Mersin, ekoturizm potansiyeli yüksek bir il olarak dikkat çekiyor

Mersin, ekoturizm potansiyeli yüksek bir il olarak dikkat çekiyor
Ekoturizm doğal ve kültürel çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı, düşük ziyaretçi etkisi olan seyahat biçimini ifade etmektedir.
Mersin, ekoturizm potansiyeli yüksek bir il olarak dikkat çekiyor

Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu kapsamında, Mersin’in ekoturizm potansiyeli yüksek alanları belirlendi. Mersin, Ekoturizmde Öncü Olacak, Mersin’in doğal ve kültürel değerlerini koruyan, yerel halkın refahını gözeten ve doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahat biçimini ifade eden ekoturizm için yeni bir plan hazırlandı. Mersin’de Ekoturizm Alanları Genişliyor, Mersin’in kırsal yerleşmeleri, ekolojik tarım ve eko turizmin desteklenmesi için uygun alanlar olarak seçildi. Bu alanlarda, yöresel mimariye uygun, ekolojik tesisler yapılması ve bunların kazanca dönüştürülmesi teşvik edilecek.

haber arası detay

Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu kapsamında, Mersin’in ekoturizm haritası yeniden belirlendi. Bu planla, Mersin’in doğal ve kültürel değerlerini koruyan, yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı, düşük ziyaretçi etkisi olan seyahat biçimini ifade eden ekoturizm geliştirilmesi amaçlanıyor.

Planın hazırlanmasında, Mersin’in ekosistemlerinin sürekliliği, biyoçeşitliliği, sulama imkanları, yıllık yağış-güneşlenme özellikleri ve çevre kirletici parametrelerden konumsal uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Buna göre, Mersin’in kırsal yerleşmeleri, ekolojik tarım ve eko turizmin desteklenmesi için uygun alanlar olarak seçildi. Bu alanlarda, yöresel mimariye uygun, ekolojik tesisler yapılması ve bunların kazanca dönüştürülmesi teşvik edilecek.

Planın uygulanması için, ekoturizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda uygulama öncesi toplam alan büyüklüğünün en az 15.000 m2 olması, bu alanlarda uygulamaların ada bazında yapılması, alanın toplam yüzölçümünün en az %30’luk bölümünün yapı yapılmayacak şekilde açık alan olarak planlanması, bu alanlarda min. ifraz şartının 10.000 m2 olması, 20.000 m2 üzerinde büyüklüğe sahip alanlarda ise toplam inşaat alanının 2.000 m2’yi geçmemesi, bu alanlarda yapılaşma koşullarının emsal=0,10; yençok: 2 kat olarak belirlenmesi gibi şartlar getirildi.

Planın sonuçlarına göre, Mersin’in Toroslar ilçesinde ağırlıklı olarak eko-turizm ve yayla turizm planlanırken, ilçenin yerleşik alanının kuzeyinde, iki adet günübirlik turizm alanı belirlendi. İlçe sınırlarındaki bir diğer turizm değeri ise termal alanlar olarak görüldü. Bu bağlamda termal turizmin desteklenmesi adına potansiyel bir bölge de planda önerildi.

Mersin Ekoturizm Haritası, Mersin’in turizm sezonunu 12 aya yayma, kırsal kalkınmaya destek verme, doğal ve kültürel mirasını koruma ve tanıtma hedeflerine katkı sağlayacak bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Eko-turizm
Ekoturizm doğal ve kültürel çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı, düşük ziyaretçi etkisi olan seyahat biçimini ifade etmektedir. Doğa turizminin bir alt türü olarak da ele alınan eko-turizm açısından Mersin bütünü potansiyel arz etmektedir. Bu bağlamda öne çıkan yerleşimler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Anamur ilçesi; Karalarbahşiş ve Çukurabanoz
Silifke ilçesi; Mağara ve Kavakköy
Yenişehir ilçesi, Değirmençay
Erdemli ilçesi; Küçükfındıkpınarı ve Hacıalanı
Mezitli ilçesi; Fındıkpınarı

Toroslar ilçesi; Gözne, Güzelyayla ve Arslanköy
Çamlıyayla ilçesi; Sebil ve Fakılar
Agro-turizm
Agro-turizm; tarım faaliyetlerini deneyimlemek amacıyla gerçekleştirilen rekreatif eylemleri içeren, tarımsal kaynakların sürdürülebilirlik ilkesiyle turistik amaçlarla kullanılmasını ifade etmektedir. Söz konusu turizm türü özellikle kırsal kalkınma açısından gelir. Elde etme noktasında önemli bir faaliyettir. Kırsal çevreyle, tarımsal faaliyetlerle bağlantılı bir çiftlikte, kampta veya pansiyonda konaklama, eğitsel gezi, yeme-içme, rasyonel faaliyetler ve çiftlikte ürün ve el sanatlarının satılmasıyla ilişkili faaliyetler bütünü olarak tanımlamaktadır.
Yukarıdaki açıklamalardan hareketle tarımın önemli bir unsur olduğu Mersin’in tüm ilçeleri agro-turizm açısından fırsat sunmaktadır.
Çamlıyayla ilçesi; Sarıkavak
Tarsus ilçesi; Boğazpınarı
Gülnar ilçesi; Mollaömerli ve Zeyne
Mut ilçesi; Hacıahmetli, Dağpazarı, Diştaş yerleşimleri bu bağlamda öne çıkan
yerleşimlerdir.

Toroslar ilçesinde ağırlıklı olarak eko-turizm ve yayla turizm planlanmıştır. Bunun temelde iki hedefi bulunmaktadır Bunlardan birincisi eko-turizmin doğal değerlere ve kırsal yaşama zarar vermemesi, ikincisi ise kırsal kalkınmaya destek verecek bir değere sahip olmasıdır. Yayla turizmi ise ilçede yayla özelliği gösteren alanlarda konumlandırılmıştır. Bunların yanı sıra ilçenin yerleşik alanının kuzeyinde, iki adet günübirlik turizm alanı belirlenmiştir. İlçe sınırlarındaki bir diğer turizm değeri ise termal alanlar olarak görülmektedir. Bu bağlamda termal turizmin desteklenmesi adına potansiyel bir bölge de planda önerilmektedir.

Mezitli ilçesinde Alternatif Turizm olanaklarından temel olarak dört turizm türü yer almaktadır. Bunlardan birincisi kültürel turizmdir. Söz konusu turizm türü Mezitli’de arkeolojik alanlarında kümelendiği bölgede konumlandırılmıştır. İkincisi Fındıkpınarı Kırsal Yerleşim Merkezi’nde planlanan eko-turizmdir. Mihrican, Güzle, Yıldırım, Fındıkpınarı ve Bozon Güzlesi çevresinde yayla turizminin gelişmesi öngörülmektedir.

Erdemli ilçesi, Silifke ve Mut ilçeleri arasında en düşük tarım alanı büyüklüğüne sahip (30.008 ha.) ilçedir. Kıyı ve sit alanları varlığı nedeniyle deniz ve kültür turizmi faaliyetlerini destekleyecek konaklama alanlarının geliştirilmesi için turizm alanları öngörülmüştür. Turizm ile ilgili kültürel değerlerin kümelendiği bölgelerde Kültür Turizmi, yayla özelliği gösteren alanlarda (Erdemli ilçe sınırlarının görece geometrik merkezine tekabül eden) yayla turizmi ile eko-turizm alanları önerilmiştir.

Tarımsal faaliyetlerde, özellikle örtü altı yetiştiriciliğinde çilek üretimiyle ön plana çıkan ilçede önceden belirtildiği üzere tarımdan elde edilen gelirin arttırılması amacıyla Yenisu mahallesi kuzeyinde Organize Tarım Alanı önerilmiştir. Arkeolojik sit alanları ve Silifke-Mut Karayolu güzergâhı boyunca kuzeye doğru Silifke İlçesi’nde eğimin 500 metrenin üzerineçıktığı yükselti kuşaklarında yayla yerleşmelerinin varlığı kültür ve eko-turizm gibi alternatif turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için önemli olanaklar sunmaktadır. Bu olanakların değerlendirilmesi için ilçe sınırlarında belli bölgelerde farklı turizm türlerinin geliştirilmesi önerilmiştir. Ayrıca Meryemlik (Aya Tekla), Zeus Tapınağı ve Kilise ve Cennet Obruğu- Meryem Ana Kilisesi’nin varlığı inanç turizminin planda yer almasını sağlamıştır. Ayrıca doğa turizmi türlerinden olan rafting Derinçay ile güneydeki Değirmendere arasında gelişebileceği öngörülmektedir. Ayrıca doğal plaj ve kumsal varlıkları değerlendirildiğinde, Göksu Deltası’nın doğusunda günübirlik turizm bölgeleri önerilmektedir.

Yorum Yaz