Ekoturizm Proje örneği, Kırsal kalkınmaya büyük destek sağlıyor

Öncelikle Ekoturizm hakkında bilgi için beni arayabilirsiniz. Beytullah Yılmaz : 0 544 608 84 80 Ekoturizm imar planlama şartları değişti 19 Aralık 2022 tarihinden itabaren şu şekilde olacak, Ekoturizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda uygulama öncesi ham toplam alan büyüklüğü en az 15.000 m2 olacaktır. Bu alanlarda uygulamalar ada bazında yapılacak. Alanın toplam yüzölçümünün en az %30 luk bölümü, yapı yapılmayacak şekilde açık alan olarak bırakılacaktır. Açık alan olarak terk edilen alanlarda yapılaşma yasak olacak. sosyal donatılar, organik tarım alanları, park alan gibi sosyal donatılara yer verilmesi mecburidir  Ekoturizm alanlarında min. ifraz şartı 10.000 m2 olacaktır. Eğer ayrılan alanlar 20.000 m2 üzerinde olursa yine toplam inşaat alanı 2.000 m2 yi geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. Bu alanlarda yapılaşma koşulları: Maks. Emsal=0,10; Maks. Bina yüksekliği 2 kattır. Kat yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenir. Bu tesislerde en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarda konaklama üniteleri yer alamaz, yalnızca servis alanı olarak kullanılabilen bu alanlar, emsale dahil değildir. Ayrı yapılar olarak düzenlenen konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir.

 

Ekoturizm Projelerinize 500 bin euro' ya kadar hibe almaktayız. Hibe alabilmek için öncelikle Ekoturizm Projesi hazırlanması ve Ruhsatı alınmalıdır. Ekoturizm hibeleri konusunda ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Covid-19 Pandemisi ile birlikte Sürdürülebilir İnovatif Turizm Faliyetlerinin odak noktası Ekoturizm olmuştur.

Covid-19 Pandemİsi Ekoturizm yatırımlarını artırdı. Küresel salgın Covid-19 pandemisinin uzun sürmesi, alternatif turizm faaliyetlerine olan ilgiyi artırdı. Ekoturizm arazileri ve yatırımları üzerine büyük talep olması Ekoturizm arazilerinin  artışını beraberinde getirdi. Türkiye'de yeniden tanımlanan alternatif turizm faaliyetleri ; Eko, Agro, Tarımsal Turizm, Gastronomi Turizmi, Yöresel Lezzet Durakları, Bungalov konaklama merkezi, butik oteller apart oteller vs gibi doğa ile içi içe olan yerler tercih sebebi oldu. 

Ekoturizm yeni plan notları şöyle oldu; 19 Aralık 2022 tarihinde tekrak değişti.

Ekoturizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda Min. Parsel büyüklüğü=15.000 m2’dir. Bu alanların % 30’lik kısmının Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca umumi ve kamu hizmet alanlarına ayrılması zorunludur.  Kat yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenir. Bu tesislerde en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarda konaklama üniteleri yer alamaz, yalnızca servis alanı olarak kullanılabilen bu alanlar, emsale dahil değildir. Ayrı yapılar olarak düzenlenen konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir.

8.15 TURİZM ALANLARI
8.15.1 Turizm Tesis Alanları
8.15.1.1 Bu alanlarda yapılacak tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Turizm Yatırım ve İşletmeleri Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği”ne uygunluğu zorunludur.
8.15.1.2 Turizm tesis alanlarında 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmadan ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilgili idarece onanmadan inşaat uygulaması yapılamaz.
8.15.1.3 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ve tesislerin mimari projelerinde topografya ve doğal bitki örtüsüne uygun çözümler getirilecektir.
8.15.1.4 Turizm tesis alanları olarak planlanmış ve ilgili idarece imar planları onanmış alanlarda yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir biçimde başka amaç için kullanılamazlar. Tapu kütüğünün beyanlar hanesinin toplumun yararlanmasına ayrılan yapı ve turizm tesisi olduğu yazılacak ayrıca tescil işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı verilmeyecektir.
8.15.2 Kamping Alanları
8.15.2.1 Planlama alnında kamping alanları öngörüldüğü taktirde konaklamanın gereksinmesini sağlayan taşınabilir yapılarla oluşturulan tesisler yer alabilir. Bu alanlar için geçerli olacak yoğunluk birimi çadır/hektar olarak belirlenmiştir.
2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ile “Turizm Yatırım ve İşletmeleri Yönetmeliği”nde tanımlanan ortak kullanıma dönük sabit tesisler için, Emsal(E): 0.05 Yükseklik(h) en fazla: 4.50m., 1 kattır.
8.15.3 Günübirlik Kullanım Alanları
8.15.3.1 Bu alanlarda konaklama tesisleri yapılamaz. Yalnız günübirlik kullanıma dönük lokanta, gazino, çay bahçesi, bar-kafe vb. gibi tesisler yapılabilir. Emsal (E): 0.05 Yükseklik(h) en fazla: 4.50 m., 1 kat olacaktır.
8.15.4 Termal Turizm Tesisleri Termal turizm tesis alanlarında 8.15.1 Turizm Alanları maddesi geçerlidir ve termal kaynakların korunması esastır.
8.15.5 Eko-Turizm Alanı
8.15.5.1 Bu plan ile belirlenen veya alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olan, ekolojik yapı ile bütünleşik butik oteller, özel konaklama tesisleri ve kırsal turizm tesisleri ile bunlara bütünleşik spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir.
8.15.5.2 Eko-turizm alanları için öncelikle yetkili idareye başvurulur. Yetkili idarenin uygun görüşü doğrultusunda Bakanlığa başvuru öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması zorunludur.
8.15.5.3Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması sağlanacaktır.
8.15.5.4 Eko-turizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda Min. Parsel büyüklüğü=15.000 m2 ’dir. Bu alanların % 30’lik kısmının Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca umumi ve kamu hizmet alanlarına ayrılması zorunludur. Bu alanlarda yapılaşma koşulları: Maks. Emsal=0,10; Maks. Bina yüksekliği 2 kattır. Kat yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenir. Bu tesislerde en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarda konaklama üniteleri yer alamaz, yalnızca servis alanı olarak kullanılabilen bu alanlar, emsale dahil değildir. Ayrı yapılar olarak düzenlenen konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir.
8.15.5.5 Bu alanlarda yer alacak turizm belgeli konaklama tesisi tek bir bağımsız bölüm olacaktır. Bu alanlardaki konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez.

Ekoturizm; Turizm sezonunu yılın 12 ayına yaymayı hedefliyen devlet politikalarından biridir. Ekoturizm tesislerini kamu ve özel girişimciler teknik yeterliliklik sağlmak şartı ile yapabilir, kalkınma ajanslarından Ekoturizm Projesi desteği alabilmektedir. Ekoturizm de yapılaşma şartları belli bir yönetmeliğe bağlıdır. Eğer özel girişimci iseniz, Ekoturizm üzerine projeler üretmek istiyorsanız profesyonel destek alarak bu işi yapabilirsiniz. Arazi seçiminden, projelendirme aşamalarına kadar bir çok evreden geçilmesi gerekmektedir. En az 3 ile 6 ay proje planlama aşamasını sabırla beklemeniz gerekmektedir. 

Geleceğin en popüler altarnetif turizm dallarından biri olan ekoturizm; ekolojik dengeyi bozmadan yapılaşma ve doğada konaklama imkanı sunarak, doğal ve kültürel geziler ile çevreyi tanıma kültürel ve sportif faaliyetlere katılma olarakta söylenebilir. 

Özel girişimciler Ekoturizm Projesi Nasıl Hazırlanır? Nereden Başlamalıyım. Ekoturizm Arazi Seçimi nasıl olmalıdır, Parsel büyüklüğü, İmar Yoğunluğu, Kaç ayda  proje teslim edilir? Destek alınabilir mi? Türkiye Ekoturizm alanları, Nerelerde Ekoturizm Projeleri yapılabilir ve ekoturizm ile ilgili bir çok dalda sorularının cevaplarını netlikle bulabilecektir. Bu linke tıklayarak geniş bilgiye sahip olabilirsiniz.

Ekoturizm Bilgilendirme linki; https://www.haritahaber.com/kategori/ekoturizm.html

Kırsal Kalkınma ve Ekoturizm Örneği olarak Çameli Ekoturizm Tesisleri

Çameli Taş Konakları ; T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 2015 Yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “ÇAMELİ EKOTURİZM ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ” ile Çameli Belediyesi tarafından kurulmuştur.İşletmeciliğini Çameli Belediyesi yapmaktadır.

“ÇAMELİ EKOTURİZM ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ”

Projenin  Bütçesi :  

Çameli Belediyesi ( %48,15 )   557.175,51 TL

Ajans desteği  (%51,85)  600.000 TL

Toplam Bütçe (%100)  1.157.175,51 TL

 Proje’nin Amaçları:

Genel Amaçlar : Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm olanaklarının ulaşılabilirliğinin ve çekiciliğinin alt yapı çalışmaları ile yükseltilerek alternatif turizmin bölge ekonomisine olan katkısının artırılması sağlanacaktır.Ayrıca bölgedeki turizm potansiyelinin açığa çıkarılması ve bölgenin turistik bir cazibe merkezi haline getirilerek turizm yatırımlarının artırılması için örnek bir tesis kurulacaktır.

Özel Amaçlar :

” Çameli Eko Turizm Evleri ve Dinlenme Tesisleri” inşa ederek Çameli’ yi tanıtmak ve Çameli ‘ye alternatif spor , macera ve doğa turizmi için gelen fakat konaklama imkanı bulamayan yerli ve yabancı turistlere konaklama imkanı sağlamak,
Kurulacak olan turistik tesiste yaratılacak yeni iş olanakları sayesinde istihdamı artırarak bölgenin gelişimini sağlamak,
Çameli ‘ye macera sporu ve doğa turizmi için gelen turistlerin, normal mutat araçlarla gidilemeyen noktalara güvenli ve zamanında ulaşımlarını sağlanmak,
Çameli’nde uluslararası yamaç paraşütü, dağ maratonu, dağ kayağı, bisiklet sporları yarışları ve paket tur düzenlemek isteyen organizatörlere ” Çameli Eko Turizm Evleri ve Dinlenme Tesisleri”nde konaklama ve ulaşım imkanı sağlayarak, bölgenin tanınmasını sağlamak,
Bölgede örnek teşkil edecek, tam donanımlı eko turizm konaklama tesisi yaparak, öncelikle turistlerin konaklama sorunun çözülerek geceleme sayısını artırmak ve turizm yatırımcılarının bölgeye çekilmesini sağlamak,


Denizli’nin ve Çameli’nin alternatif turizm üssü haline gelmesini sağlamak.

Çameli Taş Konakları aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır;

10 adet Taş Konak
1 adet Ön Büro Ofisi
1 adet Restoran & Cafe
1 adet Hamam
1 adet Sauna
1 adet Güzellik Merkezi (SPA)
1 adet Açılıp Kapanabilir Yüzme Havuzu

Çameli Ege ve Akdeniz bölgeleri sınırında olup Denizli İline Acıpayam ve Serinhisar ilçeleri güzergahından 107 km lik asfalt yol ile bağlantılı olup Fethiye ye 80 km. ormanla çevrili asfalt yolla bağlıdır.  İlçemiz ayrıca Burdur İline Bağlı Gölhisar ilçesi üzerinden 160 km’lik yolla Antalya ve Alanya bağlantısı da bulunmaktadır.

İlçemize bağlı 28 mahalle bulunmakta olup, İlçe merkezi ve mahalleler arasında ulaşım çok kolaydır. İlçenin diğer mahallelere olan bağlantıları asfalt ve bakımlıdır. İlçemize bağlı Arıkaya ve Gürsu mahallelerinden stabilize yolu takip ederek yaz mevsimi ortalarına kadar kar kaplı olan Garkın yaylasından Antalya Kemer’e ulaşmak mümkündür. Çameli’nin çevre il ve ilçe merkezleri ile bağlantılı yolları her mevsim şartlarında açıktır.

Yakın ilçe merkezlerinden olan Acıpayam’a, ilçemiz mahallelerinden Gökçeyaka – Kalınkoz -Yaylapınar istikametinden Gireniz vadisine inilmekte ve Kelekçi kasabası üzerinden ulaşılmaktadır. Ayrıca Belevi-Ayvacık mahallesinden geçen Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi üzerinden Yapraklı Baraj Gölü manzaralı yoldan Gölhisar ilçe merkezine ulaşılmaktadır. Büyükşehir kanunlarına göre köylerimiz mahalle statüsüne alınmıştır.

Bisiklet Turları:

Bisiklet ve Doğa Sporları sayesinde, ülkemizin ve yöremizin doğası, yaşam kültürünün tanıtılması, yerel topluma bisikletli yaşamı sevdirmek ve spor alışkanlığı kazandırmak ayrıca doğa tutkunlarının bir araya getirerek farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız.
Çameli Kaymakamlığı,Çameli Belediyesi ortaklığı ve GEKA destekleri ile bölgemizde toplamda 650 km, 59 adet bağımlı ve bağımsız yürüyüş rotaları belirlendi. Ayrıca bu rotalarda bisiklet kullanma imkanına da sahibiz. İlçemizde 1380 km’lik 40 adet bağımsız dağ bisikleti rotalarının çıkartılması ve EuroVelo standartlarında uygun levhalandırma ve işaretleme çalışmaları tamalandı. Ayrıca Çameli yürüyüş rotalarına ve zorluk derecelerine www.kibyratistrekking.com adresinden ulaşmak mümkündür.

Çameli Belediyesi, Çameli Kaymakamlığı ortaklığı ile her yılın belirli tarihlerinde bisiklet festivalleri ve dağ bisikleti yarışları düzenlemektedir.
Tüm doğaseverleri Çameli’nin eşsiz doğasını, tabiatını, yetiştirdiği doğal ürünlerini, bölge halkının yaşam kültürünü ve misafirperverliğini deneyimleyebilmeleri için İlçemize bekliyoruz

SİZİN İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

İlçemizin eşsiz manzara ve doğasında –
Fotoğrafçılık,
Kampçılık,
Kuş gözlemciliği,
Olta balıkçılığı,
Flora-fauna,
Yürüyüş,
Hikking ,
Dağ tırmanışları,
Tandem yamaç paraşütü organizasyonları,
Jeeplerle doğa gezileri,
Kanyon geçişleri,
Ailecek bisikletli köy ve doğa gezileri,
Dağ bisikleti turları,
Kültür ve sosyal aktiviteler,
Gastro (yöresel yemek) organizasyonları,
Kır düğünleri,
Yöresel halk oyunları eğitimleri Organize edebiliriz.

Çambel olarak, profesyonel ekibimizle firmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. İhtiyaç duymanız halinde lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Trekking – Hiking

Çameli; doğal güzelliklerini doğa yürüyüşleri ile tamamlamak için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlamıştır. Uluslararası anlamı olan işaretlerle trekking (dağ yürüyüşü) yolları yerli yabancı sporcular için rehberli yada rehbersiz ilçenin dağlık alanlarında dolaşabiliyor.

SİZİN İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

İlçemizin eşsiz manzara ve doğasında –
Fotoğrafçılık,
Kampçılık,
Kuş gözlemciliği,
Olta balıkçılığı,
Flora-fauna,
Yürüyüş,
Hikking ,
Dağ tırmanışları,
Tandem yamaç paraşütü organizasyonları,
Jeeplerle doğa gezileri,
Kanyon geçişleri,
Ailecek bisikletli köy ve doğa gezileri,
Dağ bisikleti turları,
Kültür ve sosyal aktiviteler,
Gastro (yöresel yemek) organizasyonları,
Kır düğünleri,
Yöresel halk oyunları eğitimleri
Organize edebiliriz.

Yamaç Paraşütü:

Çameli Yaylacık Dağı; Batı Akdeniz ve Güney Ege Bölgesi arasında kalan, Denizli iline ait Çameli ilçesinde bulunan, 2150 metre yüksekliğinde bir dağdır. Coğrafi konum itibari ile Denizli – Fethiye yol güzergâhında olup, Fethiye’ye 70 km ve Denizli’ye 110 km mesafededir. Yaylacık Dağı, bölgede alternatif turizm açısından turistik bölgelere yakınlığı ve konumu ile buradaki turizm potansiyelinin ilçemize aktarılması ve ilçemizi tanıtarak yerli-yabancı turizme kazandırılması için önemlidir. Yaylacık Dağı, çok zengin olan bitki türleri ile dikkati çekmektedir. Yanı sıra 1500 m ile 1800 m yükseltisinde çam, sedir ve ardıç ağaçları ile örtülür. Yaylacık Dağı, 2150 metre zirvesinde 4 taraflı uçulabilen mükemmel bir konuma sahiptir.

Bu konum itibari ile yüksek termiklere sahip olup yamaç paraşütçülere ve delta kanat sporcularına güvenli ve keyifli uçuşlar sağlar. Yaylacık dağında uzun mesafe paraşüt yarışmaları, dünya kupası ön eleme, Dünya kupası, dünya kupası süper finali ve Türkiye paraşüt şampiyonaları gibi yarışmalara ev sahipliği yapmıştır. Yaylacık Dağı, yamaç paraşütü ve delta kanat sporcularının en çok tercih ettiği hava sporları merkezi haline gelmiştir.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ TEKLİ (Single) UÇUŞLAR:

Yayalacık Dağı yamaç paraşütü pistinden yaptığımız uçuşlar bölgede yüksek termiklere sahip olduğundan, maksimum 6 ile 8 saat süren uçuşlar yapılabilmektedir. Bu bağlamda Çameli single uçuş yapan paraşütçülerinde uçuş yapabileceği bir yer olup dünyaca ünlü paraşütçülerin gözdesidir.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ İKİLİ (Tandem) UÇUŞLAR:

Deneyimli pilotlarımızla Torosların uzantısı olan Akdağlara kucak açarcasına duran, muhteşem manzaralı 2140 metre yükseklikteki Yaylacık Dağımızın zirvesinden ortalama 45 dakika süreli uçuşumuza başlayarak, eşsiz güzelliklere sahip baraj, göller, köyler ve ormanlarla ile kaplı dağlarımızın manzaralarını resimleyerek Çameli ovasına inişimizi gerçekleştiriyoruz.

Ekoturizm Alanları ve planlama bölgeleri

Ekoturizm AlanlarıTurizme  dönük  ekolojik  yapı  ile  bütünleşik  oteller,  pansiyonlar,  konutlar  (çiftlik evi, dağ evi vb.), günübirlik tesisler, sağlıklı yaşam tesisleri, spor tesisleri ile satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabileceği, doğal ve kültürel değerleri  koruyarak,  bu alanlarda ve çevresinde yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik gelişimi için kaynak yaratabilen, çevre ve kültür değerlerini koruma altına alan, gürültü ve kirlilik  yaratmayan, alternatif turizme dönük, doğal yaşama aktif katılımın sağlanabildiği çevreye duyarlı alanlardır.Muğla ilinde alternatif turizmin desteklenmesi amacıyla Bodrum, Dalaman, Fethiye ve  Seydikemer  ilçelerinde  ekoturizm  alanları önerilmiştir. Bu  alanlar  için  yapılanma koşulları alt ölçekli imar planlarında belirlenecektir.Ayrıca,planda  ekoturizm  alanı  olarak  gösterilmemiş  olsa  da,  orman  alanları  ile çevrili özel mülkiyete konu arazilerde, ilgili tüm kurum ve kuruluşların uygun görüşününalınması kaydıyla, plan hükümlerinde belirtilen yapılanma koşulları çerçevesinde “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”te tanımlanan “kırsal turizm tesisleri” yapılabilecektir.

Ayrıca,planda  ekoturizm  alanı  olarak  gösterilmemiş  olsa  da,  orman  alanları  ile çevrili özel mülkiyete konu arazilerde, ilgili tüm kurum ve kuruluşların uygun görüşününalınması kaydıyla, plan hükümlerinde belirtilen yapılanma koşulları çerçevesinde “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”te tanımlanan “kırsal turizm tesisleri” yapılabilecektir.

Kırsal Turizm Tesisleri
Çiftlik evi-köy evi
Madde 39 - Tarım faaliyetlerinin, kırsal alanların doğal ve kültürel mirasının korunmasına önemli katkıları olduğu göz önünde bulundurularak, mevcut yapıların iyileştirmesi veya yeni yapıların mevcut dokunun iç düzenlemesi esas alınarak yapılmasını, bu sayede yatak kapasitesi oluşturulmasını ve turizmin gelişip genişleyebileceği ortamların çevresel açıdan güvence altına alınmasını hedefleyen; kırsal bölgelerde çiftlik organizasyonu amacıyla kurulmuş ve çiftlik üretimi ile birlikte turizm konaklama olanağı sağlayan, gelen müşterilerin de isterlerse çalışma programlarına katılabilecekleri, kırsal yaşantının sahnelenmesine olanak sağlayan en az beş odalı konaklama tesisleridir.

Klasik konaklama şekilleri yerine, gelen müşterilere bir çiftlik evi-köy evinde konaklama olanağı sunulması, yerel yiyecek ve içecek gibi denemeyi istediği yerel tüketim maddelerini kullanma olanağı sağlanması, bu olanakların aile işletmeciliği anlayışı çerçevesinde sunulması, tefriş ve dekorasyonunun özgün olduğu kadar malzemelerinin nitelikli olması da gerekir. Isıtma siteminin merkezi olması zorunluluğu aranmayan bu tesisler, ilave olarak aşağıdaki nitelikleri taşırlar:
a) Müşterilere yöreye özgü ve ev yapımı yiyecek ve içecek türlerinin sunulması,
b) Doğal ortamlardan görsel olarak da yararlanmayı sağlayan balkon, veranda ve teras gibi düzenlemeler,
c) Oturma salonunda şömine,
d) Kitap okuma ve dinlenme imkanı veren mahal düzenlemesi,
e) Tesis çevresindeki doğal ve kültürel değerler ile çevre korumasına yönelik genel bilgilendirme,
f) Her beş oda için bir adet ortak müşteri duş, tuvalet ve lavabo mahalli,
g) Personel için soyunma yeri, duş, tuvalet mahalli.
Yayla evi
Madde 40 - Yayla evleri, Bakanlıkça geliştirilmeleri uygun görülen yerlerde bulunan, mevcut yayla evlerinin iyileştirilmesiyle turizme kazandırılan veya mevcut yayla evlerinin iç düzenlemesi esas alınarak yapılan veya Bakanlıkça belirlenecek örnek yayla evi yapı tiplerine göre inşa edilecek ünitelerde, müstakil veya toplu olarak hizmet verecek en az beş odalı konaklama tesisleridir. Bu tesislerde ortak yeme-içme ve dinlenme alanı, her beş oda için bir adet ortak müşteri duş, tuvalet ve lavabo mahalli, mutfak düzenlemesi, ile personel için soyunma yeri, duş, tuvalet mahalli yapılır.
Tefriş ve dekorasyonunun özgün olduğu kadar malzemelerinin nitelikli olması da gerekir. Ekosistem ve doğal hayatın korunması ve geliştirilmesine yönelik kullanımlara yer verilerek yöresel yiyecek, el sanatları gibi folklorik değerlerin tanıtımına özen gösterilir. Dağ evi Madde 41 - Dağ evi; kış sporları veya çim sporları yapmak ve doğa güzelliklerinden faydalanmak amacıyla çevresel açıdan sorumlu bir anlayışla işletilen asgari bir yıldızlı otel nitelikleri ile birlikte aşağıdaki nitelikleri taşıyan konaklama tesisleridir.
a) Girişte saçak düzenlemesi gibi doğa koşullarının getirdiği fiziksel güçlüklere karşı gerekli tedbirlerin alınması,
b) Kış veya çim sporlarına yönelik gerekli malzeme ve teçhizatın kiralanabilmesi imkanı ve bunların muhafazasına için depo ile bu sporların öğretilmesine yönelik en az bir adet sertifikalı eğitici personel, c) Spor yaralanmalarına da yönelik ilk yardım araç ve gereçleri ile ilk yardım konusunda sertifikalı personel,
d) İkinci sınıf lokanta veya kafeterya,
e) Ranza sistemi olmaksızın odaların en fazla altı kişilik düzenlenebilmesi imkanı,

f) Oturma salonunda şömine,
g) Sauna veya hamam veya kapalı yüzme havuzu,
h) Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti,
ı) Yeterli çevre aydınlatması,
j) Bakı terası gibi manzara seyri amaçlı düzenleme,
k) Jeneratör.

Eko Turizm Projesi Nasıl Hazırlanır?
1Planlama alanının coğrafi konumu ve bölgenin temel özellikleri; Ülke ve Bölge konumundaki yeri, ve bölgenin ulaşım bağlantıları belirtilmelidir.
2. Eko Turizme konu olan parselin durumu; Eko Turizm planlamaya girecek parsel ve parsellerin mülkiyet durumları, tapu kaydı, Lihkap alınacak kadastral durumu mutlaka belirtilmelidir.
3. 1/5000 lik Nazım İmar Planına konu olan arazinin mevcut durum tespiti yapılmalıdır. Bunu uydu Fotoğrafları veya İnsansız hava araçlarından çekilecek fotoğraflarla arazinin sınırları fotoğraf üzerinde mutlaka belirtilmelidir.
4. Planmaya konu olan taşınmazın Halihazır Drumu; Eko Turizm planmala yapılacak parsel veya parsellerin onaylı 1/5000 ölçekli halihazır haritası, 1/1000 ölçekli halihazır onaylı halihazır haritası yapılmalıdır. halihazırların mutlaka onay tarihleri belirtilmelidir. Günümüz teknolojisinde halihazır haritalar insansız hava araçları ile hızlı bir şekilde yapılmaktıdır.


 

5. Eko Turizm imar izini alıncak parsel veya parsellerin Jeolojik durum değerlendirilmesi yapılmalıdır. yeryüzü şekilleri, toprak yapısı, Fayhattı incelemesi, proje kriterlerine mutlaka uymalıdır.Bölgenin sismik çalışma resmi verileri anlaşılır bir biçimde projeye mutlaka işlenmelidir. Yeraltı su kaynakları, sıvılaşma analizi yerel zeminin hangi jeolojik sınıfa girdiği belirtilmeli , Eko Turizm yapısal çalışmalar başlamadan önce mutlaka zemin etüdü yapılmalıdır. söz konusu parsel Türkiye deprem haritasına göre zemin etüt çalışmaları kriterleri araştırılarak irdelenmelidir.  

6. Üst ölçek plan durumunun belirtilmesi; Bu bölümde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı söz konusu parselin hangi lejantta bulunduğunu mutlaka belirtmelesiniz.örneğin; söz konusu parsel, Balıkesir-Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının I19 Paftasında yer almaktadır. Ancak kuru ve marjinal tarım arazisi olan parselde Tarım dışı izni alınmıştır , toprak koruma projesi yapılmıştır diye yazılması gerekmektedir.

7. Kurum Görüşleri; Eko Turizme konu olan parsel Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu müdürlüğünün yapmış olduğu arkeolojik araştırmaların sonucu mutlaka belgeli olarak belirtilmelidir. Tarihi sit ve arkeolojik sit, doğal sit olmadığını belirtir araştırma raporu olmalıdır. yine Tarım ve Orman Bakanlığından , Valilik çevre ve şehircilik il müdürlüğünden, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden doğal sit alanı olmadığına dair rapor alınmaladır. Söz konusu planmlama bölgesi cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. maddesinde tanımlanan yetkiler bakımındın sakınca bulunmaması gerekmektidir. Yine Turizm Bakanlığının söz konusu eko turizm parselinin Turizm Lejantı sınırları içesirinde bulunmadığını belirtir yazısı olması gerekmektedir.
8. Eko Turizme söz konusu taşınmazın Türk Telekomisyon tesisi olup olmadığına dair kurum görüşü alınması gerekmetedir.
9. Enerji piyasası düzenleme kurulu nun kurum görüşleri alınması gerekmektedir. örneğin, elektrik enerjisi üretimleri başta olmak üzere, akaryakıt, lpg, doğalgaz gibi enerji nakil hatları ve üretim tesisleri ile çakışma, kesişme durumunu bildirir rapor hazırlanmalıdır.

10. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Eko Turizm Planına konu olan taşınmazın karayolları açısından görüş ve onayı belirten yazılı rapor alınması gerekmektedir.
11. Ulaşım ve Raylı sistemler dairesi başkanlığınca söz konusu taşınmazın karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler yönetmeliğine uyduğunu belirtir yazısı olmalıdır.
12. Bağlı olduğunuz ilin Kırsal Hizmetler Dairesi başkanlığınca eko turizm alanın sakınca olup olmayacağını belirtir yazısı olmalıdır.


13. Maden Petrol işleri genel müdürlüğünden söz konusu parsellerin Res, Ges, maden ruhsat alanı ve diğer yeraltı kaynakları ile çakışıp çakışmadığı raporu ve sakınca olup olmadığı mutlaka belirtilmelidir.
14. Bağlı olduğunuz ilin kadastro müdürlüğünün söz konusu taşınmazla ilgili bölgenin iş akış listesinde olup olmadığı yazısı mutlaka alınmalıdır.
15. Elektirik Üretim A.Ş nin , inşaat ve kamulaştırma dairesi başkanlığı, Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğünün eko turizm planlama bölgesinde plan yada proje yapıp yapmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmalıdır.
16. Tarım ve orman müdürlüğü; il toprak koruma kurulunun uygunluk yazısı alınmaladır; otel, kamping, günübirlik tesis, açık yeşil alanlar gibi tesislerin tarım dışı kullanım olur yazısı olmalıdır. yönetmelik gereği arazi kullanımına verilen izinlerin 2 yıl içerisinde tarım dışı amaçlı kullanımlarda planların onaylanmaması , tarımsal amaçlı yapılarda ise ruhsata bağlanması durumunda geçersiz kabul edilir. verilen izinler amacı dışında kullanılamaz, tepit halinde ise kanının 20 ve 21. maddesine göre işllem yapılır , izin verilen parselde ifraz işlemi gerekmesi durumunda ise plan onaylanmasını takiben yapılacağı belirtilmesi gerekir.


17. Devlet su işleri genel müdrülüğü'nün söz konusu eko turizm projesi alanı içinden, dere yatakları, sel su baskını, derelerin şev üstü kotundan en az 8 metre genişiğinde devammlılığı olan işletme bakım yolu ayrılarak bu alana kesinlikle yapı yapılmaması, bu yolların genel trafiğe ve kullanıma açılmaması, dere yataklarının planlma dışında tutulması, dere yataklarını daraltan istinat duvarlarından kaçınılması, derelerin üzeri kesinlikle kapatılmaması, derelere köprü ve geçiş hakkı kullanılacaksa kesinlikle kurumdan izin alınmısı, dere yatakları ve yeraltı suyunu kirleten faliyetlerde bulunulmaması, çeşme, kaynak, pınar, su kuyularının korunması ve gerekliliği gibi şartlar uygulanmaktadır.
18.Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşü alınmalıdır: Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü, İnşaat Emlak Bölge başkanlığınca söz konusu parsel Nato akaryakıt boru hattı olmadığını belirtik resmi yazı alınmalıdır.
19. Valilik afet ve acil durum müdürlüğü'nün afete maruz bölge değildir yazısını almanız gerekmektedir.
20. BOTAŞ etüt ve proje daire başkanlğınca planlama bölgesinde boru hattı olmadığına dair resmi yazı alınmalıdır.
21. Söz konusu eko turizm planlama bölgesinin Elektirik Dağıtım A.Ş den alınacak yazı ile şirkete ait alt ve üst yapı olup olmadığına dair yazı mutlaka alınmaladır.
22Valilik il sağlık müdürlüğünün planlama alanları içerisinde içme ve kullanma suyu olarak kullanılacak suyun, insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki yönetmeliğe uygun olup olmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmaladır.
23. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü , jeoloji Etütleri Dairesi Başlağının Eko Turizm bölgesi için bir sakınca olup olmadığını belirtir yazı olması gerekmektedir.
24. Su arıtma Tesisleri açısından uygunluk yazısı balğı olduğunuz ilin ilgili bölümünden alınır.
25. valilik il sanayi ve teknoloji müdürlüğünün OSB ve KSS yatarımı olup olmadığını belirtir resmi yazıyı almanız gerekmektedir.
26. Doğal gaz işletmelerinden söz konusu parselin bulunduğu bölgede imar planı açısında sakınca olup olmağdı yazısı alınması gerekmetderi.
27. Devlet Hava Meydanları işletmesi genel müdürlüğünden, eko turizm parselinin hava seyrü sefer usulleri açısından uygunluğu yazısı alınmalıdır.


 

28. Devlet Demir Yolları işletmesi genel müdürlüğünden söz konusu eko turizm planlama parsellerinin her hangi bir projesi olup olmadığı görüş yazısı mutlaka alınmalıdır.
29. TEİAŞ genel müdürlüğünce söz konusu parselde enerji nakil hattı olup olmadığını ve sakınca durumunu belirtir resmi yazı mutlaka olmalıdır.
30 Eko Turizm planlamanın amacı ve gerekçesi planları gerekçesinin anlatılması; Eko Turizm planlama parsellerinin hangi amaçla; Otel, Kamping, Günübirlik Tesis ALanı, açık yeşil alanlar gibi talep bilgisi belirtilmelidir. Plan hükümleri mutlaka belirtilmelidir. Eko Turizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaş paraşütü, trekking, mağracılık, kayak, kamp vs gibi etkinlikler çevreye olumsuz etki yapamayacak şekilde nasıl gerekli çalışmalar yapılacak anlatılmalıdır.


31. Geleneksel mimarının korunması, doğal yapı yapılmalı, yapı koşulları, maks emsal, bina yüksekliği, turizm tesislerine uygunluğu belirtilmelidir.
32. Yapılaşmada jeolojik etüt raporu, zemin etüdü yapılmalı, deprem bölgelerinde yapılacak yapılar yönetmeliğine uyulmalıdır.
33. 1/5000 ölçekli öneri nazım imar planı çizimi rapor dosyasında belirtilmelidir.
34. 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı taslağı raporda çizim halinde belirtilmelidir.

Ekoturizm bölgelerine yatırım yapacaksanız bu makalemizi dikkatli okumalasınız. Destek almak için bizimle iletişime geçip, zaman kaybetmeden işe nasıl başlamanız gerektiği konusunda hızlı adım atarak direkt hedef ulaşacağınızı belirtiriz.

1/5000 ölçekli imar planı örneği

1/1000 ölçekli uygulama imar planı örneği

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi ; Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Günü Birlik Tesis Turizmi, Kırsal Turizm ile kırsal kalkınmayı destekleme tesisleri yapılabilirliği ile yatırımlar açısından en güzel yerlerdir.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-16 Paftası en son halidir. Son değişiklikle Ezine Gıda OSB eklenmiştir. Ayvacık ve Edremit Körfezine doğru Ekoturizm alanında yatırımlar yapılabilir. Ayrıca bu bölgede Eko Turizmin yanında, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, trekking etkinlikleri yapılabilir. Gelişim bölgeleri ve proje aşamaları hakkında Eko Turizm Bölge direktörümüzden bilgi alabilirsiniz.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-17 Paftası en son halidir. Son değişiklik Tarıma Dayalı İhtisas ( SERA ) Organize sanayi bölgesi eklenmiştir. Ayrıca bu bölgede Eko Turizmin yanında,Günüberlik Turizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, trekking etkinlikleri yapılabilir. Gelişim bölgeleri ve proje aşamaları hakkında Eko Turizm Bölge direktörümüzden bilgi alabilirsiniz.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-18 Paftası en son halidir. Son değişiklik Kalkım bölgesi sağlık turizm lejantı eklenmiş, Havran bölgesi Eko Turizm alanı genişletilmiş, Kırsal Turizm alanları da eklenmiştir. Yatırımlar açısında geleceği en parlak bölgelerden biridir. Eko Turizm ve sağlık turizmi bu bölge için önemini her geçen gün artırmaktadır. Çanakkale iline bağlı Kalkım, Akçakoyun, Yenice Hıdırlar, Aşağıçavuş, Üçkabaağaç, Akköy bölgeleri jeotermal ve sağlık turizmi yatırımları için önemlidir. Çanakkale sınırlarında; Kovancı, Canbaz, Öğmen, Yarış, Çiftlik, Kıraçoba, Kırıklar, Bayatlar, Kayatepe, Kargacı, Hamdibey, pazarköy, umurlar, sameteli bu bölgeler Eko Turizm yatırımları için bire birdir. 

Havran Eko Turizm Bölgeleri; Eko Turizmi Havran ilçemize kazandıran İstanbullu iş adamlarıdır. Bölgenin turizm yatırımları açısından yön vererek kalkınmasına ivme kazandırmışlardır. Havran eko turizm ve Kırsal Turizm yatırımları açısından en önemli bölgedir. Havran ilçesine bağlı; Kocadağ, Küçükdere, Büyükdere, Köylüce, Karaoğlanlar, İnönü, Dereören, Sarnıç, Kocaseyit, Fazlıca, Tarlabaşı, Halilar, Kalabak, Tepeoba, Hanlar Bölgesi Eko Turizm ve Kırsal Turizm yatırımları açısından oldukça önemli bir bölgedir.

İvrindi OSB ve Eko Turizm çalışmaları devam etmektedir. İvrindi ilçesi de sağlık, eko turizm, kırsal turizm ve günübirlik turizm faliyetleri açısından büyük atak yapması beklenmektedir.

Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinden Turizm atağı; Sındırgı Termal Sıcak Su kaynakları ile biliniyor. Son günlerde iyi tanıtımımın yapılması ile Türkiye gündeminde sağlık turizmi açısından en çok konuşulan bögelerden biri olmaya başlamıştır. Sındırgı ve Bigadiç sağlık ve eko turizm yatırımları açısından en önemli bölgelerden biri olarak bilinmektedir. 

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, J17 Paftasıdır. Ayvalık Turizim yatırımları açısından Balıkesir ilinin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Pelitköy, Karaağaç sağlık turizmi, diğer bölgelerde günübirlik turizm tesis alanları olmakla birlikte; dağlık bölgelerde yer alan Üçkabaağaç, Kırcalar, Akçapınar, Yeniköy, Tıfıllar, Kobaşlar, Hacıveliler, damlalı, Kumgedik bölgelerinde Ekoturizm ve Kırsal Turizm tesisleri yapılabilir.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, J18 Paftasıdır. İvrindi, Burhaniye, Havran sınırlarından oluşmaktadır. Bu paftada yer alan bölgeler Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Kırsal Turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Burhaniye'de Kırtık, Sübeylidere, Kurucaoluk, Karadere, Çamtepe, Kuyucak, Çallı yer almaktadır. Havran ilçesi için Eko Turizm ve Kırsal Turizm alanlarına ise Çakırdere ve Çakmak girmektedir. İvirindi bölgesi en önemli bölgelerden biridir. Değirmen başı, Demirciler, Kıpıklar, Hacıahmetler, Kına, Çobanlar, Çelimlerler, Kışladere, Kuşdere, Gebeçınar, Küçükılıca, Büyükılıca, Kılcılar, Haydar, İkizce bu bölge zengin pınarlarla beslenen yeşil vadiyi andıran bölgedir. Sıcaksu kaynaklarının da olması bölgeyi hem Sağlık Turizmi hem de Eko Turizm bölgesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, H19 Paftasıdır. Plan değişikliği yapılarak Organize Tarım ve Hayvancılık alanı eklenmiştir. Bölge Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Tarım ve Hayvancılık Bölgesi işaretli yerlerde yatırımlar ve projeler düşünülebilir. Gönen Korudeğirmen ve Gündoğan bölgelerinden Eko Turizm, Gönen Ekşidere, Kumköy, Balcı, Balcıdede, Güneşli, Muratlar, Ilıcaoba mevkileri sağlık turizm alanı, Manyas Dereköy, Çavuşköy, Kızık bölgesinde Sağlık Turizm alanı, Kıyı günü birlik turizm, sağlık turizmi ve eko turizm lejantı işaretlidir. Bölge Turizm yatırımları açısından büyük önem arzetmektedir.

 

Alt ölçek planların yapılması şartı ile; Ekoturizm niteliğinde kullanımlar; Kırsal Turizm Tesisleri, Butik Oteller
Sağlıklı yaşam tesisleri, golf tesisleri, spor tesisleri, günübirlik tesisler, doğal ürünlere yönelik atölyeler, kamping, trakking, doğa yürüyüşü vb. turizme yönelik kullanımlar ile sosyal ve teknik altyapı kullanımları yeralabilmektedir.

Ekoturizmin temel amaçlarından biri de; Turizm sezonun 12 aya yayılması ve turizm çeşitliliği sağlamaktır. Aynı zamanda alternatif turizm olarak ülkemizde yapılmaktadır. Ekoturizm ile bölge 12 ay turist çekme şansına sahip olacaktır. 

“Ekoturizm Alanı/Kırsal Turizm Tesis Alanı
(Ekoturizm Alanı)’nda yapılaşma koşulları; E:0.10, Yençok:6.50 metre (2 kat) ve yapı yaklaşma
mesafeleri taşıt yolundan 10 metre, diğer cephelerden 5 metre’dir.” 

“Ekoturizm Alanı/Kırsal Turizm Tesis Alanı (Ekoturizm
Alanı) olarak belirlenen alanda turizme dönük ekolojik yapı ile bütünleşik oteller, pansiyonlar,
konutlar (çiftlik evi, dağ evi vb.), günübirlik tesisler, sağlıklı yaşam tesisleri, spor tesisleri ilesatış
üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir.”

“Ekoturizm alanı olarak tanımlı alanda; Turizm Tesislerinin
Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Kırsal Turizm Tesisleri başlıklı 6.bölümünün
35.maddesinde belirtilen hususlara uyulacaktır. Ekoturizm alanında tarımsal üretim,
gezi, dinlenme, spor gibi ortak aktiviteler için alanlar ayrılacaktır. Ekoturizm alanı tek
bir imar parseli oluşturularak tesis edilecektir, bu alanda ifraz yapılamaz.”,

“Yöresel mimari özellikleri belirlemeye ve yapı projelerinin
yöresel mimari özelliklerine uygun olup olmadığına karar vermeye ilgili İdaresi
yetkilidir.”

“Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin
Kırsal Turizm Tesisleri başlıklı 6.bölümünün 35.maddesinde belirtilen kullanım
koşullarını sağlamak kaydıyla en az 5 konaklama birimi içeren tek yapı yapılması
halinde iki kata kadar, yapıların birbirinden bağımsız tek odalı yapılması halinde her
birinin taban alanı 40 m²’i geçmeyen tek katlı Yençok=3.5 metre (1 kat), asma kat
yapılması halinde Yençok=4.5 metre (1 kat) yapılabilir.
İdari Bina, Ana Bina ve en az 5 konaklama birimi içeren tek yapı yapılması halinde
inşaat taban alanı, emsale esas toplam inşaat alanının %30’unu geçemez.
Ekoturizm alanında yapılacak yapılar arası mesafe minimum 10 metre olacaktır.” 

“Ekoturizm Alanı içerisinde inşaat ruhsatı alınması aşamasında ağaç röleveleri
alınması zorunlu olup mevcut ağaçların azami ölçüde korunmasına özen
gösterilecektir.” 

“EKOTURİZM/KIRSAL TURİZM TESİS ALANI (EKOTURİZM
ALANI) OLARAK BELİRLENEN ALANDA TURİZME DÖNÜK EKOLOJİK YAPI İLE
BÜTÜNLEŞİK OTELLER, PANSİYONLAR, KONUTLAR (ÇİFTLİK EVİ, DAĞ EVİ
VB.), GÜNÜBİRLİK TESİSLER, SAĞLIKLI YAŞAM TESİSLERİ, SPOR TESİSLERİ
İLE SATIŞ ÜNİTELERİ VE GEREKLİ SOSYAL DONATI ALANLARI YER ALABİLİR.
EKOTURİZM ALANI OLARAK TANIMLI ALANDA; TURİZM TESİSLERİNİN
NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN KIRSAL TURİZM TESİSLERİ
BAŞLIKLI 6.BÖLÜMÜNÜN 35.MADDESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA
UYULACAKTIR.
EKOTURİZM ALANINDA TARIMSAL ÜRETİM, GEZİ, DİNLENME, SPOR
GİBİ ORTAK AKTİVİTELER İÇİN ALANLAR AYRILACAKTIR.
EKOTURİZM ALANI TEK BİR İMAR PARSELİ OLUŞTURULARAK TESİS
EDİLECEKTİR, BU ALANDA İFRAZ YAPILAMAZ.”

“EKOTURİZM/KIRSAL TURİZM TESİS ALANI (EKOTURİZM
ALANI)’NDA YAPILACAK YAPILARDA DOĞAL YAPININ KORUNMASI ESAS
OLUP BU AMAÇLA YAPILARDA KERPİÇ, TAŞ VEYA AHŞAP GİBİ DOĞAL YAPI
MALZEMELERİ KULLANILACAKTIR. AYRICA YAPILARIN TASARIMINDA
YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYULACAKTIR.

YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERİ BELİRLEMEYE VE YAPI PROJELERİNİN
YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞINA KARAR
VERMEYE İLGİLİ İDARESİ YETKİLİDİR.”

“EKOTURİZM/KIRSAL TURİZM TESİS ALANINDA YAPILAŞMA
KOŞULLARI; E:0,10, YENÇOK:6,50 METRE (2 KAT) VE YAPI YAKLAŞMA
MESAFELERİ TAŞIT YOLUNDAN 10 METRE, DİĞER CEPHELERDEN 5
METRE’DİR.
TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN
KIRSAL TURİZM TESİSLERİ BAŞLIKLI 6.BÖLÜMÜNÜN 35.MADDESİNDE
BELİRTİLEN KULLANIM KOŞULLARINI SAĞLAMAK KAYDIYLA EN AZ 5
KONAKLAMA BİRİMİ İÇEREN TEK YAPI YAPILMASI HALİNDE İKİ KATA
KADAR, YAPILARIN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ TEK ODALI YAPILMASI
HALİNDE HER BİRİNİN TABAN ALANI 40 M²’İ GEÇMEYEN TEK KATLI
YENÇOK=3.5 METRE (1 KAT), ASMA KAT YAPILMASI HALİNDE YENÇOK=4.5
METRE (1 KAT) YAPILABİLİR.
İDARİ BİNA, ANA BİNA VE EN AZ 5 KONAKLAMA BİRİMİ İÇEREN TEK YAPI
YAPILMASI HALİNDE İNŞAAT TABAN ALANI, EMSALE ESAS TOPLAM
İNŞAAT ALANININ %30’UNU GEÇEMEZ.
EKOTURİZM ALANINDA YAPILACAK YAPILAR ARASI MESAFE MİNİMUM
10 METRE OLACAKTIR.”

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

1.    1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP PLANI ÖRNEĞİ (6 DERECE ED50 DOM27)
2.    1/25.000 ÖLÇEKLİ HARİTA (6 DERECE ED50 DOM27)
3.    1/5000 ÖLÇEKLİ KADASTRO DURUMU (3 DERECE ED50 DOM27)
4.    TAPU ÖRNEĞİ
5.    SÖZLEŞME ÖRNEĞİ VE/VEYA VEKÂLETNAME (KİRA VB. HALLERDE)
6.    TAPU KAYIT SURETİ (TAKYİDAT BELGESİ)
7.    APLİKASYON KROKİSİ
8.    MEVCUT/TEKLİF KAPASİTE BİLGİSİ

İLAVE İMAR PLANI BAŞVURULARINDA İSTENİLECEK
9.    MEVCUT GSM RUHSATLARI VB EVRAKLAR (VARSA)
10.    1/5000 NAZIM İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)
11.    1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)

ALINACAK KURUM GÖRÜŞLERİ;

1.    GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2.    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
3.    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4.    ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
5.    İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
6.    BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
7.    TEİAŞ
8.    UEDAŞ
9.    KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
10.    BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
11.    BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12.    TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
13.    BOTAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
14.    KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU
15.    SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
16.    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
17.    BURSA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU

EKOTURİZM PROJELERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLEŞİME GEÇİP BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

EKOTURİZM DESTEK İÇİN; Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80

Tüm Ekoturizm Haberlerini okumak ve Tüm Türkiye nerelerde ekoturizm projesi yapılabilir öğrenmek için bu linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Link; haritahaber.com/ekoturizmhaberleri

HANGİ HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ.

1. İnsanlı ve İnsansız Hava araçları ile her ölçekte halihazır harita yapımı

2. Meşcere Haritaları Yapımı

3. True Ortofoto Harita Yapımı

4. Ekoturizm İmar Planları Hazırlama

5. Üst Ölçek Plan Değişikliklerinin Yapılması

6. Tarım Arazileri Amaç Dışı Kullanım Onaylarının Alınması

7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması

Yorum Yaz