Tarımda Dönüşüm: Hastalıktan Ari İşletmeler için Yapılaşma Emsali Artışı

Tarımda Dönüşüm: Hastalıktan Ari İşletmeler için Yapılaşma Emsali Artışı
Yeni düzenlemeler, hastalıktan ari sertifikalı işletmelere yapılaşma emsali artırarak, hayvancılık sektöründe verimlilik ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyor.

“Yeşil Gelecek için Adımlar: Antalya-Burdur-Isparta’da Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılık” Spot: Türkiye’nin Antalya, Burdur ve Isparta bölgelerindeki çevre düzeni planı değişiklikleri, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık yatırımlarını teşvik ederek, yerel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyor.

haber arası detay

“” Spot: Bölgesel çevre düzeni planı değişiklikleri, süt ve süt ürünleri ihracatını artırma ve Türkiye’nin küresel pazardaki konumunu güçlendirme potansiyeline sahip.

Türkiye’nin Antalya, Burdur ve Isparta bölgelerindeki tarım arazilerinin kullanımı ve hayvancılık yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla yapılan çevre düzeni planı değişiklikleri, sürdürülebilir kalkınma ve yerel ekonomiye katkı sağlama hedefleri doğrultusunda önemli adımlar olarak değerlendirilebilir. Bu değişiklikler, özellikle hastalıktan ari işletme sertifikasına sahip olan veya bu sertifikayı almayı taahhüt eden işletmeler için yapılaşma emsali artışı gibi somut teşvikler içermektedir. Bu teşviklerin, hayvancılık sektöründe verimliliği ve ürün kalitesini artırarak, hem iç piyasada hem de ihracatta Türkiye’nin rekabet gücünü yükseltmesi beklenmektedir.

Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılık Yatırımları: Antalya-Burdur-Isparta planlama bölgesindeki çevre düzeni planı değişikliği, tarım ve hayvancılık alanında sürdürülebilir yatırımları desteklemek için tasarlanmıştır. Plan, özellikle hastalıktan ari işletmeleri öne çıkararak, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan sağlığının iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım atmaktadır. Bu yaklaşım, hayvan refahını artırırken, aynı zamanda tüketicilere daha sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmayı amaçlamaktadır.

Yerel Ekonomiye Katkı: Yapılaşma emsali artışı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile kanatlı hayvancılık yatırımlarını teşvik ederek, yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu artış, daha fazla yatırımın bölgeye çekilmesine ve istihdam olanaklarının genişletilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, yerel üreticilerin yüksek kaliteli damızlık hayvanlara erişimini kolaylaştırarak, ithalata olan bağımlılığı azaltmayı ve yerli üretimi güçlendirmeyi hedeflemektedir.

İhracat Potansiyelinin Artırılması: Plan değişikliği, süt ve süt ürünleri ihracatını artırma potansiyeline sahiptir. Hastalıktan ari işletmelerden elde edilen ürünler, uluslararası pazarlarda daha yüksek talep görebilir ve bu da Türkiye’nin dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunabilir.

Çevresel Etkiler ve Toplumsal Farkındalık: Plan değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal farkındalık açısından da önem taşımaktadır. Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı, doğal kaynakların korunmasına ve ekolojik dengenin sürdürülmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bu tür planlamalar, toplumda çevre bilincinin artırılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli rol oynayabilir.


ntalya-Burdur-Isparta Bölgesi'nde Tarımsal Yatırımlar için Yapılaşma Emsali Arttırılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda önemli bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik ile birlikte, hastalıktan ari işletme sertifikasına sahip veya sertifika almak için taahhüt veren işletmelerin tarımsal yatırımlarında yapılaşma emsali %50 oranında arttırabilecek.

Değişikliğin Gerekçesi:

Ülkemizin sağlıklı damızlık hayvan ve süt miktarının artırılması
Yetiştiricilerin yüksek vasıflı damızlık hayvan ihtiyacının yurt içinden karşılanması
Damızlık büyükbaş hayvan ithalatının azaltılması
Hayvansal ürünlerin kalitesinin ve güvenilirliğinin artırılması
Hayvansal üretimde verimliliğin artırılması
Süt ürünlerinin ihracatının arttırılması
Hayvancılığın ülkemiz ekonomisine daha fazla katlı sağlanması
Değişikliğin Kapsamı:

Değişiklik, Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi'nin tamamını kapsamaktadır.
En az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş ve üzeri kapasiteli hayvancılık veya 50.000 adet ve üzeri kapasiteli kanatlı hayvancılık yatırımları bu kapsamdadır.
Yatırımların Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili bakanlıklar veya bunların bağlı kuruluşları tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
Yatırımların entegre olması gerekmemektedir.
Fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan tarım arazileri bu kapsam dışındadır.
Değişikliğin Faydaları:

Hastalıktan ari işletme sayılarının ve hayvan varlığının artması
Hayvansal ürünlerin kalitesinin ve güvenilirliğinin artması
Hayvansal üretimde verimliliğin artması
Süt ürünlerinin ihracatının artması
Hayvancılığın ülkemiz ekonomisine daha fazla katlı sağlanması
Bölgesel kalkınmanın teşvik edilmesi
Değişikliğe İlişkin Değerlendirme:

Bu değişiklik, tarımsal yatırımların teşvik edilmesi ve hayvancılığın geliştirilmesi açısından önemli bir adımdır. Değişikliğin bölgesel kalkınmaya da önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.