Plansız Alanlarda İmar Yapılaşması ve Şartları Nelerdir?

Plansız Alanlarda İmar Yapılaşması ve Şartları Nelerdir?
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Hangi alanlarda Uygulanır?
Plansız Alanlarda İmar Yapılaşması ve Şartları Nelerdir?

Plansız Alan Ne demek?; Plansız alanlar belediye ve mücavir alanlar içinde ve dışında kalan planı bulunmayan yerler olarak tanımlanmaktadır.Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Hangi alanlarda Uygulanır?

haber arası detay

 

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve plânı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen,sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır.Kapsam Madde 2- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Bu Yönetmelik hükümleri;
1) Planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 in altında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde,
2) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki köy ve mezraların yerleşik alanlarında,
3) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarında,
4) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında imar planı ve yerleşik alan sınırları dışında kalan iskan dışıalanlarda, uygulanır. Çevre düzeni planı kapsamında kalan alanlar
Madde 3- (Başlığıyla birlikte değişik:RG-2/9/1999-23804) 2 nci maddede sayılan alanların onaylı bir çevre düzeni planı kapsamında kalması halinde,çevre düzeni planı kararlarına uyulur.

Yerleşik Alan nedir? :  Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar plânı bulunmayan mevcut yerleşmelerin (mahalle, köy ve mezralar) müstakbel
gelişme alanlarının da içine alan ve sınırları Belediye Meclislerince karara bağlanan alanlardır.

Yerleşme Alanı Nedir? : Yerleşme alanı: İmar plânısınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür. Diğer bir deyimle imar plânının kapsadığıalandır

İskan Dışı alan Nedir? : Her ölçekteki imar planı sınırı, yerleşik alan sınırı, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarlarının dışında kalan alanlardır.

Köy yerleşik alanı nedir? : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanıcivarını tanımlar. Daha önce Valiliklerince tesbit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir

Resmi Bina Nedir? :Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle il Özel İdaresi ve Belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir

Umumi Bina nedir?: Köy konağı, köy kahvesi ve lokantası gibi köy ortak yapıları hariç imar planı kararı ile
yapılabilecek kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla, ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, işhanı, büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar, spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalardır.

Bina Cephesi Nedir? : Parsel nizamında: Binanın toprak üstündeki ilk katının parselin yo tarafındaki duvarının dış yüzüdür. b - Köşe başı parsellerde: Binanın kot aldığı yol tarafındaki toprak üstündeki ilk kat duvarının dış yüzüdür.
Bina derinliği Nedir ?: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktasıarasındaki dik hattın uzaklığıdır.
Parsel cephesi Nedir ?: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar, parselcephesidir.
Parsel derinliği Nedir ?: Parsel ön cephe hattı ile arka cephe hattıarasındaki ortalama uzaklığıdır. Ayrık bina kavramı Ne demektir ?: İki yanı komşu parsellerdeki binalara bitişik olmayan binalardır.
Bitişik bina ne demektir?: İki yanı komşu parsellerdeki binalara kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır.
Blok başı bina Nedir?: İkiden fazla binadan oluşmuş blokta yalnız bir yanı komşu parseldeki binaya kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır.
İkili blok (ikiz bina) Nedir?: İki binadan oluşmuş bir blokta bir yanı komşu parseldeki binaya kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır.
Bodrum kat Nedir?: Zemin kat altındaki kat veya katlardır.
Zemin kat Nedir?: Taban döşemesi binaya kot verilen nokta seviyesinde veya bu seviyenin üzerinde olan ilk kattır.
Asma kat Nedir?: Binaların, iç yüksekliğien az 5.50 m. olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden
bağlantı sağlayan kattır. Asma katlar iç yüksekliği 2.40 m. den az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere
yapılabilirler.
Normal kat Nedir?: Zemin ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlardır.  
İmar mevzuatına aykırı yapı Nedir? : Muhtarlıktan izin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı, taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı, bina derinliği ve benzeri konulardaki mevzuat hükümlerine
uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen
yapılardır.

Yapı inşaat alanı (brüt inşaat alanı) Ne demektir? : Bodrum kat, asma kat ve çatı arasındaki piyesler dahil, yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır. Işıklıklar, hava bacaları, saçaklar, bina dışında tertiplenen yangın merdivenleri hariç, ortak alanlar bu alana dahildir.
İnşaat alanı kat sayısı (kat alanı kat sayısı-KAKS,emsal) Ne demektir? : Yapı inşaat alanının imar parselialanına oranıdır. Arka bahçe mesafesi Nedir?: Bina arka cephesinin parselarka cephesine en yakın uzaklığıdır.
Konut dışı kentsel çalışma alanları Ne Demektir: İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt satış ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike arzetmeyen imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceğialanlardır.
Saçak seviyesi Nedir?: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur.
Bina yüksekliği Nedir?: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan yüksekliktir. % 33 meyilliçatı gabarisi içinde kalan çatılar yüksekliği (1.00) m.yi geçmeyen korkuluklar, bacalar, merdiven gereçleri,asansör kuleleri, lüzumlu su depoları v.b. elemanlar bina yüksekliğine dahil değildir.
Taban (bina) alanı Nedir?:Yapının parsele oturacak bölümün yatay izdüşümünde kaplayacağıazamialandır. Bahçede yapılan eklentiler (müştemilat)
taban alanı içinde sayılır.
 Taban alanı kat sayısı (TAKS) Ne demektir?: Taban alanının parselalanına oranıdır.
Mevcut teşekkül Nedir?: Bir yapıadasında inşa, edildiği tarihte yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış olup da halen o yerde uygulanması
gereken plân ve mevzuat hükümlerine göre aynen veya ek veya değişiklik yapılmak suretiyle korunmasımümkün olan yapılardır.
Muhtarlık izni Nedir?: Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli
oturanlarca, konut, hayvancılık veya tarımsalamaçlı yapı yapılabilmesi için ilgili köy ihtiyar heyetince verilen yazılı izindir.
Azami bina alanı Nedir?: Parsel içerisinde bina yapılmasımümkün olan alandır.
Ortak alanlar Ne Demektir?: Binaların giriş holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri, açık ve kapalı merdivenler, yangın merdivenleri,asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır.
Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapı nedir?: Kümes, ahır, ağıl, arıhane, kömürlük, odunluk, samanlık, ticari amaçlı olmayan kiler ve yem deposudur."

ZONGULDAK İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ
ÇEVRE DÜZENİ PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE RAPORU


Bakanlığımızca onaylanan çevre düzeni planlarında kırsal yerleşme alanları şematik olarak
gösterilmekte ve kırsal yerleşme alanlarında, koruma ve gelişim ilkelerine uygun imar
planlarının hazırlanması esas olup kırsal yerleşmelerin yerleşik alanlarında uygulama imar
planları yapılıncaya kadar çevre düzeni planlarında kırsal yerleşme alanları için verilmiş olan
yapılanma koşulları çerçevesinde iş ve işlemler yürütülmektedir.
Bu bağlamda, kırsal yerleşme alanlarında alt ölçekte yapılan çalışmaların yönlendirilmesi,
3194 sayılı İmar Kanunu ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde (BEŞİNCİ BÖLÜM -
Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik
Alanlarında Uygulanacak Esaslar) kırsal yerleşme alanları için verilmiş olan yapılanma
koşulları ile çevre düzeni planı kararları arasında uygulamalarda bütünlüğün sağlanması ve
imar planları yapılıncaya kadar yapılanma koşullarının Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
doğrultusunda yürütülmesinin sağlanması amacıyla;
Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın
“7.1.2. Kırsal Yerleşme Alanları” başlığı altında yer alan
“7.1.2.8. Tarımsal amaçlı yapılar ve köy halkının günlük ihtiyacını karşılamaya
yönelik ticari, sosyal amaçlı yapılar ile resmi ve umumi yapılar için en fazla Emsal (E) =
0.50’dir. Yapı yüksekliği yapının özelliğine göre ilgili idare tarafından belirlenir. hükmünün
“7.1.2.8. Kırsal yerleşme alanlarında imar planları yapılıncaya kadar konut, tarım ve
hayvancılık amaçlı yapılarda yapılanma koşulları Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
hükümlerine göre belirlenir. Silo, samanlık, yem deposu, vb. yapılar için maksimum bina
yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda belirlenir. Köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak
sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri,
sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, ticarethane, mezarlık vb.) için yapılaşma koşulları ilgili
İdaresince belirlenir. Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (turizm, günübirlik veya
bölgesel düzeyde ticaret kullanımlar vb.) imar planı yapılması zorunlu olup; Emsal: 0,50’dir.
Diğer yapılanma koşulları çevre imar bütünlüğü gözetilerek alt ölçekli planlarda
belirlenecektir.” şeklinde değiştirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Yorum Yaz