Çanakkale Merkez H-16 Paftası 2021 imar planı onaylandı

(ÇANAKKALE) Planlama Alanı, Çanakkale İli, Merkez İlçe, İsmetpaşa Mahallesi içerisinde yer alan kuzeyde Pirireis caddesi, batıda Ahi Evren Caddesi ve Troya Caddesi, doğuda Bursa Caddesi ve güneyde Metin Oktay Caddesi ile sınırlı, mevcut küçük sanayi kooperatifinin ve eski Trutaş ve Sümerbank fabrika sahaları ile hurdacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgeyi kapsamaktadır.

 

 Alanın çevresinde yerleşim birimi olarak, doğusunda ve batısında ‘Ticaret +Konut Alanları ve ‘Konut Alanları’ bulunmakta olup, bölge Çanakkale Kent merkezinin kentsel bir parçasını oluşturmaktadır.  Söz konusu bölgedeki Küçük Sanayi Sitesi yönetim kurulunca yapılan başvuru sonrasında başlatılan çalışma kapsamında; mevcut durumda kısmen küçük sanayi ve sanayi, kısmen orta yoğun konut alanı olarak planlı alanda kentin gelişme potansiyeli göz önüne alındığında, kent merkezine yakın konumda ve konut alanları arasına sıkışıp kalmış olan sanayi alanlarının yenilenmesi, kent merkezinden uzaklaştırılarak daha nitelikli ve altyapısı tamamlanmış alanlara taşınması ve kent dinamiğine kazandırılması amacıyla; planlama alanına ilişkin üst ve alt ölçekli planlar incelenmiş ve analiz ve sentez çalışmaları yapılmıştır.

Yapılan çalışmalardan sonra, kentsel alana verdiği olumsuz koşulların ortadan kaldırılması amacı ile kent merkezinde sıkışıp kalan küçük sanayi sitelerinin kent dışına daha nitelikli ve altyapısı tamamlanmış alanlara taşınılması ve söz konusu alanın kent merkezine ve kent kimliğine entegre, yaşanabilir, sağlıklı, güvenli, modern ve ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarını bünyesinde barındıran, kente hizmet eden bir yaşam alanı oluşturulması hedeflenmiştir. 

HALİHAZIR HARİTA BİLGİSİ  Çanakkale Merkeze ait ITRF 96 Koordinat Sisteminde ve 2005.0 Epoğunda Güneş Harita İnş. Taah. Ltd. Şti. tarafından yapılan 1/5000 Ölçekli ve 1/1000 Ölçekli halihazır haritalar idaremiz tarafından kontrol edilip 26.12.2018 tarihinde onaylanmıştır.

1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN GEREKÇESİ  Planlama çalışmasının temel amacı; Çanakkale İli, Merkez İlçe, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan ve kentin yerleşim alanları içerisinde sıkışıp kalan küçük sanayi alanlarının kent merkezinden uzaklaştırılarak, söz konusu alanlarının işlevlendirilerek yaşanabilir, sağlıklı, güvenli, modern ve ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarını bünyesinde barındıran, kent dinamiğine entegre olmuş, kente hizmet eden mahalle ölçeğinde bir yaşam alanına dönüştürülmesidir.

Planlama çalışmaları kapsamında, planlama alanına ilişkin hazırlanan analiz ve sentez çalışmaları yapılarak mevcut durum irdelenmiştir. Bu çalışmalardan sonra, planın amaç ve hedefleri belirlenecek plan ve hazırlama çalışmalarına geçilmiştir. Planın amacı oluşmuş ve oluşacak çöküntü alanları tespit edildiğinden, ‘Yaşanabilir, sağlıklı, güvenli, modern ve ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarını bünyesinde barındıran, kent dinamiğine entegre olmuş, kente hizmet eden mahalle ölçeğinde bir yaşam alanı oluşturmak’ şeklinde belirlenmiştir.  Planlama Alanı Çanakkale kent merkezinin bitişiğinde yaklaşık 43 hektar büyüklüğünde bir alanı kapsamaktadır. Bu alansal büyüklük planlama alanında ‘mahalle’ oluşması için yeterlidir. Mahalle sosyal ve fiziki boyutlarda en küçük yerleşim birimidir. Bu birim doğal ve yapay eşiklerle tanımlanabilen, belirli nüfusu ve büyüklüğü olan kentsel alt bölgedir. Konut işlevinin ağırlık kazandığı bir birim olmasının yanı sıra konutun acil ihtiyacının karşılandığı ekonomik ve sosyal hizmet alanlarını da barındırmaktadır. Mahallelerde yaklaşık 700-1000 hane yaşar ve yaklaşık 3000-5000 nüfusa sahiptir. Mahalle merkezinde eğitim tesisi, dini tesis, sosyal ve kültürel tesis, ticaret alanları, yeşil alanlar bulunur. Planlama alanı bahsedilen kriterleri yerine getirebilecek büyüklüktedir.

 Planlama alanının kent merkezine yakınlığı ve ulaşım bağlantıları nedeniyle ticari etkileşimi destekler nitelikte, kent dinamiğine katkıda bulunacak aynı zamanda barındırdığı nüfusa hizmet edebilecek nitelikte olması planlanmaktadır. Söz konusu alan sadece bir konut bölgesi değil, kendi ihtiyaçlarını bünyesinde karşılayan, kente pozitif etki ve fayda sağlayan bir yaşam alanı olması hedeflenmektedir. Belirtilen hedefler doğrultusunda, 1/100.000 Ölçekli Çevre düzeni Planında ‘Kentsel Servis Alanı’ olarak planlanan alanın, ‘Kentsel Gelişme Alanı’ olarak düzenlenmesi  önerilmektedir. Ayrıca Çanakkale Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 17.08.2020 tarih E.16862 sayılı yazısında Çanakkale ili, Merkez İlçe sınırları içerisinde yer alan kent merkezinde sıkışıp kalan küçük sanayi sitelerinin kent dışına daha nitelikli ve altyapısı tamamlanmış alanlara taşınması amacı ile yapılan Çevre Düzeni Plan değişikliği ile Çanakkale İli, Işıklar Köyü sınırları içinde yer alan 148 ada 203 parsel, 148 ada 204 parsel, 107 ada 4 parsel ve 107 ada 3 parsel nolu taşınmazlar Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli ÇDP’de ‘Kentsel Servis Alanı’ olarak düzenlenmiştir. Söz konusu plan değişikliği ile merkezdeki küçük sanayi alanlarının taşınması ile ortaya çıkacak alanların kent kimliğine ve kent merkezine entegre olacak yaşam alanları haline getirilmesinin gerekliliği doğmaktadır. Bu gerekliliğin getirisi olarak da söz konusu planlama alanının ‘Kentsel Gelişme Alanı’ olarak düzenlenmesi önerilmektedir.

 Öneri 05.03.2020 tarih 2020/52 sayılı Belediye Meclis Kararı ile; Çanakkale İli, Merkez İlçe, İsmetpaşa Mahallesi, kuzeyde Pirireis Caddesi, Batıda Ahi Evren Caddesi ve Troya Caddesi, Doğuda Bursa Caddesi ve güneyde Metin Oktay Caddesi ile sınırlı, mevcut Küçük Sanayi Kooperatifinin eski Trutaş ve Sümerbank fabrika sahaları ile hurdacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü bölge ile ilgili olarak; 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı tadilatı ile bölgenin ‘Kentsel Gelişme Alanı’ olmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı tadilat dosyası hazırlatılması hususunda idareye verilen yetki doğrultusunda hazırlanmıştır.

1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ Çanakkale Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)’nin 28.12.2020 tarihi ve 30107 sayılı yazı ekinde yer alan Çanakkale Belediye Başkanlığı'nın 27.08.2020 tarihli ve 21990 sayılı yazısı ile Çanakkale İli, Merkez İlçe, İsmetpaşa Mahallesi içerisinde yer alan kuzeyde Piri Reis Caddesi, batıda Ahi Evren Caddesi ve Troya caddesi, doğuda Bursa caddesi ve Güneyde Metin Oktay caddesi ile sınırlı mevcut küçük sanayi kooperatifinin ve eski Trutaş ve Sümerbank Fabrika sahaları ile hurdacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgeyi kapsayan alanın Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında (ÇDP) “Kentsel Gelişme Alanı” amaçlı düzenlenmesine yönelik plan değişiklik talebi Bakanlığımıza iletilmiştir.

14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli  amaç, ilke ve plan kararları ile ilgi yazılar ile iletilen bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda;

-Talep konusu alanın yürürlükte bulunan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli ÇDP’de “Kentsel Servis Alanı” nda kaldığı, - Alan içerisinde bulunan taşınmazların, Maliye Hazinesi, S.S Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi, Trutaş, Çanakkale Belediyesi, Sümerkent Yapı Kooperatifi ve özel mülkiyete ait olduğu; - Plan değişikliğine konu alanın yaklaşık 43 hektar olduğu; - Çanakkale Belediye Başkanlığı 27.08.2020 tarihli ve 21990 sayılı yazısı eki 05.03.2020 tarihli ve 2020/52 sayılı meclis kararı ile “Çanakkale İli, Merkez İlçe İsmetpaşa Mahallesi kuzeyde Pirireis Caddesi, batıda Ahi Evren Caddesi ve Troya Caddesi, doğuda Bursa Caddesi ve güneyde Metin Oktay Caddesi ile sınırlı, mevcut Küçük Sanayi Kooperatifinin eski Trutaş ve Sümerbank fabrika sahaları ile hurdacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü bölge ile ilgili olarak 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı tadilatı ile bölgenin “kentsel gelişme alanı” olmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere gerekli çalışmaların yapılarak 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan tadilat dosyası hazırlatılması hususunda idareye yetki verilmesinin uygun olduğuna” karar verildiğinin bildirildiği, - Konuya ilişkin ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin alındığı hususları anlaşılmış olup yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda; Çanakkale İli, Merkez İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi içerisinde yer alan kuzeyde Piri Reis Caddesi, batıda Ahi Evren Caddesi ve Troya caddesi, doğuda Bursa caddesi ve Güneyde Metin Oktay caddesi ile sınırlı mevcut küçük sanayi kooperatifinin ve eski Trutaş ve Sümerbank Fabrika sahaları ile hurdacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgeyi kapsayan alanın “Kentsel Gelişme Alanı” olarak gösterilmesine yönelik Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında (Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan) düzenleme yapılmıştır. 

KADASTRAL DURUM VE MÜLKİYET BİLGİLERİ

 Planlama alanı; Çanakkale İli, Merkez İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi içerisinde kalmakta olup çok mülkiyetli yapıya sahiptir. Alan içerisinde bulunan taşınmazlar, Maliye Hazinesi, S.S. Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi, Trutaş, Çanakkale Belediyesi, Sümerkent Yapı Kooperatifi, Özel Mülkiyete aittir. İlimiz, Merkez İlçe, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyet dağılım haritası aşağıda yer alan planlama bölgesi yaklaşık 43 hektardır. Toplam tapulu alan yüzölçümü 312.250,10 m2 olup, 110.749,90 m2’lik kısmı tapulama dışı alandır.

Yorum Yaz