. şeklinde düzenlenmiş ve 8.4.9. Eko-Turizm Alanları başlığı altındaki hükümleri kapsayan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

EKOTURİZM TANIMI:  DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUYARAK, BU ALANLARDA VE ÇEVRESİNDE YAŞAYAN NÜFUSUN SOSYO-EKONOMİK GELİŞİMİ İÇİN KAYNAK YARATABİLEN ALTERNATİF TURİZME DÖNÜK, DOĞAL YAŞAMA AKTİF KATILIMIN SAĞLANABİLDİĞİ, ÇEVREYE DUYARLI ALANLARDIR.
8.4.9. EKO-TURİZM ALANLARI
8.4.9.1. BU PLAN İLE BELİRLENEN VEYA ALT ÖLÇEKLİ PLANLARDA
BELİRLENEBİLECEK OLAN BU ALANLARDA; TURİZM TESİSLERİNİN
NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYGUN, EKOLOJİK YAPI
İLE BÜTÜNLEŞİK KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İLE BUNLARA HİZMET VEREN
SPOR TESİSLERİ, SATIŞ ÜNİTELERİ VE GEREKLİ SOSYAL DONATI ALANLARI
YER ALABİLİR. BU ALANLARDA YER ALACAK KONAKLAMA TESİSLERİNİN
NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK UYARINCA “KIRSAL TURİZM
TESİSLERİ” OLARAK BELGELENDİRİLECEKTİR.
8.4.9.2. EKO-TURİZM ALANLARI İÇİN ÖNCELİKLE İMAR PLANINI ONAYLAMAYA
YETKİLİ İDAREYE BAŞVURULUR. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ
İÇİN YETKİLİ İDARECE BAKANLIK/ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İL MÜDÜRLÜĞÜ DAHİL İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARDAN UYGUN GÖRÜŞ
ALINMASI ZORUNLUDUR
8.4.9.3. YAPILACAK YAPILARDA DOĞAL YAPI VE GELENEKSEL MİMARİ DOKUNUN
KORUNMASI SAĞLANACAKTIR.
8.4.9.4. EKO-TURİZM ALANI OLARAK BELİRLENEBİLECEK ALANLARDA
UYGULAMA ÖNCESİ TOPLAM ALAN BÜYÜKLÜĞÜ EN AZ 15.000 M2
OLACAKTIR. BU ALANLARDA UYGULAMANIN ADA BAZINDA YAPILACAK,
ALANIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜNÜN EN AZ %30’LUK BÖLÜMÜ, YAPI
YAPILMAYACAK ŞEKİLDE AÇIK ALAN OLARAK PLANLANACAKTIR. BU
ALANLARDA MİN. İFRAZ ŞARTI 10.000 M2 DİR. 20.000 M2 ÜZERİNDE
BÜYÜKLÜĞE SAHİP ALANLAR İSE TOPLAM İNŞAAT ALANI 2.000 M2 Yİ
GEÇMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR.
BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI: EMSAL=0,10; YENÇOK: 2 KATTIR.
KAT YÜKSEKLİKLERİ YÖRESEL, COĞRAFİ KOŞULLAR VE İKLİM KOŞULLARI
DİKKATE ALINARAK BELİRLENİR. BU TESİSLERDE EN FAZLA BİR BODRUM
KATI YAPILABİLİR. BODRUM KATLARDA KONAKLAMA ÜNİTELERİ YER
ALAMAZ. BODRUM KATTA YALNIZCA BAKIM VE İŞLETME İHTİYAÇLARINI
KARŞILAYACAK ÜNİTELER YER ALABİLİR. AYRI YAPILAR OLARAK
DÜZENLENEN KONAKLAMA BİRİMLERİNDE BODRUM KAT SADECE ANA
YAPIDA YER ALABİLİR.
8.4.9.5. BU ALANLARDA YER ALACAK TURİZM BELGELİ KONAKLAMA TESİSİ TEK
BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM OLACAKTIR. BU ALANLARDAKİ KONAKLAMA
BİRİMLERİ ÜZERİNDE DEVRE MÜLK, KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ GİBİ
ŞERHE KONU HAKLAR TESİS EDİLEMEZ.
8.4.9.6. KONAKLAMA TESİSİ İÇİN YETKİLİ İDAREDEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA
RUHSATI ALINMASI SONRASINDA RUHSAT TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YIL
İÇERİSİNDE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN ALINACAK TURİZM
İŞLETMESİ BELGESİ İLGİLİ İDARESİNE İBRAZ EDİLECEK VE BU PLAN
HÜKMÜNÜN YETKİLİ İDARE TARAFINDAN TAKİBİ VE DENETİMİ
YAPILACAKTIR.
8.4.9.7. 06.05.2022 TARİHİNDEN ÖNCE, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARDAN GÖRÜŞ
ALMA SÜRECİ BAŞLATILARAK İLGİLİ İDARESİNE YAPILAN EKO TURİZM
AMAÇLI İMAR PLANI BAŞVURULARI, EKO TURİZM AMAÇLI ONAYLI İMAR
PLANLARINDA EMSAL VE YOĞUNLUK ARTIŞI VE SINIR DEĞİŞİKLİĞİNİ
İÇERMEYEN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK BAŞVURULARINA YÖNELİK İŞ VE
İŞLEMLER, 06.05.2022 ONAY TARİHLİ EKO TURİZM AMAÇLI ÇEVRE DÜZENİ
PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR
DOĞRULTUSUNDA İLGİLİ İDARESİNCE “MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM
YÖNETMELİĞİ” KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR.

Ekoturizm Projesi Nasıl Hazırlanır?
1Planlama alanının coğrafi konumu ve bölgenin temel özellikleri; Ülke ve Bölge konumundaki yeri, ve bölgenin ulaşım bağlantıları belirtilmelidir.
2. Eko Turizme konu olan parselin durumu; Eko Turizm planlamaya girecek parsel ve parsellerin mülkiyet durumları, tapu kaydı, Lihkap alınacak kadastral durumu mutlaka belirtilmelidir.
3. 1/5000 lik Nazım İmar Planına konu olan arazinin mevcut durum tespiti yapılmalıdır. Bunu uydu Fotoğrafları veya İnsansız hava araçlarından çekilecek fotoğraflarla arazinin sınırları fotoğraf üzerinde mutlaka belirtilmelidir.
4. Planmaya konu olan taşınmazın Halihazır Drumu; Eko Turizm planmala yapılacak parsel veya parsellerin onaylı 1/5000 ölçekli halihazır haritası, 1/1000 ölçekli halihazır onaylı halihazır haritası yapılmalıdır. halihazırların mutlaka onay tarihleri belirtilmelidir. Günümüz teknolojisinde halihazır haritalar insansız hava araçları ile hızlı bir şekilde yapılmaktıdır.


 

5. Eko Turizm imar izini alıncak parsel veya parsellerin Jeolojik durum değerlendirilmesi yapılmalıdır. yeryüzü şekilleri, toprak yapısı, Fayhattı incelemesi, proje kriterlerine mutlaka uymalıdır.Bölgenin sismik çalışma resmi verileri anlaşılır bir biçimde projeye mutlaka işlenmelidir. Yeraltı su kaynakları, sıvılaşma analizi yerel zeminin hangi jeolojik sınıfa girdiği belirtilmeli , Eko Turizm yapısal çalışmalar başlamadan önce mutlaka zemin etüdü yapılmalıdır. söz konusu parsel Türkiye deprem haritasına göre zemin etüt çalışmaları kriterleri araştırılarak irdelenmelidir.  

6. Üst ölçek plan durumunun belirtilmesi; Bu bölümde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı söz konusu parselin hangi lejantta bulunduğunu mutlaka belirtmelesiniz.örneğin; söz konusu parsel, Balıkesir-Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının I19 Paftasında yer almaktadır. Ancak kuru ve marjinal tarım arazisi olan parselde Tarım dışı izni alınmıştır , toprak koruma projesi yapılmıştır diye yazılması gerekmektedir.

7. Kurum Görüşleri; Eko Turizme konu olan parsel Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu müdürlüğünün yapmış olduğu arkeolojik araştırmaların sonucu mutlaka belgeli olarak belirtilmelidir. Tarihi sit ve arkeolojik sit, doğal sit olmadığını belirtir araştırma raporu olmalıdır. yine Tarım ve Orman Bakanlığından , Valilik çevre ve şehircilik il müdürlüğünden, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden doğal sit alanı olmadığına dair rapor alınmaladır. Söz konusu planmlama bölgesi cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. maddesinde tanımlanan yetkiler bakımındın sakınca bulunmaması gerekmektidir. Yine Turizm Bakanlığının söz konusu eko turizm parselinin Turizm Lejantı sınırları içesirinde bulunmadığını belirtir yazısı olması gerekmektedir.
8. Eko Turizme söz konusu taşınmazın Türk Telekomisyon tesisi olup olmadığına dair kurum görüşü alınması gerekmetedir.


9. Enerji piyasası düzenleme kurulu nun kurum görüşleri alınması gerekmektedir. örneğin, elektrik enerjisi üretimleri başta olmak üzere, akaryakıt, lpg, doğalgaz gibi enerji nakil hatları ve üretim tesisleri ile çakışma, kesişme durumunu bildirir rapor hazırlanmalıdır.

10. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Eko Turizm Planına konu olan taşınmazın karayolları açısından görüş ve onayı belirten yazılı rapor alınması gerekmektedir.
11. Ulaşım ve Raylı sistemler dairesi başkanlığınca söz konusu taşınmazın karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler yönetmeliğine uyduğunu belirtir yazısı olmalıdır.
12. Bağlı olduğunuz ilin Kırsal Hizmetler Dairesi başkanlığınca eko turizm alanın sakınca olup olmayacağını belirtir yazısı olmalıdır.


13. Maden Petrol işleri genel müdürlüğünden söz konusu parsellerin Res, Ges, maden ruhsat alanı ve diğer yeraltı kaynakları ile çakışıp çakışmadığı raporu ve sakınca olup olmadığı mutlaka belirtilmelidir.
14. Bağlı olduğunuz ilin kadastro müdürlüğünün söz konusu taşınmazla ilgili bölgenin iş akış listesinde olup olmadığı yazısı mutlaka alınmalıdır.
15. Elektirik Üretim A.Ş nin , inşaat ve kamulaştırma dairesi başkanlığı, Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğünün eko turizm planlama bölgesinde plan yada proje yapıp yapmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmalıdır.
16. Tarım ve orman müdürlüğü; il toprak koruma kurulunun uygunluk yazısı alınmaladır; otel, kamping, günübirlik tesis, açık yeşil alanlar gibi tesislerin tarım dışı kullanım olur yazısı olmalıdır. yönetmelik gereği arazi kullanımına verilen izinlerin 2 yıl içerisinde tarım dışı amaçlı kullanımlarda planların onaylanmaması , tarımsal amaçlı yapılarda ise ruhsata bağlanması durumunda geçersiz kabul edilir. verilen izinler amacı dışında kullanılamaz, tepit halinde ise kanunun 20 ve 21. maddesine göre işllem yapılır , izin verilen parselde ifraz işlemi gerekmesi durumunda ise plan onaylanmasını takiben yapılacağı belirtilmesi gerekir.

17. Devlet su işleri genel müdrülüğü'nün söz konusu eko turizm projesi alanı içinden, dere yatakları, sel su baskını, derelerin şev üstü kotundan en az 8 metre genişiğinde devammlılığı olan işletme bakım yolu ayrılarak bu alana kesinlikle yapı yapılmaması, bu yolların genel trafiğe ve kullanıma açılmaması, dere yataklarının planlma dışında tutulması, dere yataklarını daraltan istinat duvarlarından kaçınılması, derelerin üzeri kesinlikle kapatılmaması, derelere köprü ve geçiş hakkı kullanılacaksa kesinlikle kurumdan izin alınmısı, dere yatakları ve yeraltı suyunu kirleten faliyetlerde bulunulmaması, çeşme, kaynak, pınar, su kuyularının korunması ve gerekliliği gibi şartlar uygulanmaktadır.
18.Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşü alınmalıdır: Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü, İnşaat Emlak Bölge başkanlığınca söz konusu parsel Nato akaryakıt boru hattı olmadığını belirtik resmi yazı alınmalıdır.
19. Valilik afet ve acil durum müdürlüğü'nün afete maruz bölge değildir yazısını almanız gerekmektedir.
20. BOTAŞ etüt ve proje daire başkanlğınca planlama bölgesinde boru hattı olmadığına dair resmi yazı alınmalıdır.


21. Söz konusu eko turizm planlama bölgesinin Elektirik Dağıtım A.Ş den alınacak yazı ile şirkete ait alt ve üst yapı olup olmadığına dair yazı mutlaka alınmaladır.
22Valilik il sağlık müdürlüğünün planlama alanları içerisinde içme ve kullanma suyu olarak kullanılacak suyun, insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki yönetmeliğe uygun olup olmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmaladır.
23. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü , jeoloji Etütleri Dairesi Başlağının Eko Turizm bölgesi için bir sakınca olup olmadığını belirtir yazı olması gerekmektedir.
24. Su arıtma Tesisleri açısından uygunluk yazısı balğı olduğunuz ilin ilgili bölümünden alınır.
25. valilik il sanayi ve teknoloji müdürlüğünün OSB ve KSS yatarımı olup olmadığını belirtir resmi yazıyı almanız gerekmektedir.
26. Doğal gaz işletmelerinden söz konusu parselin bulunduğu bölgede imar planı açısında sakınca olup olmağdı yazısı alınması gerekmetderi.
27. Devlet Hava Meydanları işletmesi genel müdürlüğünden, eko turizm parselinin hava seyrü sefer usulleri açısından uygunluğu yazısı alınmalıdır.


 

28. Devlet Demir Yolları işletmesi genel müdürlüğünden söz konusu eko turizm planlama parsellerinin her hangi bir projesi olup olmadığı görüş yazısı mutlaka alınmalıdır.
29. TEİAŞ genel müdürlüğünce söz konusu parselde enerji nakil hattı olup olmadığını ve sakınca durumunu belirtir resmi yazı mutlaka olmalıdır.
30 Eko Turizm planlamanın amacı ve gerekçesi planları gerekçesinin anlatılması; Eko Turizm planlama parsellerinin hangi amaçla; Otel, Kamping, Günübirlik Tesis ALanı, açık yeşil alanlar gibi talep bilgisi belirtilmelidir. Plan hükümleri mutlaka belirtilmelidir. Eko Turizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaş paraşütü, trekking, mağracılık, kayak, kamp vs gibi etkinlikler çevreye olumsuz etki yapamayacak şekilde nasıl gerekli çalışmalar yapılacak anlatılmalıdır.


31. Geleneksel mimarının korunması, doğal yapı yapılmalı, yapı koşulları, maks emsal, bina yüksekliği, turizm tesislerine uygunluğu belirtilmelidir.
32. Yapılaşmada jeolojik etüt raporu, zemin etüdü yapılmalı, deprem bölgelerinde yapılacak yapılar yönetmeliğine uyulmalıdır.
33. 1/5000 ölçekli öneri nazım imar planı çizimi rapor dosyasında belirtilmelidir.
34. 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı taslağı raporda çizim halinde belirtilmelidir.

Ekoturizm bölgelerine yatırım yapacaksanız bu makalemizi dikkatli okumalasınız. Destek almak için bizimle iletişime geçip, zaman kaybetmeden işe nasıl başlamanız gerektiği konusunda hızlı adım atarak direkt hedef ulaşacağınızı belirtiriz.

1/5000 ölçekli imar planı örneği

1/1000 ölçekli uygulama imar planı örneği

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi ; Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Günü Birlik Tesis Turizmi, Kırsal Turizm ile kırsal kalkınmayı destekleme tesisleri yapılabilirliği ile yatırımlar açısından en güzel yerlerdir.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-16 Paftası en son halidir. Son değişiklikle Ezine Gıda OSB eklenmiştir. Ayvacık ve Edremit Körfezine doğru Ekoturizm alanında yatırımlar yapılabilir. Ayrıca bu bölgede Eko Turizmin yanında, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, trekking etkinlikleri yapılabilir. Gelişim bölgeleri ve proje aşamaları hakkında Eko Turizm Bölge direktörümüzden bilgi alabilirsiniz.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-17 Paftası en son halidir. Son değişiklik Tarıma Dayalı İhtisas ( SERA ) Organize sanayi bölgesi eklenmiştir. Ayrıca bu bölgede Eko Turizmin yanında,Günüberlik Turizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, trekking etkinlikleri yapılabilir. Gelişim bölgeleri ve proje aşamaları hakkında Eko Turizm Bölge direktörümüzden bilgi alabilirsiniz.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-18 Paftası en son halidir. Son değişiklik Kalkım bölgesi sağlık turizm lejantı eklenmiş, Havran bölgesi Eko Turizm alanı genişletilmiş, Kırsal Turizm alanları da eklenmiştir. Yatırımlar açısında geleceği en parlak bölgelerden biridir. Eko Turizm ve sağlık turizmi bu bölge için önemini her geçen gün artırmaktadır. Çanakkale iline bağlı Kalkım, Akçakoyun, Yenice Hıdırlar, Aşağıçavuş, Üçkabaağaç, Akköy bölgeleri jeotermal ve sağlık turizmi yatırımları için önemlidir. Çanakkale sınırlarında; Kovancı, Canbaz, Öğmen, Yarış, Çiftlik, Kıraçoba, Kırıklar, Bayatlar, Kayatepe, Kargacı, Hamdibey, pazarköy, umurlar, sameteli bu bölgeler Eko Turizm yatırımları için bire birdir. 

Havran Eko Turizm Bölgeleri; Eko Turizmi Havran ilçemize kazandıran İstanbullu iş adamlarıdır. Bölgenin turizm yatırımları açısından yön vererek kalkınmasına ivme kazandırmışlardır. Havran eko turizm ve Kırsal Turizm yatırımları açısından en önemli bölgedir. Havran ilçesine bağlı; Kocadağ, Küçükdere, Büyükdere, Köylüce, Karaoğlanlar, İnönü, Dereören, Sarnıç, Kocaseyit, Fazlıca, Tarlabaşı, Halilar, Kalabak, Tepeoba, Hanlar Bölgesi Eko Turizm ve Kırsal Turizm yatırımları açısından oldukça önemli bir bölgedir.

İvrindi OSB ve Eko Turizm çalışmaları devam etmektedir. İvrindi ilçesi de sağlık, eko turizm, kırsal turizm ve günübirlik turizm faliyetleri açısından büyük atak yapması beklenmektedir.

Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinden Turizm atağı; Sındırgı Termal Sıcak Su kaynakları ile biliniyor. Son günlerde iyi tanıtımımın yapılması ile Türkiye gündeminde sağlık turizmi açısından en çok konuşulan bögelerden biri olmaya başlamıştır. Sındırgı ve Bigadiç sağlık ve eko turizm yatırımları açısından en önemli bölgelerden biri olarak bilinmektedir. 

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, J17 Paftasıdır. Ayvalık Turizim yatırımları açısından Balıkesir ilinin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Pelitköy, Karaağaç sağlık turizmi, diğer bölgelerde günübirlik turizm tesis alanları olmakla birlikte; dağlık bölgelerde yer alan Üçkabaağaç, Kırcalar, Akçapınar, Yeniköy, Tıfıllar, Kobaşlar, Hacıveliler, damlalı, Kumgedik bölgelerinde Ekoturizm ve Kırsal Turizm tesisleri yapılabilir.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, J18 Paftasıdır. İvrindi, Burhaniye, Havran sınırlarından oluşmaktadır. Bu paftada yer alan bölgeler Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Kırsal Turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Burhaniye'de Kırtık, Sübeylidere, Kurucaoluk, Karadere, Çamtepe, Kuyucak, Çallı yer almaktadır. Havran ilçesi için Eko Turizm ve Kırsal Turizm alanlarına ise Çakırdere ve Çakmak girmektedir. İvirindi bölgesi en önemli bölgelerden biridir. Değirmen başı, Demirciler, Kıpıklar, Hacıahmetler, Kına, Çobanlar, Çelimlerler, Kışladere, Kuşdere, Gebeçınar, Küçükılıca, Büyükılıca, Kılcılar, Haydar, İkizce bu bölge zengin pınarlarla beslenen yeşil vadiyi andıran bölgedir. Sıcaksu kaynaklarının da olması bölgeyi hem Sağlık Turizmi hem de Eko Turizm bölgesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, H19 Paftasıdır. Plan değişikliği yapılarak Organize Tarım ve Hayvancılık alanı eklenmiştir. Bölge Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Tarım ve Hayvancılık Bölgesi işaretli yerlerde yatırımlar ve projeler düşünülebilir. Gönen Korudeğirmen ve Gündoğan bölgelerinden Eko Turizm, Gönen Ekşidere, Kumköy, Balcı, Balcıdede, Güneşli, Muratlar, Ilıcaoba mevkileri sağlık turizm alanı, Manyas Dereköy, Çavuşköy, Kızık bölgesinde Sağlık Turizm alanı, Kıyı günü birlik turizm, sağlık turizmi ve eko turizm lejantı işaretlidir. Bölge Turizm yatırımları açısından büyük önem arzetmektedir.

Alt ölçek planların yapılması şartı ile; Ekoturizm niteliğinde kullanımlar; Kırsal Turizm Tesisleri, Butik Oteller
Sağlıklı yaşam tesisleri, golf tesisleri, spor tesisleri, günübirlik tesisler, doğal ürünlere yönelik atölyeler, kamping, trakking, doğa yürüyüşü vb. turizme yönelik kullanımlar ile sosyal ve teknik altyapı kullanımları yeralabilmektedir.

Ekoturizmin temel amaçlarından biri de; Turizm sezonun 12 aya yayılması ve turizm çeşitliliği sağlamaktır. Aynı zamanda alternatif turizm olarak ülkemizde yapılmaktadır. Ekoturizm ile bölge 12 ay turist çekme şansına sahip olacaktır. 

EKOTURİZM, AGRO TURİZM, TURİZM AMAÇLI PLANLAMA İÇİN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

1.    1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP PLANI ÖRNEĞİ (6 DERECE ED50 DOM27)
2.    1/25.000 ÖLÇEKLİ HARİTA (6 DERECE ED50 DOM27)
3.    1/5000 ÖLÇEKLİ KADASTRO DURUMU (3 DERECE ED50 DOM27)
4.    TAPU ÖRNEĞİ
5.    SÖZLEŞME ÖRNEĞİ VE/VEYA VEKÂLETNAME (KİRA VB. HALLERDE)
6.    TAPU KAYIT SURETİ (TAKYİDAT BELGESİ)
7.    APLİKASYON KROKİSİ
8.    MEVCUT/TEKLİF KAPASİTE BİLGİSİ

İLAVE İMAR PLANI BAŞVURULARINDA İSTENİLECEK
9.    MEVCUT GSM RUHSATLARI VB EVRAKLAR (VARSA)
10.    1/5000 NAZIM İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)
11.    1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)

ALINACAK KURUM GÖRÜŞLERİ;

1.    GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2.    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
3.    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4.    ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
5.    İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
6.    BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
7.    TEİAŞ
8.    UEDAŞ
9.    KARAYOLLARI  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
10.    ......................BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
11.    ...................... BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12.    TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
13.    BOTAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
14.    KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU
15.    SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
16.    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
17.   ................ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU

Not: İllerin şartlarına göre kurum görüşleri azalma veya fazlalık göstermektedir.

EKOTURİZM PROJELERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLEŞİME GEÇİP BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

EKOTURİZM DESTEK İÇİN; Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80

Tüm Ekoturizm Haberlerini okumak ve Tüm Türkiye nerelerde ekoturizm projesi yapılabilir öğrenmek için bu linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Link; haritahaber.com/ekoturizmhaberleri

HANGİ HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ.

1. İnsanlı ve İnsansız Hava araçları ile her ölçekte halihazır harita yapımı

2. Meşcere Haritaları Yapımı

3. True Ortofoto Harita Yapımı

4. Ekoturizm İmar Planları Hazırlama

5. Üst Ölçek Plan Değişikliklerinin Yapılması

6. Tarım Arazileri Amaç Dışı Kullanım Onaylarının Alınması

7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması

 

Yorum Yaz